PROF. DR. ZENONO IVINSKIO DARBŲ BIBLIOGRAFIJA

Prof. dr. Zenonas Ivinskis 1925 m. baigė Telšių gimnaziją aukso medaliu. Kauno universitete išklausė istorijos kursą ir išvyko j Vokietiją. Studijavo Muenchene ir Berlyne, kur 1932 gruodžio 1 d. disertacija “Lietuvos valstiečių luomo išsivystymas” apvainikavo savo istorijos studijas daktaro laipsniu.

Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius ir Filosofijos fakulteto dekanas. Vatikano ir kitų archyvų tyrinėtojas. Nuo 1964 m. iki mirties — Bonnos universiteto profesorius.

1955 “Aidai” paskyrė jam mokslinę premiją (500 dol.) už veikalą “Vysk. Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva”. Veikalui gausiai panaudojo Vatikano ir kt. archyvų šaltinius; rankraštis 750 psl.

1963 “Aidų” mokslinė premija (500 dol.) už veikalą Lietuvos istorija, I tomas; rankraštis apie 1000 psl.

1971 Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos kultūros premija (1000 dol.) už didelius mokslinius darbus Lietuvos istorijos srityje.

Prof. dr. Z. Ivinskis parašė daug studijų ir straipsnių. Visi jie išbarstyti žurnaluose ir laikraščiuose. Buvo nuolatinis Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis, Lietuvos istorijos iki 1600 m. redaktorius, rašė studijas vokiečių ir kt. kalbomis.

Šiuo rašiniu bandoma duoti prof. dr. Z. Ivinskio darbų bibliografiją. Ji nėra pilna, nes į ją neįeina Lietuvių Enciklopedijoje paskelbti straipsniai (išskyrus 3 paminėtas studijas) ir kitų kraštų žurnaluose spausdinti darbai.

1927

1.    J. Basanavičius (jo darbai senovės lietuvių religijos klausimais), Soter, IV, 157.

1930

2.    Vytautas Didysis istorinėje literatūroje (ir jo periodo bibliografija), Athenaeum, 1:2. 190-212 ir 2:2, 89-146.

3.    Vytauto jaunystė ir jo veikimas iki 1392 m. Monografija “Vytautas Didysis 1350-1430”, red. P. Šležas.

4.    Vytauto Didžiojo darbai Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, 28 psl.

5.    Barbora Radvilaitė, XX Amžius, 82-85.

6.    Vytauto Didžiojo darbų bibliografija, Athenaeum, 1

1932

7.    Lietuvos valstiečių luomo išsivystymas (vok.:    Geschichte des Bauernstandes in Litauen disertacija daktaro laipsniui. 1932.12.1 įvertinta valde lauda-bilis — labai gerai. Šios disertacijos santrauka, vardu “Lietuvos valstiečių luomo susiformavimas ir raida”, spausdinta Athenaeum, 1.

1933

8.    Geschichte des Bauernstandes in Litauen, disertacija. Historische Studien, Hefte 236.

9.    Lietuvių ir Prūsų prekybiniai santykiai pirmoje XVI amž. pusėje. Habilitacinis darbas, davęs teisę dėstyti universitete privatdocento titulu, Židinys, 8 - 9.

10.    Vokiečių literatūra Klaipėdos klausimu, Bibliografijos žinios, 1.

11.    Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniška Lietuva, Athenaeum, 1, 135-144. (Rugsėjo 21 d. vieša paskaita I-jų universiteto rūmų salėje).

