LIETUVOS BYLA EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOJE

VEIKSNIUOSE IR VEIKLOJE

JUOZAS RAJECKAS, LIETUVOS ATSTOVAS WASHINGTONE chargé d’affaires titulu pačiu sunkiausiu Lietuvai laiku ištikimai gina Lietuvos teisę į laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvos pasiuntinybė Washingtone — tai pats svarbiausias ir stipriausias laisvos Lietuvos diplomatijos užsienyje postas, akivaizdžiai laisvame pasaulyje paneigiąs okupanto kėslus. Laimingu atveju, tą postą laiko patyręs diplomatas ir garbingas lietuvis, kuriam šiais metais sukako 75 m. amžiaus.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencija, kurioje dalyvaus Europos ir Šiaurės Amerikos valstybės, nebe už kalnų. Tai konferencijai ruošiasi Sovietų Sąjunga, jai ruošiasi ir laisvojo pasaulio kraštai. Didelio dėmesio tai konferencijai skiria JAV-bių vyriausybė. JAV-bių prezidentas R. M. Nixon tai labai aiškiai akcentavo savo pareiškimuose, duotuose The Washington Star-Newslaikraštininkui Garnett D.

Horner (žiūr. The New York Times, 1972 lapkričio 10). Anot prezidento, “The first year will be a very busy one. We are going to move on SALT II, We, of course, will be moving on the European Security Conference . . Be abejo, toje konferencijoje bus pajudintas viena ar kita forma Lietuvos bylos klausimas. Mūsų veiksniai tai konferencijai irgi ruošiasi.

Ramus veiksnių pasitarimas

VLIK-o pastangomis buvo sušauktas veiksnių atstovų pasitarimas 1972 metų rugsėjo 9 New Yorke. Pasitarimo visas dėmesys buvo skirtas Europos Saugumo konferencijai. Pasitarime dalyvavo: VLIK-o atstovai —    dr. J. K. Valiūnas ir J. Audėnas, Lietuvos Diplomatinės tarnybos — Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Lietuvos Laisvės Komiteto — V. Sidzikauskas, PLB — dr. H. Brazaitis, JAV-bių LB — A. Geėys, Kanados LB —    E. Čiuplinskas ir ALT-bos — dr. K. Bobelis ir dr. K. Šidlauskas.

Šio pasitarimo metu jokių aštresnių susikirtimų nebuvo. Visi pasitarimo dalyviai sutarė: (1) Saugumo konferencijai raštų ir dokumentų paruošimas turįs būti centralizuotas

—    tai turinti atlikti komisija, sudaryta iš Lietuvos Diplomatijos, VLIK-o, PLB ir Lietuvos Laisvės Komiteto atstovų. (2) Visus laiškus ir dokumentus, skirtus laisvojo pasaulio vyriausybėms, pasirašo Lietuvos Diplomatijos šefas ir VLIK-o pirmininkas. Kraštuose, kur esama lietuvių organizacijų ir Nepriklausomos Lietuvos atstovų, visa medžiaga (memorandumai, laiškai ir t. t.) su lydimais raštais pateikiama savo vyriausybėms. (3) Europos Saugumo konferencijos paruošiamajame suvažiavime Helsinkyje lapkričio 22 ir po to pačioje konferencijoje dalyvauti lietuvių delegacija būsianti sudaryta VLIK-o ir Lietuvos Diplomatijos šefo.

Reikia masinio prasiveržimo

Veiksnių pasitarime buvo užsiminta, kad pagrindinių mūsų organizacijų atstovai lankytų parlamentarus, aukštuosius dvasininkus, visuomenininkus, laikraštininkus ir kitus savo kraštų politinio, visuomeninio, kultūrinio ir religinio gyvenimo vairuotojus ir per juos stengtųsi paveikti savo kraštų vyriausybes ir viešąją opiniją Lietuvos bylos naudai. Tam reikalui mūsų veiksniai ir pagrindinės organizacijos turėtų skirti beveik visą dėmesį, įjungdami į tą darbą visus geros valios lietuvius visuose laisvojo pasaulio kampuose. Kraštų vyriausybės ir minėti asmenys turėtų būti verste užversti telegramomis ir laiškais. Organizuotinas masinis prasiveržimas į laisvojo pasaulio kraštų spaudą, televiziją ir radiją. Šiame darbe pajėgiausia yra PLB su savo padaliniais eilėje laisvojo pasaulio kraštų. Niekas neabejoja VLIK-o ir Diplomatijos šefo laiškų ir memorandumų reikalingumu laisvojo pasaulio kraštų vyriausybėms. Tačiau turime nepamiršti, kad tos vyriausybės tiek judės Lietuvos laisvės reikalu, kiek jos jaus spaudimo iš savo kraštų pagrindinių institucijų bei įtakingų piliečių.

Dr. V. Šiaurys