MŪSŲ DIPLOMATAI APIE PLB

Lietuvos Diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, atsakydamas į PLB Nepriklausomybės šventės proga sveikinimą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Vytautui Kamantui atsiuntė laišką, kuriame sako: “Aš didžiai vertinu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklų tiek Lietuvos nepriklausomybės atstatymo byloje, tiek siekiant jungti užsienio lietuvius į vieną visuomenę. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu dėkoju taip pat už Jūsų Bendruomenės palankumą mums ir linkiu tolimesnės sėkmės”.

Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis, jr. laiške PLB pirmininkui V. Kamantui, prisimenant 40 metų Lietuvos sukilimo sukaktį, rašo: “Šis istorinis įvykis, kuris dar nėra pakankamai ištirtas, nei įvertintas, turėjo praeityje ir turės ateityje nepaprastai garbingą vietą mūsų tautos istorijoje ... Aš manau, kad man nereikia dar kartą pabrėžti, kokį didelį vaidmenį mūsų visuomeniniame ir politiniame gyvenime turi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir kaip daug ji yra nuveikusi mūsų diplomatinių postų labui. Būkite tikras, p. Pirmininke, jog aš ir ateityje tampriai bendradarbiausiu su Tamsta ir PLB valdyba kovoje už mūsų tautos laisvę”.