SUVAŽIAVIMO UŽBAIGIAMASIS POSĖDIS

Visuotinio suvažiavimo metu uždedamas vainikas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Vainiką neša: L. Valiukas, JAV ir Kanados LFB Centro Valdybos pirm., Dr. Vyt. Majauskas, suvažiavimo pirm., ir Dr. K. Ambrozaitis, Vyr. Tarybos Prezidiumo pirmininkas.

Veda Juozas Kojelis

Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimo dviejų dienų programa eina į pabaigą. Susirinkome paskutiniam posėdžiui. Klausimus svarstėme ir problemas sprendėme uždaruose posėdžiuose ir viešose sesijose. Kad ko nors neišgąsdintų LFB uždari posėdžiai, noriu čia pat visus užtikrinti, kad jei ir skaičiavome nuodėmes — tai tik savo, o ne kitų; jei tikrinome ištikimybę rezistenciniams įsipareigojimams — tai tik savo, o ne kitų; jei planavome ateities darbus ir jų atlikimą — tai tik sau, o ne kitiems.

Viešose sesijose ekspertų ir paprastom akim žvalgėmės į mūsų planetos erdves ir ieškojome Lietuvos likimą lemiančių ženklų. Nebuvome gailestingi ir patys sau, vertindami savo atliktus darbus laiko reikalavimų šviesoje.

Ne nevilties lydimi išsiskirstome. Kova sunki, gal būt ilga, reikalausianti didžio moralinio ryžto, ištvermės ir idealizmo, bet finalas viltingas. Savo pasiryžimus stiprinome pavyzdžiais tų, kuriuos Jakštas vadintų užgesusiais žiburiais, o prof. Brazaitis — mirusiaisiais, išlikusiais tarp gyvųjų. Šventųjų bendravimo dvasioje visi kartu prisiminkime juos, melsdamiesi už juos ir melsdamiesi į juos.

(Visiems sustojus bičiulis Pilypas Narutis perskaito šias žuvusiųjų ir mirusiųjų kovotojų pavardes): Leonas Prapuolenis, Zenonas Ivinskis, Vytautas Galvydis, Pranas Padalis, Albinas Gailius, Petras Gailiūnas, Erdmonas Simonaitis, Julijonas Būtėnas, Juozas Lukša-Daumantas, Jonas Noreika, Antanas Norkūnas, Antanas Živatkauskas, Juozas Milvydas ir kiti žuvę sukilime, Sibire, Lietuvoje, kacetuose ...

Stud. Jūratė Jasaitytė deklamuoja Mykolo Vilties eilėraštį.

LFB sąjūdį savo atsilankymu į šį posėdį pagerbė daugelis garbingų svečių, ir už tai mes jiems esame dėkingi. Kai kurie iš jų nori į mus prabilti gyvu žodžiu. Žodžiu sveikina:

J.E. VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Daugelį iš Jūsų neretai man tenka susitikti įvairiose vietose. Šiandieną malonu Jus sutikti Jūsų ypatinga proga — Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavime.

Organizacijų yra daug ir įvairiais vardais. Nesvarbu, kokiu vardu sąjūdis vadinasi, svarbu, kiek jis duoda Lietuvos laisvės bylai ir visų lietuvių vieningumui ugdyti. Neseniai Klevelande esu pasakęs: “visa yra bloga, kas mus skaldo ir visa yra gera, kas mus jungia”. Šiuos žodžius norėčiau kartoti kiekviena proga, taigi perduodu ir Jums, kaip mano širdies linkėjimus.

Man miela asmeniškai su daugeliu iš Jūsų bendrauti. Aš linkiu Jums visiems būti tikru frontu prieš visokius bet kieno nors pasikėsinimus į lietuvių tautos vieningumą. Visam šiam suvažiavimui ir visai LFB veiklai linkiu Dievo palaimos ir visokeriopos sėkmės.

Hamiltono JAUNIMO TEATRO KOLEKTYVAS SU PASISEKIMU VAIDINA A. Kairio 3 v. dramą iš partizanų gyvenimo ŽMOGUS IR TILTAS įvairiuose JAV ir Kanados miestuose. Iš kairės: D. Enskaitienė, V. Staškevičius, rež. Elena Dauguvietytė - Kudabienė, B. Juodelė, L. Verbickaitė ir A. Stanevičius. Čikagoje vaidino 1974.V.26.

