VLIKO SUKAKTUVINIS SEIMAS

Linas Kojelis — Baltųjų Rūmų koordinatorius, pabaltiečių istorinėje dienoje Washingtone. Už jo (su barzda) žurnalistas Thomas Brazaitis

Lapkričio 12 - 13 dienomis Detroite įvyko sukaktuvinis Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas. Prieš 40 metų įsikūręs Vlikas tebėra gyva lietuvių institucija, kuri jungiasi į visų lietuvių pastangas atgauti Lietuvai laisvę.

Nors tai buvo sukaktuvinis seimas, bet jis nedaug tesiskyrė nuo kitų praėjusių metinių Vliko seimų. Visi posėdžiai, pobūviai ir pamaldos vyko Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos pastogėje.

Seimo išvakarėse, penktadienį, buvo delegatų, svečių ir detroitiškių susipažinimo pobūvis. Šeštadienį prasidėjo seimo posėdžiai. Iš 15 Vliką sudarančių grupių ir 45 turinčių teisę dalyvauti, užsiregistravo 39 atstovai iš 14 grupių. LFB atstovavo dr. Vytautas Majauskas ir Vytas Petrulis. Niekas neatstovavo Lietuvių krikščionių darbininkų s-gos. Posėdžiuose dalyvaudavo ir apie 40 detroitiečių. Pirmininkavo dr. K. Karvelis su padėjėjais Br. Bieliuku ir T. Blinstrubu. Sudarytos buvo mandatų ir rezoliucijų komisijos. Žodžiu seimą sveikino Lietuvos atstovas prie Vatikano St. Lozoraitis, jr., buvęs Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, Alto pirm. dr. K. Šidlauskas, LB Krašto valdybos pirm. dr. Antanas Butkus, (R) Bendruomenės pirm. dr. V. Dargis ir Algis Regis ir kiti. Perskaityti gautieji sveikinimai raštu.

Vliko tarybos pranešimą perskaitė K. Oželis. Dr. K. Bobelis — Vliko valdybos pirmininkas — pasakė pagrindinę kalbą. Apžvelgęs visus Vliko atliktus darbus pareitų metų laikotarpyje čia, Amerikoje ir kituose kraštuose, analizavęs tarptautinę padėtį, ypatingai Sovietų Sąjungos atžvilgiu, pagyręs prez. R. Reagano vedamą politiką sulaikyti komunizmo ekspansiją, pirmininkas optimistiškai pranašavo artėjantį komunistinės diktatūros žlugimą. Reagano politika įstūmusi Sovietų Sąjungą į akligatvį. “Aš tą gruvimą savo vizijoje matau ir matau ne taip toli, matau artėjantį kasdien . . . atnešantį laisvę Lietuvai ir lietuvių tautai, taiką ir ramybę pasauliui. . .”. Pirmininkas dedąs daug vilčių į PLB ir Vliko pasitarimus. Jis prašė visų lietuvių pagalbos, įgyvendinti “mūsų šventą troškimą — laisvą nepriklausomą Lietuvą”.

Dr. K. R. Jurgėla, vicepirm. politiniams reikalams, kalbėjo apie JAV politikos vingius Lietuvos atžvilgiu. Savo pranešimą perskaitė ir Vytautas Jokūbaitis — vicepirm. tarporganizaciniams reikalams ir adv. dr. Elena Armonienė apie Vliko finansus. Birutė Venckuvienė iš Paryžiaus pasakojo apie Eltos biuletenį, kurį ji redaguoja jau 15 metų prancūzų kalba.

Po pranešimų buvo gyvos, bet gan konstruktyvios diskusijos.

Tautos Fondo valdybos pirmininkas Juozas Giedraitis džiaugėsi, kad, nežiūrint sunkių ekonominių laikų, fondas stiprėja. Šiuo metu TF, Lietuvos Laisvės iždas (LL) (160.000 dol.) ir nekilnojamas turtas sudaro beveik 300.000 dol. kapitalą. Vliko veiklos išlaidos siekiančios 500 dol. per dieną. Per 30 metų Vliko veikla pareikalavo beveik vieną milijoną dolerių. Altas per tą laiką Vlikui davė apie 300.000 dol. Nemažą išlaidų poziciją sudaro Eltos biuletenis, leidžiamas septyniomis kalbomis.

Kanados TF atstovas Antanas Fi-ravičius, kuris įteikė 60,000 dol. čekį, pranešė, kad iš 20 TF apylinkių Kanadoje, 19 iš jų sudeda tiktai 30%, o likusius 70% — Torontas. Jis vien iš Toronto per 12 metų yra surinkęs 270.000 dol. Seimas jam išreiškė didelę padėką.

Stasys Lozoraitis, jr., kalbėjo apie Europos politiką ir Lietuvą, o “Lietuvos laisvinimo problemų” simpoziume pranešėjai buvo L. Grinius, A. Kasulaitis ir dr. K. Karvelis. Moderavo dr. D. Krivickas, kuris perskaitė ir seimo pareiškimą apie Vakarų valstybių laikyseną Lietuvos suverenumo atžvilgiu.

Šeštadienio vakaro pobūvy kalbėjo Balys Gaidžiūnas, pirmosios Vliko valdybos vicepirmininkas.

Meninę pobūvio programos dalį išpildė sol. D. Petronienė, akomp. Vidui Neverauskui, “Audinio” taut. šokių vienetas, vadovaujamas Rusnės Baltrušaitytės - Kasputienės, pašoko tautinių šokių ir sesutės R. ir K*. Butkūnaitės padainavo tris duetus.

Po sekmadienio pamaldų Dievo Apvaizdos šventovėje paskutiniam posėdy buvo priimtos rezoliucijos. Uždaromąjį žodį tarė Vliko pirm. dr. K. Bobelis.

Sukaktuvinis seimas buvo ramus, nebuvo švaistymųsi nepagrįstais kaltinimais kitiems, kaip yra atsitikę ankstyvesniuose seimuose, pranešimai, paruošti raštu, neiššaukė didesnių diskusijų, nebuvo pasiūlyta kokių ateities darbų planų ar kitokių idėjų, kurios Lietuvos bylą išpopuliarintų tarptautinėje arenoje.

Ir šiame seime nusiskųsta, kad jaunoji karta neateina talkinti Vlikui. Kad šis skundas turėjo racijos, dalyviai galėjo labai lengvai išskaityti iš delegatų ir svečių veidų bei galvosenos. Dr. K. Bobelis ir dabar yra įsitikinęs, kad Vlikas turi tautos mandatą. Diskusijose buvo iškilęs LB ir Vliko darbo suderinimo klausimas. Buvo balsų, kad Vlikas negalįs su LB tartis kaip lygūs partneriai. Ne vieną stebino fiktyvios reorgų bendruomenės vado tuščias skardenimasis seime.    K.M.B.