AMERIKOS BALSAS KALBA Į LIETUVĄ

Jo klausosi trečdalis tautos

“Amerikos Balsas kalba į Lietuvą, labas vakaras (rytas), malonūs klausytojai!” Tokiais žodžiais tris kartus paros laikotarpiu nuo 1951 metų vasario 16 dienos Amerikos Balso radijas prisistato klausytojams Lietuvoje. Šalia Amerikos Balso, vienintelio šios šalies vyriausybės radijo, iš Miuncheno į Lietuvą prabyla Laisvės - Laisvosios Europos radijas, o iš Vatikano — Vatikano radijas. Amerikos Balsas savo programas 44 kalbomis į Europą, Aziją, Afriką ir Pietų Ameriką transliuoja iš sostinės Washingtono.

Iki 1941 metų JAV neturėjo jokio valdžiai priklausančio radijo, kai tuo tarpu eterio bangas buvo užgožusi Hitlerio vedama propaganda. Todėl tai Hitlerio propagandai atsverti buvo įsteigta Amerikos Balso tarnyba, transliacijas pradžioje pradėjusi anglų kalba. Amerikos Balso transliacijos anglų kalba, ir šiais laikais perduodamos ištisą parą, apskrieja visą žemės rutulį. Kai po II pas. karo pasaulis liko padalintas į dvi dalis — laisvąjį ir diktatūrinį, Amerikos Balso radijas laipsniškai pradėjo transliuoti programas į tas šalis, kur nėra demokratinių vyriausybių tų šalių kalbomis.

“Amerikos Balso” lietuvių tarnybos Washingtone štabo nariai vieną šventadienio popietę su svečiu aktorium Hanriku Kačinsku. Sėdi: H. Kačinskas ir J. Raslavičiūtė, stovi: J. Blekaitis, tarnybos viršininkas A. Petrutis, VI. Būtėnas ir R. Kasparas.

Pradžioje į mažesnes šalis, netekusias savo nepriklausomybės, gal nebuvo kreipta pakankamai dėmesio. Tačiau 1951 metų pradžioje, tuomet buvusiai galingai Amerikos Lietuvių tarybai spaudžiant, tų pačių metų istorinę vasario 16 dieną buvo pradėtos transliuoti Amerikos Balso programos į Lietuvą lietuvių kalba. Netrukus buvo sudarytos ir latvių bei estų tarnybos.

Įdomu tai, kad valstybės departamentas, teisiškai nepripažindamas sovietų įvykdytos Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos bei okupacijos, Amerikos Balso Pabaltijo kalbines tarnybas įjungė ne į Sovietų Sąjungos diviziją, kuriai, šalia rusų, priklauso gruzinų, ukrainiečių, armėnų ir kitos kalbinės tarnybos, bet į Rytų Europos diviziją, šalia jugoslavų, rumunų, lenkų ir kitų

Rytų Europos kalbinių tarnybų. Tame sąstate lietuvių tarnyba jau išsilaikė 34 metus, transliacijų nesustabdžiusi nei vienai dienai, ar tai būtų siautusios pūgos, ar dangus maišęsis su žeme.

Programų paskirtis, formatas ir turinys

Kaip jau minėjau, Amerikos Balsas yra vienintėlis šio krašto valdžios radijas, todėl jis ir turi laikytis vyriausybės politikos, ją atspindėti. Pirmiausia perduodamos pasaulinės politinės žinios. Žinias anglų kalba paruošia Amerikos Balso žinių tarnyba ir jas anglų kalba teletipais perduoda visoms kalbinėms tarnyboms. Žinia paruošiama tada, kai ją patvirtina trys šaltiniai. Žinių tarnyba taip pat kas pusvalandį pateikia sąrašą, kurias žinias būtina naudoti ir kokios eilės laikytis. Pusvalandinės kalbinės tarnybos, kaip lietuvių, pasaulinėms žinioms skiria apie 10-11 minučių. Todėl visų pateikiamų žinių toli gražu neįmanoma perduoti ir todėl redaktorius parenka tas žinias, kurios svarbesnės klausytojams Lietuvoje. Ypač apie disidentus, įvykius Lenkijoje ir Sovietų Sąjungoje, apie žmogaus teises ir t.t. Žinoma, neužmirštant ir svarbiųjų įvykių įvairiose pasaulio dalyse. Jau kuris metas, kai AB žinių tarnybos Rytų Europos skyriui vadovauja istorikas - žurnalistas Kęstutis Čižiūnas, kuris labai sąžiningai stengiasi parinkti žinias, įdomias Rytų Europai ir Lietuvai.

