PERMOS DARBO LAGERIAI

Lagerių kompleksas įkurtas pelkėse. Tose vietose, kur dirba kaliniai, vanduo negali būti naudojamas nei gėrimui, nei rūbų plovimui. Prausyklose vanduo yra visai rudas ir plovimo loviuose palieka purvinas nuosėdas. Todėl plaunami rūbai tik susipurvina. Komisija, kuri kaliniams reikalaujant buvo atvykusi, o taip pat ir lagerio medicinos skyriaus direktorius pripažino, kad vandens kokybė bloga, bet nieko tuo reikalu negalima esą padaryti, nes čia esanti bala. Išvietės nuo gyvenamų barakų yra keli šimtai metrų nuotolyje. Žiemos metu tai tampa svarbiu dalyku, ypač invalidams. Be to, išvietės nešildomos.

Darbo lagerių ir kalėjimų kamerose yra tokia vandentiekio ir kanalizacijos sistema: grindyse yra skylė, uždengta dangčiu. Virš tos skylės yra lovys, dugne užkimštas kamščiu Virš lovio yra vandens vamzdis, bet vandens bėgimas kontroliuojamas iš koridoriaus. Rytą ir vakare vanduo leidžiamas trumpą laiką. Jei laisvalaikiu kas nori vandens, turi specialiai paprašyti prižiūrėtoją. Darbas paskirstytas į du skyrius. Vienas yra “karštas”, antras — “nepavojingas”. Darbas yra labai nešvarus. Nusiplovimui nėra dušų. Kartą savaitėje, šeštadienį, kaliniai gali maudytis. Sekmadienis — rūbų plovimo diena Maudykloje naudojamas prastas muilas. Prausimosi muilo kai kada galima gauti lagerio krautuvėje.

Politinių kalinių lageriai be išimties yra priverčiamo darbo lageriai. Kaliniai sistematiškai prievartaujami. Jie kenčia nuolatinį alkį ir tuo pačiu metu turi pakelti sunkiausius darbus. Dažni atsitikimai, kad prižiūrėtojai kalinius nuožmiai užmuša.

Mes tiksliai žinome 24 tos srities lagerių ir kalėjimų adresus (žiūr. žemėlapį). Taip pat mums žinoma, kad Polom vietovėje yra įkurtas visas lagerių tinklas miškų kirtimui. Šie lageriai yra žinomi “Bugepolom” vardu. Mes nežinome, kiek lagerių tam tinklui priklauso, todėl žemėlapyje jie atžymėti vieno lagerio (Polom) vardu).

Perm srities politinių kalinių lageriuose buvo ar tebėra įkalinta daugelis žinomų kalinių, jų tarpe prof. Orlow, Anatolij Ščaranskį, Aleksandr Ginsburg, Georgij Vins ir daugelis kitų.

Lagerio viršininkas: majoras A. G. Žukov.

Vice-viršininkas: maj. V. Fyodorov.

Polit. sk. vice-virš.: kap. Nelipov

Cenzorius: Belova.

Darbo komandų virš.: kap. Melen-tei ir Dolmatov.

Med. sk. virš.: Petrov ir dr. Yu-žaik.

KGB: kap. Čepkasov ir Ivkin.

KGB štabo virš. maj. Afanosov.

Kaliniui skambinant

a.    prašyti Chusavoi miesto telef. 993827;

b.    prašyti institucijos VS 389/36;

c.    prašyti norimo kalinio.

Pastaba

Šiuos davinius pateikia Vokietijoje veikianti organizacija, kuri tyrinėja Sovietų Sąjungos politinių kalinių ir priverčiamų darbų lagerių klausimus. Šitame pragare yra žuvę tūkstančiai lietuvių, o dabar daugelis kalinami.

Lietuvių

Informacijos Centras

Permos darbo lageriai