Fondas, aukos

Į LAISVĘ FONDAS

LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI

AMERICAN FOUNDATION FOR UTHUANIAN RESEARCH, INC

5620 S. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636

Į LAISVE FONDAS lietuviškai kultūrai ugdyti buvo įsteigtas 1960 metais. Tačiau tokio fondo idėja jau buvo kilusi pirmaisiais okupacijų metais, kai lietuvių tautai ir jos kultūrai iškilo mirtinas pavojus.

Fondą suorganizavo prie Į LAISVE žurnalo susispietusių Lietuvių fronto bičiulių būrelis. Buvo įsipareigota leisti veikalus ir remti studijas, kurių šiuo metu labiausiai stinga, nežiūrint, kad tokių veikalų išleidimas duotų ir nuostolį. Pirmoj eilėj fondas remia ir leidžia lietuviškas problemas liečiančius mokslo žmonių darbus. Remiamos ir kolektyvinės studijos.

Į LAISVE FONDAS nėra pelno organizacija. Jo lėšas sudaro narių ir ne narių aukos, palikimai, nuolatinių prenumeratorių pasižadėjimai ir kitokios pajamos. Fondas kviečia visus lietuvius prisidėti prie šio darbo savo aukomis ir leidinių prenumeravimu.

Šiomis dienomis jau išleistas gražus Juozo Keliuočio atsiminimų tomas „Dangus nusidažo raudonai". Jį ir kitus leidinius galima užsisakyti tiesiog iš leidyklos žemiau nurodytu adresu.

Artimesniuose Į LAISVE FONDO planuose yra jau paruošta spaudai dr. Kęstučio Girniaus mokslinė studija apie Lietuvos partizanų kovas ir veiklą pokario metais. Dr. Adolfas Damušis ruošia veikalą, liečiantį įvykius Lietuvoje nuo pirmosios iki antrosios sovietinės okupacijos. Dr. Juozas Girnius baigia ruošti studiją apie Juozą Keliuotį ir Naująją Romuvą.

GALIMA ĮSIGYTI ŠIUOS

Į LAISVE FONDO LIETUVIŠKAI 

KULTŪRAI UGDYTI LEIDINIUS

Juozas Girnius, TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ. Veikalas, skirtas gyvosios lietuvybės problemoms išeivijoje. Dailininkas S. Ramanauskas. 1961.

Juozas Daumantas, PARTIZANAI. III laida. 1984.

N. E. Sūduvis, VIENŲ VIENI. Lietuvių tautos rezistencija. Iliustracijos P. Jurkaus. 1964.

Juozas Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO. Filosofinė ateizmo analizė. Dailininkas A. Kurauskas. 1964.

LITHUANIA UNDER THE SOVIETS. Portrait of a Nation, 1940-1965. Redaguota dr. V. Vardžio, išleista 1965 Frederic A. Prager leidyklos. Mecenatas į Laisvę Fondas.

Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI LAIŠKAI. Iliustracijos P. Jurkaus. 1966.

LIETUVIU LITERATŪRA SVETUR 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. Rašo: Vaičiulaitis, Keblys, Šilbajoris, Santvaras, Kulbokas, Girnius, Grincevičius. Dail. V. O. Virkau. 1968.

Vladas Ramojus, KRITUSIEJI UŽ LAISVE- II tomas. 1969.

Aloyzas Baronas, MIRTI VISADA SUSPĖSI. Romanas. Dailininkė A. Sutkuvienė. 1981.

Juozas Brazaitis, RAŠTAI. Šeši tomai. Pradėta leisti 1980, užbaigta 1985. Redagavo Č. Grincevičius ir A. Skrups-kelienė. Dailininkė Ada Sutkuvienė.

Juozas Keliuotis, DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI, memuarai. Dail. Ada Sutkuvienė. 1987.

Užsisakant rašykite šiuo adresu:

Į LAISVE FONDAS c/o Alfonsas Pargauskas 8908 W. Butterfield Lane Orland Park, IL 60462, USA Kartu su knygomis jums bus pasiųsta sąskaita.