Amerikos Balsas priklauso JAV Informacijos agentūrai, o agentūra ir Amerikos Balsas yra tam tikroje valstybės departamento kontrolėje. Valstybės departamento politika kartas nuo karto keičiasi — ji būna ir griežtesnė ir atlaidesnė. Prisimenu, kai vienu metu 1978 - 79 metais perduodant žinias reikėjo griežtai laikytis nustatytos eilės — Vidurio Rytai, Pietų Afrika, Zimbabwe ir pan. Tačiau vėliau tos tvarkos buvo atsisakyta ir jau kuris metas, kai kalbinių tarnybų redaktoriams duodamos laisvos rankos savo nuožiūra pasirinkti žinias ir nustatyti jų eilę. Iš įvairių pranešimų matyti, kad toji platesnė laisvė programas padarė įdomesnes ir padidino klausytojų skaičių Lietuvoje.

Prezidento Reagano vyriausybė įvedė ir kitą naujovę: dabar kiekvieną dieną visomis kalbomis yra perduodami Amerikos Balso vedamieji, atspindintys šio krašto vyriausybės pažiūras. Istorinių įvykių progomis tų vedamųjų esama tikrai įdomių. Pvz. birželio 14 dieną Pabaltijo Laisvės dienos proga. Pavergtųjų Tautų savaitės proga ir kitais atvejais. Net buvo specialus AB vedamasis švento Kazimiero mirties 500 metų sukakties proga. Tokie vedamieji perduodami 44 kalbomis faktiškai apskrieja visą žemės rutulį. Todėl nenustebkim, kad kartais ir labai tolimų bei mums mažai žinomų kraštų spauda rašo apie Lietuvą, tikriausia, žinių pasisėmusi iš Amerikos Balso laidų, perduotų jiems suprantama kalba.

Šio krašto vyriausybė ypač didelį dėmesį kreipia į vadinamą "Americaną”, siekdama, kad žmonės, gyvenantieji ne demokratiniuose kraštuose, daugiau sužinotų apie gyvenimą laisvojoje Amerikoje. “Americanos" apimtis gana plati: mokyklos, mokytojai, mokiniai, ūkininkai ir jų gyvenimas, darbininkai, profesinės sąjungos, streikai ir begalės kitų temų. Tokias apybraižas anglų kalba paruošia tų sričių specialistai ir kalbinės tarnybos bent porą kartų savaitėje tokius pranešimus išsivertusios turi perduoti savo klausotojams.

Į “Americanos” apimtį gali įeiti ir lietuviškos temos. Pvz. pasikalbėjimas su J. Janušaičiu ir J. Mažeika, kaip jie Chicagoje išugdė “Paramos” prekybą, su “Lito” vadovais, su lietuviais statybininkais ir pan. Juk jie, tuščiomis rankomis atvykę į kraštą, sugebėjo prasimušti ir užsirekomenduoti kaip gabūs žmonės. Tai ir yra dalis “Americanos”. Per 34 metus AB lietuvių tarnyba “Americanos” rėmuose yra perdavusi nemažai pasikalbėjimų ir apybraižų, liečiančių savuosius tautiečius.

Amerikos Balsas įvairiose pasaulio dalyse turi savuosius korespondentus, kurie aprašo karštuosius įvykius anglų kalba: ar tai būtų žmogaus teisių peržvalgos konferencija Stockholme, ar afganistaniečių laisvės kovotojų kovos su sovietų kariuomene Afganistane, ar įvykiai Varšuvoje. Kur kas bevyktų, korespondentai pajėgia surinkti informacijas ir jas satelitais ar kitomis komunikacijos priemonėmis specialių pranešimų pavidalu perduot centrui Washingtone. Tokie aktualūs korespondentų pranešimai yra verčiami į paskiras kalbas ir perduodami artimiausiose laidose.

Amerikos Balso kalbinėms tarnyboms etniniams reikalams leidžiama skirti 25 procentus laidų laiko. Tai tiek maždaug atitektų ir lietuvių gyvenimo reikalams. Tačiau, kadangi Lietuva turi platų pogrindžio spaudos ir disidentų tinklą, o tokie dalykai jau įeina į žmogaus teisių sritį, tad lietuviškose laidose faktiškai etniniams klausimams atitenka žymiai daugiau, negu 25 procentai laiko.

