PENKTASIS PLB SEIMAS TORONTE 1978.VI.30 — VII.4

VEIKSNIUOSE IR VEIKLOJE

Naujai išrinkta PLB valdyba. Iš kairės į dešinę sėdi: Vaclovas Kleiza, Daina Kojelytė ir Vytautas Kamantas, pirmininkas; stovi iš kairės į dešinę: Antanas Juodvalkis, Romas Sakadolskis, kun. Antanas Saulaitis, Mečys Šilkaitis, dr. Algis Paulius ir Saulius Kuprys. Nuotr. Jono Kuprio

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-me seime dalyvavo atstovai iš Argentinos, Australijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Venecuelos, Vakarų Vokietijos ir Naujosios Zelandijos.

Seimas išrinko naują Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą ir gausiuose nutarimuose plačiai pasisakė įvairiais pasaulio lietuvių gyvenimo klausimais.

Čia skelbiame kai kuriuos rezistencinio - politinio pobūdžio seimo nutarimus.

Žodis lietuviams tėvynėj ir svetur

Lietuvos pavergimas ir lietuvių tautos žmonių persekiojimas yra genocidinio pobūdžio. Tai vykdoma dviem būdais: fiziniu naikinimu ir pastangomis palaužti žmonių dvasinį atsparumą.

Dviejų galybių, komunistinio ir laisvojo pasaulio, politiniame žaidime ryškėja stambaus masto idėjinė krizė. Komunistinis partneris savo idėjinį skurdą ir pralaimėjimą dangsto besaikiu ginklavimusi ir smurtu prieš kovotojus už žmogaus teises. Bet ir laisvajame pasaulyje vis dar reiškiasi spekuliavimas žmogaus teisėmis, ieškant lengvų sprendimų ir stokojant valios garantuoti visiems žmonėms laisvę ir ginti skriaudžiamųjų teises. Tokiomis aplinkybėmis sugebėjimas vertinti pavojų, pakilti iš kasdieninių darbų ir rūpesčių bei daryti sprendimus, kurie atitiktų laiko reikalavimus ir sudarytų tvirtą pagrindą lietuvių tautos šviesesnės ateities tikrovei, yra mūsų, į šį seimą suvažiavusiųjų, šventoji pareiga.

Lietuvių tauta šios pasaulinės krizės metu pasisako už dvasinių vertybių pirmumą prieš medžiagines, už pilnutinės žmogiškosios asmenybės laisvą reiškimąsi ir smerkia prievartinį žmogaus teisių slopinimą.

Rezistencinės - politinės veiklos gairė

•    Seimas siūlo Vlikui vėl šaukti periodines veiksnių konferencijas darbams aptarti, derinti ir remti.

•    Seimas pritaria White Plains 1974 m. konferencijos nutarimams ir įpareigoja Lietuvių Bendruomenę vykdyti joje sutartus darbus kartu su tais veiksniais, kurie sutiks bendradarbiauti.

•    Seimas siūlo PLB valdybai ir kraštų Bendruomenėms sekti ir atitaisyti svetimųjų informacijos apie Lietuvą klaidas, sudarant tam reikalui specialius organus.

•    Seimas siūlo Lietuvių Bendruomenei kartu su kitais veiksniais sudaryti dvi nuolatines bendras komisijas:

a.    Lietuvos sienų ir santykių su kaimynais.

b.    Parengties.

•    Seimas, kreipdamas dėmesį į žydų ir lietuvių dialogą ryšium su antrojo pasaulinio karo įvykiais, skatina visuomenę laikytis jame didžiausio objektyvumo, išjungti iš diskusijų jausmus ir pavienių asmenų nusikaltėlių veiksmus vengti priskirti tiek lietuvių, tiek žydų tautoms. Taip pat seimas siūlo PLB valdybai rūpintis dokumentinės medžiagos kaupimu ir paruošti žydų - lietuvių santykių istoriją.

•    Bendradarbiaujant su kitais veiksniais, siekti, kad Vilniaus arkivyskupija Šventojo Sosto būtų prijungta prie Lietuvos bažnytinės provincijos. Taipogi prašyti, kad Karaliaučiaus sritis būtų išimta iš Lenkijos bažnytinės provincijos ir priskirta Lietuvos bažnytinei provincijai.

•    Seimas ragina Lietuvių Bendruomenę kelti pasaulio viešumon Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios ir katedros grąžinimą kulto reikalams. Ateistinis muziejus bažnyčioje ir katedros naudojimas ne kulto reikalams užgauna tikinčiųjų lietuvių jausmus ir niekina visos lietuvių tautos praeitį.

•    Seimas prašo visų kraštų Bendruomenes atkreipti savo kraštų vyriausybių ir visuomenės dėmesį į 1980 m. Maskvoje būsimuosius olimpinius žaidimus, skatinant juos boikotuoti, jei ir toliau Sovietų Sąjungoje bus vykdomi pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai.

•    Seimas prašo PLB valdybą kreiptis į Šventąjį Sostą, Lenkijos vyskupų konferenciją, Varšuvos ir Gniezno arkivyskupą kardinolą Wyszinskį, Lenkijos primą, ir Lomžos vyskupą, kad lietuviams būtų užtikrintos tos pačios teisės melstis lietuvių kalba ir naudotis Seinų katedra, kaip ir lenkams, ir kad katalikų Bažnyčia Lenkijoje Seinų - Punsko krašto lietuvius laikytų lygiateisiais Bažnyčios sūnumis ir dukterimis. Raginti išeivijos lietuvių veiksnius, organizacijas ir visuomenę aktyviai prisidėti prie Seinų - Punsko lietuvių kovos už savo teises.

•    Seimas skatina PLB valdybą sudaryti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės visuomeninių reikalų komisiją politiniams reikalams.

•    Seimas skatina siekti, kad Nobelio taikos premija būtų skiriama sovietinio režimo disidentams, jų tarpe ir lietuvių rezistentų grupei Helsinkio nutarimams sekti.

•    Seimas ragina laisvinimo veiksnius plėsti politinių kalinių gelbėjimo akciją.

•    Seimas didžiai vertina “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” bei kitos pogrindžio spaudos leidimą ir prašo visų kraštų Lietuvių Bendruomenes visais galimais būdais šias pastangas remti.

•    Kraštų Bendruomenių valdybos yra prašomos per savo padalinius ruošti Vasario 16 minėjimus, jų metu talkti lėšas Lietuvos laisvinimui ir lietuvybės išlaikymui pagal aukotojo valią ir bent trečdalį šių lėšų skirti PLB valdybai.

•    Seimas sveikina JAV Lietuvių Bendruomenę, ryžtingai įsijungusią į Lietuvos laisvinimo darbus, ir už sėkmingą lėšų telkimą tiems darbams remti.

•    Seimas dėkoja Australijos Lietuvių Bendruomenei už sėkmingas pastangas atšaukti Lietuvos pripažinimą Sovietų Sąjungai.