GEN. KONSULĖ JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

Man didelė garbė ir malonumas sveikinti Lietuvių Fronto Bičiulius, visuotinio suvažiavimo dalyvius ir svečius, ir padėkoti už praeities ir numatomus nuveikti ateities darbus Lietuvos labui.

Visi žinome, kad LFB yra realistai, aktyvūs kovotojai už Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą. LFB aktyviai veikia savojoje organizacijoje ir stipriai reiškiasi išeivijos visuomeniškoje veikloje. Jų veikla ir organizaciniai sugebėjimai skirti lietuvybės išlaikymui ir gaivinimui, bei pastangos Lietuvą išlaisvinti iš sovietinio okupanto replių.

Ne vien bičiulių, bet visų geros valios lietuvių aukščiausias ir šviesiausias tikslas bei siekimas yra pavergtos Lietuvos išlaisvinimas. Kol Lietuva yra priešo okupuota, tol lietuvių vieningumas yra būtinas. Nesantaika ir skaidymasis silpnina veiklą, retina veikėjų gretas ir nukreipia dėmesį nuo švenčiausio ir aukščiausio tikslo — Lietuvos laisvės atgavimo.

Praeita savaitė buvo skelbta Romo Kalantos savaite. Prisimindami šio jaunuolio viršžmogišką auką, sukrėtusią lietuvių tautą ir visą pasaulį, stiprinkime savo ryžtą efektingiau, vieningiau veikti, kovoti ir gyventi iš liepsnų prasiveržusio jo šauksmo “Laisvės Lietuvai!” dvasioje.

VLIKO ATSTOVAS DR. BRONIUS RADZIVANAS

Dr. K. Valiūnas, VLIKo pirmininkas, sveikina savo ir VLIKo vardu LFB suvažiavimą, linki geriausios sėkmės ir laukia iš LFB pozityvių sumanymų VLIKo veiklos stiprinimui, nes VLIKo uždaviniai komunisto ruso pavergtai Lietuvai išlaisvinti reikalauja visų mūsų vieningo, sutartinio darbo bei pasišventimo.

PLB PIRMININKAS BRONIUS NAINYS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu man tenka garbė pasveikinti šį Lietuvių Fronto Bičiulių visuotiną suvažiavimą ir išreikšti jiems nuoširdžią bendruomenės padėką už jų talką Lietuvių Bendruomenei.

Lietuvių Fronto Bičiuliai nepaprastai aktyvūs buvo bendruomenės kūrime, uolūs talkininkai, nustatę jai kryptį, greiti suteikti jai moralinę ir materialinę paramą, jos idėjos sekėjai ir ne kartą pirmieji jos formuotojai, pasirinkę savo kelią per bendruomeninę jungtį eiti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Aš Jums nuoširdžiai dėkoju ir kviečiu ir toliau remti Lietuvių Bendruomenę, kaip ją rėmėte iki šiol, toliau gyventi jos idėjomis, tikslais, mintimis, toliau eiti jos keliais ir dar stipriau suglausti jėgas ir kviesti po jos stogu vieningai jungtis visą lietuvių išeiviją, kad nebūtų nei mes, nei jūs, nebūtų kairės, nei dešinės, nebūtų nei aukštesnių, nei žemesnių, bet tiesus, vienodas ir lygus ir nuosaikus kelias į mūsų laisvę ir nepriklausomybę.

Suvažiavimo sekretoriatas: J. Žilionis, V. Baleišytė, J. Palutis.

SVEIKINIMAI RAŠTU

SKAITO BIČIULIS DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS

Labai apgailestauju, kad negaliu Jūsų suvažiavime dalyvauti. Linkiu visuotiniam suvažiavimui gražiausios sėkmės.

Gėriuosi LFB šauniu rūpinimusi ir veikla Lietuvos labui. Linkiu, kad Jūsų ryžtas ir darbai atneštų geriausių rezultatų kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Su gilia pagarba
       Juozas Rajeckas, Lietuvos Atstovas

Iš visos širdies linkiu, kad Jūsų suvažiavimas susilauktų sėkmės ir galėtų spinduliuoti puikiausiomis pasekmėmis Lietuvos laisvės byloje.