12.    Motiejaus K. Labausko (Lietuvos Metrikos žinovo) mokslo darbai istorijos srityje, Židinys, 8-9.

13.    Užsieniuose lietuvių ir apie Lietuvą rašytos disertacijos, Bibliografijos žinios, 2, 72, 75.

14.    Senosios Lietuvos ūkis, Vairas, 7.

15.    Lietuvos prekyba su Prūsais, I tomas (du žemėlapiai ir gausi bibliografija).

1934

14.    Senosios Lietuvos ūkis, Vairas, 7.

15.    Lietuvos prekyba su Prūsais, I tomas (du žemėlapiai ir gausi bibliografija).

1935

16.    Senosios Lietuvos vaidmuo Europos istorijoje, Židinys.

17.    Jogaila valstybininkas ir žmogus. Monografija:    “Jogaila”, red. A. Šapoka.

18.    Jogailos santykiai su Kęstučiu ir Vytautu iki 1392 m., ten pat, 45-79 psl.

19.    Lietuvos valstiečių luomo susiformavimas ir raida, 1932 m. disertacija, išleista atskira knyga.

20.    Senovės lietuvių religijos bibliografija, Soter, XII, 1 d., 1937, XIV, 2 d. ir atspaudas.

21.    Kovos bruožai dėl Žemaičių ir jų sienų, Athenaeum, V, 54-117.

22.    Barboros Radvilaitės drama, Naujoji Vaidilutė.

23.    Lietuviai Bransbergo kunigų seminarijoje XVI-XVIII a., Tiesos Kelias.

24.    Lietuvos istorija 1385-1572 laikotarpy. “Lietuvos istorija”, red. A. Šapoka, 1950 II laida.

1936

25.    S. Daukantas ir Lietuvos istorija, Naujoji Romuva, 11, 248-250.

26.    Lietuvos kultūros istorikas S. Daukantas, Naujoji RomuVa, 12, 277.

27.    Saulė - Šiauliai 1236 m., Naujoji Romuva, 41.

28.    Kautynės ties Saule - Šiauliais prieš 700 m., papildoma naujais duomenimis, Trimitas, 39-42.

29.    Eiliuotoji Livonijos kronika ir jos autentiškumas, Židinys, 10, 289 - 303.

30.    Saulės - Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė, Karo Archyvas VII ir atspaudas.

1937

31.    Durbės kautynės ir jų politinis vaidmuo, Karo Archyvas, VII, IX ir atspaudas.

32.    Po kryžiaus ženklu, Tiesos Kelias, 7-8, 325-339.

1938

33 Medžių kultas senovės lietuvių religijoje, Soter XV ir XVI.

34.    Lietuvos padėtis 1917 ir Vasario 16 d. Akto genezė, Židinys, 5-6, 610-634.

35.    Krikščionybės kelias Lietuvon,

Tiesos Kelias, 5, 273-312.

1939

36. Lietuvos politinė būklė 1918

m. pradžioje ir Vasario 16 d. Aktas,Židinys, 1 ir 2.

1940

37.    Lietuvos istorija romantizmo metu ir dabar, LKMA Suvažiavimo darbai III, 320 - 341.

38.    D. L. K-čių ekonominė politika savo dvaruose iki XV amžiaus pusės, Lietuvos praeitis, I, 5-28.

1941

39.    Lietuvių ir Prūsų prekybiniai santykiai, Lietuvos Praeitis, III tomas, konfiskuotas ir sunaikintas.

40.    Lietuvos prekybiniai santykiai su užsieniu XVI a. ir jų vaidmuo anuo metu Europos prekybai, Lietuvos Praeitis, III t., konfiskuotas ir sunaikintas.

41.    Kuchmeister, Michael, kryžiuočių vietininkas (vaitas) Žemaičiuose Vytauto laikais, V. D. Muziejaus metraštis, I tomas.

42.    Trakų Galvės ežero salos pilis, ten pat, ir atspaudas.

1944

43.    Senasis lietuvių tikėjimas, Kultūra, 3.

1946

44.    Kunigo vaidmuo lietuvių tautos atgimime, Naujas Gyvenimas, 14 - 17.

45.    Stasys Šalkauskas — žmogus ir profesorius, Tremtinių Mokykla, 5-6, 16-25.

46.    Vytautas Didysis ir jo vaidmuo lietuvių tautai (Z. Patirgo slapyvardžiu), Aidai, 11, 179-185.

1947

47.    Lietuvių tautos valstybinės sąmonės reikšmingieji etapai,

Aidai, 1, 10-13 ir 2, 75-80.

48.    Lietuvos vaidmuo Europos istorijoje, Tremties metai, lietuvių rašytojų metraštis, išleido Patria, 504-515.

49.    Praeities reikšmė lietuvių tautos išsilaikymui, Aidai, 9, 389-398.

1948

50.    Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji, Aidai, 11: Žiburiai, Vasario 15 ir Europos Lietuvis 5 ir 6.

51.    Iš Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo 16 - 18 amž., Aidai, 18, 356-368.

1949

52.    Prie Vasario 16-sios istorijos, Žiburiai, 22 (217).

53.    Kelias į Vasario 16-ją: faktai, kurių nereikėtų neigti, Žiburiai, 32 (227).

54.    Lietuvių kultūros problemos, Aidai, 22, 17-23.

55.    Lietuvių kultūros tarpsniai, Aidai, 23, 58-64.

1950

56.    Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai, Aidai, 3, 110- 113.

57.    Šventieji metai ir jų reikšmė, Aidai, 1, 2-6.

