NAUJI LEIDINIAI

THE CHRONICLE OF CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. Vol. 1. Underground Journal 1, Nos. 1-9, 1972-74. Išvertė ir redagavo Nijolė Gražulienė. Įvadą parašė V. Stanley Vardys, 457 psl. Išleido Loyola University Press and Society for thè Publication of the Chronicle of thè Catholic Church in Lithuania. 1981 m. Faktinasis leidėjas yra LKR Kronikoms leisti sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Chicago, III. 60629. Pirmininkas kun. Kazimieras Kuzminskas. Seselė Mercedes sukūrė įspūdingą knygos aplanką su Vilniaus Marijos piešiniu. Tiražas — 10,000 egz. Bendrai, knyga ne tik įdomi ir aktuali savo turiniu, bet ir skoningai ir reprezentatingai išleista. Kaina 7 dol., o minkštais viršeliais — 5 dol.

Graži knyga mūsų amerikiečiams bičiuliams, kurie galės plačiau susipažinti su lietuvių kova už tautos, religijos ir sąžinės laisvę, nebijant kratų, tardymų, kalėjimų ar ištrėmimų.

Leidėjai verti gilios padėkos, pagarbos ir stiprios finansinės paramos. Milžiniškas darbas reikalauja ir milžiniškų išlaidų. LKB Kronikoms leisti sąjunga jau baigia paruošti spaudai ispanų kalba antrą tomą ir lietuvių kalba — šeštą tomą. Jau išverstas ir spaudai paruoštas prancūzų kalba pirmas Kronikų tomas. Taip pat verčiamas į anglų, ispanų ir prancūzų kalbas šeštasis Kronikų tomas.

Pirmojo Kronikų tomo anglų kalba įdomus ir reikšmingas pristatymas visuomenei įvyko birželio 7 d. Dubline, Airijoje. Jį suorganizavo The Christian Community Center, kurios steigėjas ir pirm. yra žinomas advokatas T. C. Gerard O’Mahony.

RAŠTAI II. Juozas Brazaitis. Nuo Maironio iki Brazdžionio (septyniolika rašytojų). Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. “Į Laisvę fondo” lietuviškai kultūrai ugdyti vienuoliktasis leidinys. 568 psl. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Kietais viršeliais kaina 15 dol. Gaunama pas knygų platintojus ir "Į Laisvę fondo” leidykloje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

Šių raštų leidimu pastatomas nesunaikinamas paminklas mūsų tautos dideliam rašto žmogui, kultūrininkui ir politikui Juozui Brazaičiui. Šio tomo išsamios studijos apie mūsų rašytojus ir šiandien yra nepamainomi šaltiniai visiems, kurie gilinasi į tą lietuvių epochą ir jos kūrėjus.

“Į Laisvę fondo” valdybą sudaro: pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, Pilypas Narutis, Juozas Baužys, Vita Baleišytė, Alfonsas Pargauskas ir Elena Baltrušaitienė.

ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Jonas Vizbaras-Sudūvas. Premijuotas romanas. Aplankas dail. Dainos Žemliauskaitės. 287 psl. Kaina 8 dol. Išleido Lietuviškos Knygos klubas, 4545 W. 63 Street, Chicago, Ill. 60629. Gaunama leidykloje ir pas platintojus.

Kaip trisdešimtojo Draugo romano konkurso laureatas Jonas Vizbaras ateina lietuvių literatūron su istoriniu romanu, vaizduojančiu pirmąją rusų okupaciją ir 1830-31 metų sukilimą atgauti laisvę.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ. PLB leidinys, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636. Leidinėlio turinys: siekimai, tikslai ir uždaviniai, organizavimas, santvarka, Lietuvių Charta ir PLB konstitucija. Kaina nepažymėta.

NEBAIGTOJI SIMFONIJA. Adolfas Markelis. Novelių rinkinys. 125 psl. 1981

m. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 4545 W. 63 Street, Chicago, ILL. 60629. Aplankas ir viršelis dail. Zitos Sodeikienės. Kaina 6 dol.

Tai autoriaus pirmoji novelių rinktinė, nors A. Markelis beletristikoje pradėjo reikštis daugiau kaip prieš 30 metų. Šio rinkinio novelių tematika — realus gyvenimas, stovyklų nuotaikingi atsitikimai, daugiausiai giedros nuotaikos.

PRIIMK, MANE, MĖNULI. Aleksandras Radžius. Eilėraščiai. Kaina 5 dol. Išleido Ateities literatūros fondas, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075.

UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO. Kazys Bradūnas. Lietuvių Bendruomenės 1980 m. Literatūros premiją laimėjusi poezijos knyga. Išleido Ateities lit. fondas, 17689 Goldwin Dr., Southfield, Mich. 48075. Kaina 6 dol.

TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2 (49), 1981. Redaktorius Petras Maldeikis. Administracija — Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw, Chicago, Ill. 60629. Leidžia Popiežiaus Leono XIII Literatūros Fondas. Kaina 3 dol.

PO DAMOKLO KARDU. Anatolijus Kairys. Romanas. Antra dalis. Išleido Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremty. 303 psl. Viršelis ir aplankas — dail. Petro Aleksos. “Dedikuojama visiems, kurie kentėjo ir mirė nuo komunizmo ir nacizmo. 1981 m. Kaina 8 dol.

Anatolijus Kairys mūsų literatūros produktingas dramaturgas ir rašytojas šio romano antroje daly liečia Lietuvos okupacijos momentus, partizanų veiklą, lietuvių - žydų santykius ir bendrai mūsų tautos tragediją.

Šis romanas ir kitos 30 Anatolijaus Kairio knygos gaunamos pas platintojus ir dar kai kurios tiesiog pas autorių — P. O. Box 29060, Chicago, Ill. 60629.

ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės minties žurnalas, einąs nuo 1906 m. kas antras mėnuo. Leidžia Marijonai ir šv. Kazimiero Sąjunga. Redaguoja kun. S. Matulis. Metinė prenumerata 6 dol. Adresas: 16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham, NG2 6AH, England.