VARDAI IR ĮVYKIAI

Bernardas Brazdžionis, lietuvių tautos poetas, bičiulis, 1975 metais suredagavęs vieną Į Laisvę numerį, šių metų pradžioje sulaukė gražaus ir garbingo amžiaus — 80 metų. Brazdžioniai gyvena dabar Pietinėje Kalifornijoje, tad sukaktuvininkui pagerbti gegužės 9 Los Angeles mieste, buvo surengta gražiai pasisekusi akademija.

Prelatas Juozas Prunskis. Mielam mūsų prieteliui ir mecenatui kun. dr. Juozui Prunskiui neseniai buvo suteiktas prelato titulas. Iškilmės įvyko Čikagoje rugpjūčio 9. Į Laisvę nuoširdžiai prelatą Juozą Prunskį sveikina.

Dr. Petras Kisielius, kuris jau daugelį metų dirba Loretto ligoninėje, Cicero mieste, buvo specialiai atžymėtas ir pagerbtas gegužės 20 Čikagos ir apylinkių medicinos darbuotojų tarybos surengtame baliuje.

Dr. Vytautas Vardys laukia pasirodant jo suredaguoto didžiulio 700 psl. veikalo „Krikščionybė Lietuvoje”. Knyga jau baigiama įrišti ir greitu laiku pasirodys knygų rinkoje. Šiais metais dr. Vardys labai daug važinėjo su paskaitomis Lietuvos krikščionybės jubiliejaus temomis. Dalyvavo jis ir Romos iškilmėse, kur akademijos metu taip pat skaitė paskaitą.

Vytautas Volertas,kurio paskaita, skaityta šios vasaros LFB studijų savaitėje, spausdinama šiame numeryje, neseniai perėmė JAV Lietuvių Bendruomenės CV pirmininko pareigas iš Algimanto Gečio.

Dr. Juozui Meškauskui buvo suteiktas Šv. Silvestro ordinas. Katalikų Bažnyčia vertai atkreipė dėmesį į dr. Juozą Meškauską, kurio veikla nesibaigia vien tik gydytojo pareigų atlikime, bet yra plačiai išsišakojusi katalikiškame ir visuomeniniame gyvenime. Ypatingai vertas dėmesio jo darbas yra jau atspausdinta Lietuvos medicinos istorija, didžiulis bemaž 900 psl. veikalas, įdomus ne tik medikams, bet ir visai visuomenei. Šv. Silvestro ordinas dr. Meškauskui buvo įteiktas Lietuvių gydytojų draugijos suvažiavime, Čikagoje, rugsėjo 6.

Gretimam puslapy, viršuj: dr. Vytautas Dambrava sveikinamas Venezuelos kardinolo Lebrun. Apačioj: Vytautas Vidugiris su Los Angeles meru Thomas Bradley.

Dr. Vytautas Dambrava tapo apdovanotas šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu. Ordino įteikimas įvyko šių metų gegužės 18 Caracas mieste, Venezueloje. Iškilmės vyko arkivyskupijos rūmuose, ordiną įteikė pats Caracas arkivysk. kardinolas Lebrun, dalyvaujant įžymiems Venezuelos, kitų tautų ir lietuviškosios bendruomenės atstovams. Apie šį įvykį daug rašė Venezuelos spauda, didžiulį dėmesį atkreipė ir televizija. Dr. Dambrava Venezuelos spaudoje yra gerai žinomas asmuo, pagrindinio dienraščio EI Universal kolumnistas, rašąs tarptautinės politikos klausimais, išleidęs taip pat daugybę knygų ispanų kalba apie Lietuvą ir jos dabartinę padėtį. Bičiulį Vytautą sveikiname jo tokio garbingo įvertinimo proga. 

Adv. Daina Kojelytė šalia savo profesinio darbo didelėje teisės įstaigoje aktyviai reiškiasi ir lietuvių visuomeninėje veikloje. Kaip žinome, ji Vliko taryboje jau antri metai atstovauja Lietuvių fronto bičiulius. Birželio trėmimų minėjime, LB surengtame Cicero mieste, Daina Kojelytė skaitė paskaitą, kuri vėliau buvo atspausdinta Draugo dienraštyje.

Vytautas Vidugiris, Los Angeles LFB sambūrio pirmininkas, dalyvauja Amerikos legionierių veikloje. Šių metų birželio mėn. Amerikos Legiono konvencijoje, kur dalyvavo virš 3000 delegatų, Vytautas Vidugiris buvo išrinktas Pietų Kalifornijos Legiono vicekomandieriumi. Vytautas Vidugiris yra aktyvus visoje lietuvių visuomeninėje veikloje, daug veikęs su skautais.