Pačios lietuviškiausios ir labiausiai klausytojų klausomos laidos būna sekmadieninės, kai išeivijos lietuvių gyvenimo apžvalgai skiriama pusę laidų, apie 15 minučių. Apie 6-7 minutes užima įvairios smulkesnes informacijos apie lietuvių veiklą laisvajame pasaulyje, apie tai, ką rašo amerikiečių ir kitų užsienio kraštų spauda apie Lietuvą; Po žinių iš lietuvių gyvenimo perduodamos 5-6 min. apybraižos; pvz. iš Santaros - Šviesos suvažiavimo Tabor fermoje, iš Lietuvių Fronto Bičiulių studijų dienų “Dainavoje”, iš Pasaulio lietuvių katalikų kongreso Toronte. Tokie pranešimai dažniausia perduodami su gyvais kalbėjusių balsais, kad klausytojai išgirstų juos ir kartu būtų užtikrintas įvykių autentiškumas. Dažnai lietuviškų apžvalgų metu klausytojai supažindinami ir su naujais Vakarus pasiekusiais Lietuvos pogrindžio leidiniais. Yra buvę atsitikimų, kad Lietuvos pogrindžio “Aušra” kai kuriuos “Amerikos Balso” pranešimus žodis žodin nurašė ir juos paskelbė. Tuo tarpu “Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika”, minėdama dešimties metų sukaktį, savo puslapiuose viešai padėkojo Amerikos Balso, Laisvosios Europos ir Vatikano radijams.

Amerikos Balso laidos lietuvių kalba turi ir specialias valandėles 5-6 minučių. Pirmadieniais būna sporto valandėlė, antradieniais — iš kūrybos pasaulio, trečiadieniais — jaunimo valandėlė, ketvirtadieniais — mokslo, penktadieniais — iš knygų ir žurnalų lentynos, šeštadieniais — religinė valandėlė. Tų specifinių valandėlių metu klausytojams pateikiama nemažai informacijos ir iš išeivijos lietuvių gyvenimo. Pvz., pastarąją savaitę prieš rašant šį straipsnį mokslo valandėlėje buvo perduota platesnė apybraiža apie velionio muziko Juozo Žilevičiaus gyvenimą ir jo kūrybą, jaunimo valandėlėje — pasikalbėjimas su jaunu Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininku Danaičiu, o religinėje valandėlėje — Lietuvių Fronto Bičiulių 29-ose Studijų ir poilsio dienose kun. V. Dabušio pasakyto pamokslo apie dabarties Lietuvę ištraukos. Sekmadienio lietuvių gyvenimo apžvalgose perduoti du pranešimai apie LFB studijų ir poilsio savaitę “Dainavos” stovykloje su gyvais kalbėjusių ir literatūros vakare savo kūrybą skaičiusių balsais.

Plačiau užsiminta apie etninę programų dalį, kartu noriu pabrėžti, kad Amerikos Balsas pagrindinį dėmesį skiria pasaulinėms žinioms, įvykiams pasaulyje ir “Americanai”. Kiekviena kalbinė programa kartas nuo karto amerikiečių ekspertų — valdžios tarnautojų yra tikrinama, kartu dalyvaujant ir kuriam nors tos kalbos žinovui. Tikrinamas laidų turinys ir techniškas jų apipavidalinimas. Vėliau komisija surašo kartais labai griežtas pastabas. Todėl kiekviena tarnyba daug dėmesio skiria laidų turinio aktualumui ir techniškam apipavidalinimui. Amerikos Balso programos būna profesionalios. Juk neveltui šio krašto Kongresas ir administracija Amerikos Balsui skiria tiek milijonų dolerių. Amerikos Balsas diktatoriškų rėžimų užgrobtų šalių nelaisvina, o tik jų gyventojams pateikia teisingas informacijas.

Per tuos 34 metus Amerikos Balso lietuvių tarnybai yra vadovavę dr. K. Jurgėla, rašytojas A. Vaičiulaitis, o šiuo metu vadovauja Alfonsas Petrutis, į radijo darbą įsijungęs dar Lietuvoje. Į pensiją jau pasitraukę šie veteranai — Amerikos Balso buvę štabo nariai:    kalbininkas L.

Dambriūnas (miręs), Juozas B. Laučka, Barbora Darlienė, Juozas Vitėnas, akt. Henrikas Kačinskas, inž. Povilas Labanauskas ir dar vienas kitas. Jų darbą tęsia jaunesnės kartos žmonės, iš kurių keturi jau gimę JAV ar Kanadoje. Pagal pranešimus lietuviškų laidų klausosi trečdalis tautos.

VL. R.