JURGIO GLIAUDOS “SIMAS” ANGLIŠKAI

“November the twenty-third, 1970, downed with a forecast of heavy gales. Leaden-hued clouds crept low against the blackish sky towards New Bedford, and the metallic stillness of its bay waters was beginning to blossom out with creamy crests of waves” — vaizdžiais, poetiškais žodžiais prasideda rašytojo Jurgio Gliaudos knyga “Simas” anglų kalba. Glaudžiai, bet pilnai pristatyti įvykiai, kuriais prasideda lemtingoji diena ir kuri baigiasi Simo Kudirkos grąžinimu sovietams.

Lietuviškoji šios knygos laida lietuvių spaudoje buvo labai plačiai komentuota ir, kas reta išeivijos knygos istorijoje, per trumpą laiką buvo išleistos ir išpirktos dvi knygos laidos. Į anglų kalbą Simą išvertė Kęstutis Cižiūnas ir J. Žemkalnis. Gražiai išleido Manyland Books, Inc. (84-39 90th St., Woodhaven, N. Y. 11421). Nežinant, sunku pasakyti, kaip leidyklai sekasi su knygos pardavimu, tačiau knyga jau surado kelius į viešosios opinijos informavimo centrus. 

Pav., garsus žurnalistas Willard Edwards milijoninio tiražo dienraštyje, atsiremdamas į angliškąjį “Simas”, parašė ir paskelbė puikų straipsnį, kuris, paties straipsnio autoriaus žodžiais, iššaukęs tokį garsų skaitytojų atsiliepimų laiškais, kokio jis neturėjęs per kelerius metus. Londono “The Books Exchange” “Simų” taip pat palankiai pristatė angliškai kalbančiam pasauliui. Lietuvos klausimui aktualėjant pasaulio viešojoje opinijoje, “Simo” anglų kalba misija gali dar labiau padidėti, ir nereiktų nustebti, jei prireiktų antros ir anglų kalba laidos.

Leidžiant antrų laidų, tektų kiek palyginti vertimo stilių. Pav., neįprastas gramatines formas kaip “. . . the Americans began suspecting . . ." (12 p.), tektų pakeisti į sklandesnes — “ . . . the Americans began to suspect” ir p. Taip pat išlygintinas tam tikras stilistinis lūžis tarp knygos pradžios ir pabaigos. Pirmoje knygos dalyje daug vaizdžių momentų, literatūrinių dialogų, gi antroje dalyje pagausėja realūs dialogai, paimti iš Kongreso komisijos tyrinėjimų protokolų. Vertėjų pareiga buvo tų perėjimų sušvelninti, kad kontrastas nebūtų perstaigus.

Knygos priede paduota įspūdinga Simo Kudirkos apsigynimo kalba sovietiniame teisme, pristatanti pasauliui žiaurių Lietuvos okupacijų.

Mūsų visų pareiga pasirūpinti, kad “Simas” kuo plačiau pasklistų angliškai kalbančiame pasaulyje. D. K.