MŪSŲ MIRUSIEJI

ADOLFAS GAIGALAS
1906.XII.13 — 1975.XI.9

Lietuvių Fronto Bičiulių Philadelphijos sambūrio pirmininkas, buv. Lietuvos kariuomenės kapitonas, 1941 sukilimo prieš sovietus aktyvus dalyvis, vadovavęs partizanų būriui. Scenos meno mėgėjas. Nuo 1949 įsikūręs Philadelphijoje, plačiai įsitraukė į lietuviškąjį gyvenimą parapijoje, bendruomenėje, LF bičiuliuose. Nuoširdžiai rėmė spaudą, lietuviškąją radijo valandėlę, lituanistinę mokyklą, meno ansamblį.

PETRAS TITAS
1906 — 1975.XII.13

1941 birželio sukilimo dalyvis, iš Lietuvos aktyvistų fronto atėjo į Lietuvių Frontą, o čia, Jungtinėse Valstybėse, įsijungė į Lietuvių Fronto Bičiulius. Buvo giliai religingas, tiesus ir nuoširdus žmogus.

 


ATSIŲSTA PAMINĖTI

Dr. S. Aliūnas: ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Įvadą parašė Antanas Gustaitis, aplankas dail. Marijos Ambrozaitienės. Spausdino Draugo spaustuvė 1975 Čikagoje. Išleido Lietuviškos Knygos klubas; 87 psl., kaina pažymėta.

Anatolijus Kairys, TRYS KOMEDIJOS; Ku-kū (premijuota), Didysis Penktadienis ir Rūtos ir bijūnai. Iliustravo Zita Sodeikienė, spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Išleido leidykla “Dialogas”, 224 psl., kaina 5 dol.

LIETUVIŲ, TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA, III dalis. Istorijos vadovėlis lituanistinių mokyklų XI skyriui arba VII klasei. Redagavo Vincentas Liulevičius, išleido JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. Spaudė Vi Vi spaustuvė Chicagoje. Galima užsisakyti šiuo adresu; A. Kareiva,.7030 So. Rockvvell St., Chicago, Ill. 60629.

Didžiai Gerbiamas Skaitytojau,

Jei dar neatsilyginai Į LAISVĘ šių metų prenumeratos, būk malonus netrukdamas ją pasiųsti, nes be pinigo ir geriausias žurnalas negali išsiversti.

Jūsų

A. K u l n y s ĮLAISVĘ administratorius 7034 Hartcrest Dr. Rancho Palos Verdes, Cal. 90724