DU PAVOJAI

Lietuvių tauta yra atsidūrusi ne tik beatodairiškoje rusų okupacijoje, bet ir niūrioje prievartos ir melo ideologinėje sistemoje, kuri vadinama komunizmu.

Lietuvių tauta tačiau, kad ir žinodama esanti pavergta, daugiau negu šimtmečio ketvirtį išlaikė šviesią viltįne jausminę, iliuzorinę, bet ištvermingą, pastovią, atremtą į gyvenimišką tikrovę, nors pavergėjas prievarta ir melu siekia ją laimėti melui.

Trys faktoriai, reikia manyti, pagrindinai lemia viltingus tautos lūkesčius:

1.    Kiekvienas normalus žmogus natūraliai atmeta melą ir šlykštisi prievarta. Todėl ne tik Lietuvoje, bet ir kitose rusų pavergtose tautose pastebimas gaivališkas veržimasis į laisvę;

2.    Sovietų oficialioji spauda, garsiai kalbėdama apie Afrikos-Azijos tautų kovas prieš svetimųjų priespaudą, nenoromis kursto laisvės ilgesį ir savo kolonialinėje imperijoje;

3.    Tautą okupacijoje pagaliau dvasiškai palaiko gyva, veikli ir kūrybinga išeivija, nors jos ryšiai su tauta labai riboti ir okupanto žiauriai kontroliuojami.

 Okupanto planuose “kultūrinis bendradarbiavimas” turi tarnauti okupacijos įteisinimui. Ir štai kodėl išeivijos ryšių su tauta klausimas yra kritiškai jautrus. Jį praktiškai sprendžiant, iškyla du pavojai: kovos prieš okupaciją vardu galima pradėti kovoti prieš brolį lietuvį, gi iš antros pusės, kovą prieš okupaciją imti vadinti kova prieš savo tautą. Tos klaidos pastebimos abejuose mūsų visuomenės ekstremistiniuose sparnuose. Jos tikrai nestiprina realių tautos išsilaisvinimo vilčių.


Malonus skaitytojau, savo pastabas apie perskaitytą “Į Laisvą” numerį siųsk šiuo adresu: į Laisvę, Post Office Box 34461, Los Angeles, California 90034

ADMINISTRACIJA DĖKOJA

Administracija nuoširdžiai dėkoja visiems skaitytojams, kurie labai gyvai reagavo į mūsų laiškus, priminusius kai kuriuos neišspręstus prenumeratos reikalus. Galime "Į Laisvę” skaitytojus painformuoti — gerokai pratuštėjusi žurnalo kasa vėl šiek tiek pasipildė.

Nedidelė dalis skaitytojų, kuriems laiškai buvo pasiųsti, neatsiliepė. Manome, kad dėl pašto kaltės mūsų laiškai Jūsų nebus pasiekę. Tiems, kurie neatsiliepė, netrukus vėl bus pasiųsti priminimai. Maloniai prašome į juos reaguoti.

Malonus skaitytojau, apsimokėk prenumeratą, nes prenumeratos mokesčiu palaikai “Į Laisvęgyvybę.