58.    Europos kelias į dabartinę krizę, Aidai, 8, 337 - 343.

1951

59.    Merkelis Giedraitis arba Lietuva dviejų amžių sąvartoje, Aidai, 3, 110-120; 4, 163-170; 5, 207-215; 6, 254-263 ir 7, 317-324.

60.    Lietuvos Bažnyčios keliu, Karaliaus Mindaugo krikšto 700 metų ir Lietuvos bažnytinės provincijos sukaktims paminėti, Kunigų Vienybės leidinys, 30 psl., New York.

1952

61 Vysk. Petras Pranciškus Būčys, žmogus, vienuolis, lietuvis, Aidai, 1, 1-17.

62. Prelatas Kazimieras Šaulys, jo 80 metų amžiaus sukaktį minint, Aidai, 1, 61-67.

1953

63.    Lietuvių kalba Lietuvos viešajame gyvenime, žiupsnelis medžiagos iš Romos archyvų, Aidai, 8,360-368 ir 9,408-417.

64.    Mažosios Lietuvos lietuviai, minint Klaipėdos prijungimo 30 metų sukaktį, Aidai, 2, 57-62.

65.    Pirmieji tremtiniai iš Lietuvos. Karaliaučiaus archyvo duomenys, Draugas, II dalis, 10. 10.

1954

66.    Lietuvių tautos žygių šaltiniai.

Karaliaučiaus archyvo svarba Lietuvos praeičiai, Aidai, 7, 297 - 302.

67.    Mindaugas ir jo karūna, Aidai, 1, 1-8 ir 2, 54-59.

68.    Mindaugas und seine Krone,

Zeitschrift fuer Ostforschung, III, 3, 360-386.

69.    Bažnytinis giedojimas Lietuvoje XVI-XVII amžiuje, Muzikos žinios, 4, 100-109; 1955, 2, 59-62; 4, 116-122 ir 1956, 2, 35-37.

70.    Senosios lietuviškos knygos. Kritika prof. V. Biržiškos “Senųjų lietuviškų knygų istorija” I dal., Aidai, 4, 181-184.

1955

71.    Šv. Kazimieras (1458 - 1484), išleido “Darbininkas, New York, 222 psl. ir 72 psl. iliustracijos.

72.    Kovoje dėl laisvės. Šešios savaitės (1941 birželio 23 d. sukilimas ir Laikinoji vyriausybė). Į Laisvę, 6, 31-40.

73.    Katalikybės restauracija Lietuvoje, Lux Christi, 2, 16-24.

74.    Žemaičių religinė padėtis vysk. J. Petkūno laikais, Aidai, 9, 377-381.

75.    Atbundančios tautos žygiai ir veikėjai. Prof. Mykolo Biržiškos “Lietuvių tautos kelias”, Aidai, 1, 29-38.

76.    Dešinėn ir kairėn demokratinėje Lietuvoje, Į Laisvę, 10, 16-24.

77.    Žemaičių religinė padėtis prieš Vysk. Merkelį Giedraitį, Aidai, 6, 265-269.

78.    Protestantizmo krizė Lietuvoje, Aidai, 10, 460-462.

79.    Lietuvos ir kitų baltų valstybių praeitis sovietų interpretacijoje, Europos lietuvis, 12-19.

1958

80.    Vasario 16-sios istorinėje keturių dešimtmečių perspektyvoje, Draugas, 27/11, 5, 7 ir Europos lietuvis, 5-6.

81.    Šv. Kazimiero žygis Vengrijon, Aidai, 3, 109-117.

82.    The Role of Lithuania in Euro-pean History, Lietuvių Dienos 3.

83.    Mokslai, iš kurių . . . Tavo sūnūs te stiprybę semia (klausimai apie istorijos mokslus nepriklausomoje Lietuvoje), Į Laisvę, 16/17, 9-20.

84.    Krikščionybės kelias Lietuvon, Laiškai lietuviams, 1-9.

85.    Lietuvos valstybės galybės kūrėjas didysis Gediminas (1316-1341), Aidai, 9, 376-383 ir 10, 422-427.

1960

86.    Lietuvos valstybingumo išplėtimas slavų erdvėse. Gediminai-čių šešių dešimtmečių pastangos (iki 1408), Tautos Praeitis, 1:2, 501-520.

87.    Ikišioliniai lietuvių kultūros istorijos tyrinėjimai, Bibliografiniai - kritiška apžvalga, Aidai, 1, 22-30.

88.    Žemaičių klausimas ir Žalgirio kautynės, Aidai, 7, 278-281 ir 8, 325-328.