Visu nuoširdumu ir gilia pagarba, Jūsų

Dr. St. Bačkis, pasiunt. patarėjas

Nuoširdžiai sveikinu LFB suvažiavimą Čikagoje ir linkiu tvirtai stovėti mūsų idealų sargyboje, žadinant priaugančią kartą kovoje už naujus laimėjimus laisvės siekime.

Jūsų, Kazys Škirpa

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai sveikina konferencijos dalyvius ir linki darbingos nuotaikos.

Konferencija vyksta daugeliui mūsų reikšmingos sukakties ženkle. Prieš trisdešimt metų mes išėjome į pasaulį liudyti Lietuvai padarytąją skriaudą ir jos ryžtą atgauti laisvę. Tos sąmonės dėka, nors ir plačiai pasklidę po žemės rutulį, mes nepavirtome palaidais atomais, bet išlaikėme mūsų jėgas stiprinantį ryšį tarp savęs ir su tėvynėje kovojančia tauta. Per praėjusius trisdešimt metų daug kas pasikeitė, pasikeitė pasaulis ir mūsų eilės, tačiau nepasikeitė Lietuvos ryžtas atgauti laisvę ir mūsų didysis įsipareigojimas būti šio ryžto reiškėjais pasaulyje.

Negalėdami patys asmeniškai dalyvauti konferencijos darbuose, mes linkime iš širdies, kad ji būtų prasmingas nueitojo kelio atžymėjimas ir drauge naujų paskatų šaltinis toliau ir, kiek galima, veiksmingiau tęsti mūsų bendrą įsipareigojimą Lietuvos laisvei ir gerovei.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių vardu

Kajetonas J. Čeginskas
Uppsala, Švedija

POSĖDŽIO PIRMININKAS:

LFB sąjūdžio vardu dėkoju visiems sveikintojams už šiltus ir padrąsinančius žodžius ir noriu užtikrinti visus, kad bendrinėms mūsų organizacijoms LF Bičiuliai ryžtasi būti nuoširdūs talkininkai, o visoms kitoms Lietuvos laisvės labui dirbančioms organizacijoms — draugiški bendradarbiai, kol tas bendradarbiavimas vystosi idealistinės rezistencijos okupantui, tolerancijos, visuotinai pripažintų demokratijos normų, o kai kada ir džentelmeniškos kompeticijos dvasioje.

Svarstybų metu mes jautėme savo tarpe realų buvimą kai kurių asmenų, nežiūrint, ar jie fiziškai čia buvo ar ne. Tai mūsų sąjūdžio idėjiniai pagrindėjai, ugdytojai, kovos ir aukos žmonės, ištikimai ir sąžiningai nešę ir nešą rezistencinių įsipareigojimų naštą. Be jų mūsų sąjūdžio nebūtų buvę, be jų kūrybinio intelekto ir aukos sąjūdis nebūtų išsivystęs ir iki šių dienų išlaikęs rezistencinės dvasios grynumą. Mirusieji jau prisiminti. Reiktų prisiminti dar ir daugelį gyvųjų. Bet iš tų daugelio leiskite paminėti nors tris, pačius didžiuosius. Dviejų iš jų čia nėra. Tai prof. Antanas Maceina, sąjūdžio ideologas, mintytojas, nuolat rūpestį intelektualiai sutelkiąs ties Lietuvos laisvės problemomis, ir prof. Juozas Brazaitis, rezistencinės veiklos strategas ir praktiškas vykdytojas, idealistas patriotas, minties ir žodžio meistras. Tretįjį didelė laimė turėti čia. — Tai prof. Adolfas Damušis, meilę krašto laisvei liudijęs moksline kūryba ir rezistencinę ištikimybę skelbęs ginklu 1941 metų tautos sukilime, auka nacių kacete ir kūrybinga visuomenine veikla išeivijoje.

Laikinosios Lietuvos vyriausybės ministerį dr. Adolfą Damušį kviečiu pristatyti Lietuvių Fronto Bičiulių Credo.

(Bus paskelbtas sekančiame Į Laisvę Nr.)