REIKIA ĮEITI Į SVETIMĄJĄ SPAUDĄ

Dažnai gvildenamas Lietuvos laisvinimo darbas. Rašome apie jį savo spaudoje, kalbame susirinkimuose, posėdžiuose ir seminaruose. Kartais pasikalbame ir su kongreso bei senato nariais. Ir tai yra naudinga, bet to neužtenka. Mes privalome pasiekti viešąją Vakarų kraštų nuomonę, turime atverti akis plačiosiom pasaulio masėm. Norim ar nenorim, mums reikia eiti i svetimųjų kalbų spaudą.

Šituo klausimu dažnai vengiama net kalbėti, nes ji išspręsti daug sunkiau, negu skaityti paskaitas ar pranešimus savo tarpe.

Pirmiausia, norint patekti su savo laišku ar straipsniu į svetimą spaudą, reikia pasirinkti aktualiausią momento temą, į kurią būtų galima įterpti ir Lietuvos laisvės, genocido ar persekiojimo reikalus. Tik labai išimtinais atvejais Lietuva gali būti straipsnio pagrindine tema. Progų tokiems pasisakymams yra daug, beveik kas dieną, nes Rytų-Vakarų santykiai yra visiems aktualus klausimas.

Pačiam nesugebant parašyti, galima tai atlikti netiesioginiai — svetimų žurnalistų pagalba. Tik nusižiūrėjus, kurie iš jų rašo prieškomunistinėmis temomis, reikia užmegzti su jais santykius, suteikti jiems tinkamos medžiagos. Tikrai atsiras, kurie sutiks bendradarbiauti.

Yra savaitinių laikraščių ir žurnalų, kurie rašo nuolatiniai prieš sovietų imperializmą, iškelia sovietinę tikrovę ir infiltracijos metodus. Tokią spaudą reikia remti, surandant skaitytojus, suteikiant reikalingą medžiagą ir net piniginę paramą. Jie gali daug padėti.

Niekad nereikia susidėti su pigios ekstremistinės spaudos atstovais. Ši spauda neverta pastangų ir kartais gali mus sukompromituoti.

Pasaulinė spauda, įėjimas į ją, yra mūsuose labiausiai apleista veiklos sritis. Ją geriau panaudodami, galėtume daug daugiau atsiekti Lietuvos laisvinimo byloje, negu iki šiol esame atsiekę, ir dar be didesnių materialinių išlaidų.

Dr. Jonas Kunca, Australia Vision žurnalo ispanų kalboje bendradarbis