TRYS AKCENTAI

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime

38-tas Altos suvažiavimas Čikagoje įvyko spalio 21 d. Tautiniuose namuose. Apie šį suvažiavimą vargu būtų reikalo kalbėti, nes ir šis, kaip ir kiti visi praėjusioje dekadoje nei Lietuvos laisvinimo problemų nesvarstė, nei darbo planų nenagrinėjo (niekas tų planų nepateikė), nei rodė rūpesčio lietuviškų jėgų konsolidacijai. Priešingai, jau keleri metai užkulisine veikla vedama skaldymo akcija čia buvo gilinama.

Jurgis Valaitis, suvažiavime atstovavęs Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, grįžęs New Yorkan, spalio 27 VLIKo posėdyje šį suvažiavimą charakterizavo kaip “nuobodų ir netvarkingą .. . Suvažiavime vyravo neatsakingos nuotaikos”.

Šio Altos suvažiavimo posėdžiuose dalyvavo suorganizuota publika, kuri “saviškiams” kėlė ovacijas, gerbė juos atsistojimais, o “priešus” stabdė. Įdomu, kad nepritarimą rodė ir dr. L. Kriaučeliūnui, Altos vicepirmininkui ir visuomeninių ryšių komisijos pirmininkui, kurio kalba buvo nuosaiki ir išvadose pozityvi. Pabūgęs tokio “patriotinio šišo” pagautos publikos, Vlikas, kurio seimas šaukiamas Čikagoje gruodžio 9, buvo planavęs į posėdžių salę įsileisti tik Vliko kviestus asmenis. Taigi, prisigyventa, kad vyriausioji Lietuvos laisvinimo institucija ėmė baimintis karštųjų Altos šalininkų.

Iš pozityvių momentų Altos suvažiavime reikia pažymėti informacijos vedėjo kun. dr. J. Prunskio pranešimą apie pasireiškimus Lietuvos reikalais svetimoje spaudoje.

Bandant susumuoti visas suvažiavimo nuotaikas, nesunku pastebėti tris pagrindinius akcentus: a. Altą gera — daug dirbo, daug atsiekė, klaidų nedarė; b. Lietuvių Bendruomenė bloga — Bendruomenės veikėjuose visai nesama geros valios, o visoje veikloje nė vieno pozityvaus rezultato; c. Amerikos politika Lietuvos reikalu gera. “Amerika žino, ką daro”, todėl niekas tenedrįsta jos kritikuoti.

Šitie akcentai neblogai charakterizuoja ne tik suvažiavimą, bet ir pačią ikišiolinę Amerikos Lietuvių Tarybą.

Naujai kadencijai į Altos tarybą ir valdybą grupės paskyrė savo atstovus. Asmeninė Altos sudėtis bus pasikeitusi nežymiai, tačiau esama vilčių, kad padėtis pradės bent palengvėl gerėti. Blogėjimui vietos jau nebeliko.

a.b.

Vienybė be aukos yra neįmanoma. Norint susijungti, reikia išsižadėti to, kas skiria.

Antanas Maceina