89.    Herojiški momentai Lietuvos istorijoje, Į Laisvę, 23, 6-31, 51.

90.    Didysis lietuvių tautos laimėjimas prie Durbės (700 metų nuo Durbės kautynių (1260^ 1960) ir jų politinis vaidmuo), Aidai, 6, 233-240.

91.    Steigiamojo seimo darbai, Tėviškės aidai, 30-36.

1961

92.    Rusifikacija — rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys, Lietuvos atvejis, Į Laisvę, 25, 19-25 ir 26, 21-30.

93.    Prelatas Pranas Penkauskas (1899-1960), LKMA Suvažiavimo darbai, IV, 264-267.

94.    Adolfo Šapokos darbai Lietuvos istorijos srityje, Aidai, 6, 233-244.

95.    Dr. Kazimieras Jokantas (1880-1945 Sibire), LKMA Suvažiavimo darbai, IV, 237-239.

96.    Lietuvos ir Apaštalų sosto santykiai amžių bėgyje (iki XVIII amž. galo), LKMA Suvažiavimo darbai, IV, 117-152 ir atspaudas.

97.    Prof. K. Jablonskio atminimui

(1892-1960). Jo įnašas Lietuvos istorijos mokslui, Aidai, 1, 18-22.

1962

98.    Lietuvių tautos rezistencijos reikšmingieji momentai, Tautos sukilimo prieš bolševikus dvidešimtmečiui atžymėti, Į Laisvę, 29, 10-19.

99.    Tėvo Kazimiero Rėklaičio ,MIC, 75 metų sukakčiai, Aidai, 9, 424-425.

1964

100. Grigaliaus Valavičiaus “Girių revizija” ir Lietuvos didžiųjų girių sunykimo priežastis. Kelios įvedamos pastabos. Pietinė Lietuva, Grigaliaus Valavičiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme, Lietuvos Miškininkų

Sąjungos Išeivijoje leidinys Nr. 3,31 - 35 psl.

101.    Lietuvos istorija naujų šaltinių ir pokarinių tyrinėjimų šviesoje, LKMA Suvažiavimo darbai, V, 523-600.

102.    Simanas Daukantas ir jo palikimas Lietuvos istorijos srityje. Šimtmečio sukakčiai (1864.

11.24 - 1964.12.6) nuo pirmojo lietuvių tautos istoriko mirties, Aidai, 9, 385-395.

1965

103.    Vasario 16 aktas, LE XXXIII, 212-218.

104.    Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas, Metraštis, I, 53-116.

1966

105.    Lietuvos krikšto problema, Aidai, 5, 193-198; 6, 266-270 ir 8, 363-367.

106.    Vyskupo P. Būčio (1972 - 1951) atsiminimai, du tomai apie 600 psl., surašė prof. dr. Z. Ivinskis, red. J. Vaišnora, MIC, išleido Lietuviškos knygos klubas.

1967

107.    Aktualieji Lietuvos istorijos klausimai, Į Laisvę, 41, 22-28.

1968

108.    Lietuvos istorija iki Gedimino dinastijos išmirimo (1572). LE, XV, 291-305.

109.    Vasario Šešioliktoji ano meto tarptautinių santykių fone, Į Laisvę, 42, 12-19.

110.    Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai, Į Laisvę, 44, 31-55.

1969

111.    Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1918-1939). Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje, Aidai, 6, 254-260; 7, 290-293 ir 8, 346.

1970

112.    Lietuvos Steigiamasis Seimas, jo kilmė ir reikšmė. Į Laisvę, 50, 3-25, 51.

113.    Die Baltische Frage im 17. Jahrhundert, 21 p.; atspaudas iš kolektyvinio veikalo Der Ostseeraum im Blickfield der Deutschen Geschichte, Boehlau Verlag, Koeln-Wien.

114.    Prof. Pranas Dovydaitis, apaš-talautojas ir mokslininkas, Šaltinis ir atspaudas.

1971

115.    Dr. Jonė Deveikė ir jos veikla Lietuvos istorijos srityje, Aidai, 8, 355-366.

1972

116.    Vasario 16-sios prasmė, Lietu* vių dienos, 2, 4.

117.    Vasario 16 ir “Lietuvos klausimas” anuomet, ten pat, 5-6.

118.    Lietuva ir žydai istorijos šviesoje, Aidai, 1971, 10.

119.    Žemaičių vyskupijos įkūrimas; perduota LKM Akademijos metraščiui spausdinti.

120.    Lietuvos istorija, vokiečių kalba (rankraštyje).

V. PRIŽGINTAS