ATEITININKAI UŽBAIGĖ JUBILIEJINIUS METUS

Praeitais 1985 metais iškilmingu kongresu Čikagoje ateitininkai pradėjo savo 75 metų jubiliejų. Jubiliejiniams metams užbaigti šią vasarą Dainavoje rugpjūčio 10-14 vyko jubiliejinė ateitininkų stovykla, o jai pasibaigus, rugpjūčio 15-17 dienomis, Toronte, Kanadoje — Nepaprastoji konferencija. Tiek jubiliejinė stovykla, tiek ir Nepaprastoji konferencija vyko grynai darbo nuotaikoje.

Dainavon suvažiavo arti 200 ateitininkų, daugiausia jaunesnės kartos. Simpoziumais ir paskaitomis buvo svarstomos aktualios dabarties problemos, ieškant joms atsakymų. Svarstomos temos ir svarstybų dalyviai buvo: „Ateitininkas — lietuviškos visuomenės narys" — Juozas Kojelis, Ofelija Barškėtytė, Gintaras Grušas, Jonas Vyšnioms. „Ateitinkija po II Vatikano suvažiavimo" — Saulius Kuprys, Aušra Liulevičienė, Dalia Staniškienė. „Mes bendroje kovoje su tauta" — Gintė Damušytė, Dainora Juozapavičiūtė, Povilas Vaičekauskas, Arvydas Žygas. „Tautinis sąmoningumas už Lietuvos ribų" — dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun, dr. Jonas Dunčia, Darius Sužiedėlis. „Ateitininkas pasaulinės politikos arenoje" — Linas Kojelis, Rasa Kurienė, Arūnas Pemkus. Simpoziumas šeimos temomis — Vytas Kliorys, dr. Judita Čuplinskienė, dr. Marytė Gaižutienė. Paskaitą „Socialinis atsakingumas" skaitė dr. Vytautas Vygantas.

Iš Dainavos persikėlus į Torontą svarstybos ir posėdžiai vyko Prisikėlimo parapijos ir Lietuvių vaikų namų patalpose. Toronte dalyvių sąstatas dalinai pasikeitė, tačiau ir čia vyravo darbo nuotaika. Buvo svarstomos organizacinės ateitininkų problemos: tarpsąjunginis    bendravimas, pervedimas narių iš vienos sąjungos į kitą, akademikų veikla, ideologinio švietimo ir charakterio ugdymo klausimai, kūrybinės iniciatyvos reikalingumas, atskirų sąjungų posėdžiai ir kt. Buvo taip pat svarstomi konstituciniai pakeitimai. Pagrindinę konferencijos paskaitą skaitė Almis Kuolas tema „Ateitininkijos prasmė ir paskirtis šių dienų perspektyvoje". Uždaromajame posėdyje buvo išklausyta jubiliejinės savaitės simpoziumų išvados, keletas prasmingų sveikinimų. Baigiamąjį žodį tarė Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis, pasidžiaugdamas jubiliejinės savaitės ir konferencijos darbais ir pasisekimu.

Toronte penktadienio vakare buvo gražus ir jaukus Stasio Šalkauskio ir Prano Dovydaičio 100 metų gimimo sukakties paminėjimas. Apie Dovydaitį paskaitą skaitė dr. A. Šidlauskaitė, o apie Šalkauskį — dr. Adolfas Damušis. Meninę programą atliko deklamatoriai Laima Šulaitytė-Day, Vytas Laniauskas. Muzikinėje dalyje — kanklininkė A. Bankaitytė, violenčelistas Marius Gražulis, akompanuojant Audriui Polikaičiui.

Šeštadienio vakarą buvo suorganizuota išvyka į Centrinę Toronto salą, kur jaukioje aplinkoje, prie laužo buvo įvairi jaunimo programa. Tai buvo daroma prisiminti 1947 Reino konferencijai, kurios vaizdus ir nuotaikas dalyviams atkūrė dr. Petras Kisielius savo žodyje.

Ateitininkai pradėjo 76-tuosius savo metus. Reikia pripažinti, kad šiuo metu jie pilnai supranta laiko reikalavimus ir yra pasiryžę visas jėgas skirti Lietuvos išlaisvinimui bei pavergtųjų teisėms ginti.