PREZIDENTO PROKLAMACIJA

Baltų Laisvės Lygos ir kitų pastangomis JAV kongrese pravesta jungtinė rezoliucija (S.J. Res. 201), skelbianti Pabaltiečių Laisvės Diena 1982 birželio 14 dieną.

Ši rezoliucija JAV senate buvo priimta 1982 birželio 9, o JAV atstovų rūmuose birželio 14.

JAV prezidentas Ronald Reagan, JAV kongreso įstatymiškai įpareigotas, ryšium su Pabaltijo Laisvės Diena paskelbė šitokio turinio proklamaciją:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybė užgeso dėl to, kad nacistinė Vokietija su Sovietų Sąjunga suėjo į nešvankų sandėrį. Hitleris Stalinui šias tris Pabaltijo respublikas atkišo, kaip paskatą tam, kad gautų jo pritarimą Lenkijos sunaikinimui ir kad užtikrintų rytinių sienų saugumą. Tai savo ruožtu įgalino Hitlerį leistis į karą prieš Vakarų demokratijas. Dėl to vėliau šimtai tūkstančių Pabaltijo gyventojų pergyveno deportacijas į Sovietų Sąjungą, kur daugelis jų žuvo kalėjimuose ir priverčiamojo darbo stovyklose. Tamsiausioji šios didžiulės žmogiškosios tragedijos diena — 1941 m. birželio 14, kai rusų įsibrovėliai guite išgujo juos iš namų ir tarnybų.

Šiandieną kai kurie iš tų, kurie liko gyvi, yra Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai. Jų troškimai dėl šviesesnės Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautų ateities iš naujo įprasmino ir mūsų valstybės užsiangažavimą visų tautų laisvei. Jungtinės Amerikos Valstijos per 41 metus niekada nėra pripažinusios prievartinio Pabaltijo valstybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Kaip tauta, mes ir toliau liekame pasišventę visų pagrindinių žmogaus teisių ir visų tautų laisvės plėtimui bei išlaikymui, o šią ypatingą dieną kreipiame dėmesį į savąją viltį, kad laisvės palaima ir vėl lydės narsiuosius Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmones kasdieniniame jų gyvenime.

Jungtinių Amerikos Valstijų kongresas senato jungtine rezoliucija nr. 201 davė prezidentui teisę ir jį įpareigojo birželio 14 d. skelbti Pabaltijo Laisvės Diena.

TODĖL AŠ, RONALD REAGAN, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, šiuomi skelbiu 1982 m. birželio 14 d. Pabaltijo Laisvės Diena. Kviečiu Jungtinių Amerikos Valstijų žmones atsinaujinti tikėjime ir viltyje, kad Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir visų tautų piliečiai vieną dieną taikingomis priemonėmis pasieks demokratinės laisvės ir savisprendos tikslus.

TATAI PATVIRTINDAMAS, aš štai čia pasirašau savo ranka šią keturioliktąją dieną birželio, mūsų Viešpaties tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt antraisiais metais ir Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės du šimtai šeštaisiais.

RONALD REAGAN