„Į LAISVĘ" 1986 METŲ AUKOTOJAI

GARBĖS RĖMĖJAI: Dr. K. Ambrozaitis, V. Baleišytė, kun. V. Dabušis, dr. V. Dambrava, C. A. Mikalojūnas, J. Mikonis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, dr. A. Šležas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI: J. Ambrizas, J. Ardys, dr. A. Aviža, kun. R. Balčys, A. Balsys, St. Baltrukėnas, A. G. Bražėnas, K. Bružas, B. Burchikas, kun. M. Cukuras, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, V. Gečas, P. Karalius, V. Kazlauskas, M. Kirkilas, D. Kojelytė, prel. J. Kučingis, dr. D. Rudokas, V. Kuzmickas, A. Mažiulis, P. Milašius, E. Milkauskas, J. Pažemėnas, M. Petrulis, J. Piktumienė, A. Pocius, dr. Z. Prūsas, K. Račiūnas, L. Reivydas, V. Rociūnas, B. Sakalas, kun. K. Sakalauskas, V. Skladaitis, M. Sodonis, dr. J. Sungaila, A. Šatas, kun. I. Urbonas, V. Vidugiris, J. Žaliaduonis, V. Žiaugra, J. Žilionis, dr. J. Žirgulis.

AUKOTOJAI: J. Arštikis, A. P. Bagdonas, V. Barisas, L. Bajoriūnas, B. Bernotas, B. Bulota, dr. S. Čepas, A. Damijonaitis, V. Duliūnas, St. Džiugas, A. Gailiušis, J. Gepneris, H. K. Gimžauskas, A. Giniotis, J. Gramas, A. Grigaitis, Č. Grincevičius, dr. G. Grinis, F. Ignaitienė, B. Juška, V. Kazlauskas, M. Kevalaitis, A. Kulnys, J. Kuras, M. Lenkauskienė, M. A. Lepera, J. Litvinas, I. Mališka, dr. A. Matukas, V. A. Mažeika, J. Mikeliūnas, V. Milukas, kun. S. Morkūnas, P. Narutis, dr. J. Norkaitis, J. Paovys, kun. J. Pragulbickas, B. Raugas, A. Reven-tas, E. Ribokienė, J. Rolland, St. Rudys, V. Rutelionis, C. Surdokas, kun. J. Staškus, A. Sušinskas, V. Šilas, J. Turčinskas, J. Urbonas, dr. A. Valis-Labokas, C. Vaštokas, J. Vidmantas, J. Virbalis, Tėv. T. Žiūraitis, O.P.

Nuoširdi padėka visiems „Į Laisvę” rėmėjams. Be jūsų paramos žurnalo leidimas nebūtų įmanomas.

„Į Laisvę” leidėjai ir administratorius


Prieš pat atiduodant spaudai šį numerį, sužinojome liūdną žinią, kad 1987 balandžio 3 Čikagoje mirė bičiulis teisininkas a.a. JURGIS GYLYS, daugelį metų buvęs Į Laisvę Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti valdybos nariu, nuoširdžiai savo darbu ir finansine parama prisidėjęs prie keletos šio fondo knygų išleidimo.

Į Laisvę Fondas, o taip pat ir visi lietuvių fronto bičiuliai, liūdi netekę mielo bičiulio ir reiškia nuoširdžią užuojautą jo žmonai poetei Julijai Švabaitei-Gylienei ir jos šeimai.


 

LIETUVIU FRONTO BIČIULIU TARYBA TARYBOS PREZIDIUMAS:

P. Algis Raulinaitis,pirmininkas, 1501 Riverside Dr., Burbank, Ca. 91506.

Dr. Zigmas Brinkis,vicepirmininkas, 2612 Aberdeen Avė., Los Angeles, Ca. 90027.

*

Juozas Kojelis,sekretorius, 747 23rd Street, Santa Monica, Ca. 90402. TARYBOS NARIAI:

Dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius, Kęstutis Ivinskis, dr. Petras Kisielius, Juozas Mikonis, Bronius Nainys, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas.

JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Juozas Mikonis,pirmininkas, 24526 Chardon Rd., Richmond Heights, Ohio 44143;Juozas Ardys, pirmininko pavaduotojas; Ingrida Bublienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams; Jonas Vasaris, iždininkas; Vincas Akelaitis, informacijos vedėjas; Vytautas Brizgys, sekretorius.

EUROPOS LFB VALDYBA

Dr. Saulius Girnius,pirmininkas; Jūratė Barasaitė-Kubilienė ir Kęstutis Ivinskis.


Šio numerio kaina 3.50 dol.