II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ KOMITETAS Pirmoje eilėje (iš kairės): Rima Reklaitienė, Danutė Korzonienė, Ingrida Bublienė, Violeta Abariūtė, Joana Kuraitė-Lasienė, dr. Antanas Razma — pirmininkas, Vytautas Kamantas, Milda Lenkauskienė, Vytautas Kutkus, Marija Remienė, Ritonė Rudaitienė; antroje eilėje (iš kairės): Bronius Juodelis, Gintaras Aukštuolis, Valdas Adamkus, Jurgis Janušaitis, Vaclovas Kleiza, Vaclovas Momkus, Saulius Čyvas, Kostas Dočkus, dr. Petras Kisielius, Antanas Juodvalkis, Pranas Mažrimas ir Kazys Laukaitis.

 

Nuotr. Z. Degučio

Birželio 21 - liepos 8 d.

V    PLJK jaunųjų lietuvių dailininkų paroda, University of Illinois.

Birželio 21 - liepos 9 d.

Dail. Prano P'unšaičio paroda, “Galerija”.

Birželio 25 d., šeštadienis

Lietuvių mugė, Lithuanian Plaza — 69th Street.

Literatūros vakaras, Jaunimo centras.

Birželio 25 - liepos 5 d.

Lietuvių dailininkų paroda, Čiurlionio galerija.

Birželio 26 d., sekmadienis

Lietuvių evangelikų-liuteronų pamaldos, “Tėviškės” parapijos bažnyčia.

Koncelebruotos šv. Mišios, Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia.

II PLD dalyvių susipažinimo vakaras, Jaunimo centras.

6:00 v. v. Vainiko padėjimas prie paminklo “Laisvės kovų” sodely.

6:30 v.v. “Aušros” šimtmečio parodos atidarymas, Jaunimo centras.

7:30 v.v. PLB Seimo atidarymas, Jaunimo centras.

9:00 Susipažinimas ir šokiai didžioje Jaunimo centro salėje.

PLB seimo atstovams ir svečiams priėmimas Jaunimo centro kavinėje.

Birželio 26 - 30 d.

VI    PLB Seimas, Jaunimo centras .

Birželio 26 - liepos 2 d.

II Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės, University of Illinois.

Birželio 26 - liepos 4 d.

“Aušros” šimtmečio paroda ,

Lietuvių filatelijos paroda ,

Lietuvos pinigų ir medalių paroda (šios parodos Jaunimo centre)

Dail. Prano Domšaičio paroda, Valeškos meno studija.

Tautodailės paroda, Illinois Circle Gallery .

Birželio 27 d., pirmadienis

Lietuvių liaudies muzika, Chicago Cultural Center Theatre.

Birželio 27 - liepos 4 d.

Lietuvos žemėlapių paroda, Balzeko lietuvių kultūros muziejus

Birželio 28 ir 30 d.

Antras kaimas, Playhouse

Birželio 29 d., trečiadienis

Lietuviškų filmų vakaras, Jaunimo centre Clevelando vyrų okteto koncertas, Tautiniai namai

Liepos 1 d.

V    PLJ Kongreso atidarymas, University of Illinois.

Opera “I Lituani”, Auditorium Theatre.

Liepos 2 d., šeštadienis

V    PLJK jaunųjų talentų vakaras ir sporto žaidynių žymenų įteikimas, Bismarck Hôtel.

Liepos 3 d., sekmadienis

Šv. Mišios, laikomis kardinolo J. Bernardin, Quigley Seminary South. Lietuvių evangelikų-liuteronų pamaldos, “Tėviškės” par. bažnyčia

VI JAV ir Kanados lietuvių dainų Šventė, University of Illinois

II PLD uždarymo banketas, Conrad Hilton Hotel.

Liepos 4 d., pirmadienis

Dariaus-Girėno skrydžio 50 metų minėjimas prie jų paminklo.

(Visi aukščiau išvardinti renginiai vyksta Chicagoje)

Liepos 4 - 10 d.

V PLJ kongreso stovykla, Oberlin College, Oberlin, Ohio.

Liepos 11 - 20 d.

V PLJ Kongreso studijų dienos, Trent University, Peterborough, Kanada.

Liepos 11 - 22 d.

V    PLJ Kongreso dalyvių turistinės kelionės JAV ir Kanadoje.

Liepos 21 d., ketvirtadienis

V    PLJ Kongreso ambasadų lankymas, Ottawa, Kanada.

Liepos 22 d., penktadienis

V    PLJ Kongreso spaudos konferencija, Montreal, Quebec, Kanada.

Liepos 23 - 24 d.

V PLJ Kongreso uždarymas, koncertas, banketas.