PLB VALDYBA IR VIENAŠALIŠKI SUSITARIMAI

Savaitę prieš JAV LB VI Tarybos antrąją sesiją Amerikos Lietuvių Tarybos vadovai atvyko į New Yorką, ieškodami VLIK-o talkos sulaikyti JAV Lietuvių Bendruomenės galimą išėjimą į aktyvią Lietuvos laisvinimo veiklą, šiame iš anksto neplanuotame pasitarime skubiai buvo surašytas ir abiejų organizacijų pirmininkų pasirašytas komunikatas ir labai skubiai išsiuntinėtas spaudai, kad LB tarybos nariai iki suvažiavimo Philadelphijoje spėtų jį paskaityti. Susitarimo tekstas toks:

Š. m. sausio 9 d. New Yorke įvyko Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų pasitarimas, kuriame buvo aptarti aktualieji Lietuvos laisvinimo klausimai, apžvelgta Bražinskų bei Simo Kudirkos bylų eiga ir aptartas koordinuoto, suderinto darbo reikalas.

Vlikas, būdamas tarptautinio pobūdžio politinės veiklos organizacija, seka tarptautinių įvykių raidą, palaiko ryšius su daugelio kraštų vyriausybėmis, įtraukdamas į Lietuvos laisvinimo darbą laisvojo pasaulio lietuvius. Vlikas planuoja Lietuvos laisvinimo darbą ir jam vadovauja. Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuvių politinei veiklai vadovauja Amerikos Lietuvių Taryba. Veikdami J. Valstybėse, Vlikas ir Altas derina savo veiklą, o atsiradus ypatingai svarbiems reikalams, veikia drauge. Darbui koordinuoti abiejų organizacijų pirmininkai palaiko nuolatinį kontaktą.

Vlikas ir Altą sutarė, kad J. A. Valstybėse Vasario 16 proga renkamos aukos yra skiriamos Lietuvos laisvinimui ir siunčiamos Altai. Iš surinktų pinigų Altą skiria Vlikui sutartą sumą. Kitos organizacijos vykdo vajus savo reikalams kitais mėnesiais.

Vlikas ir Altą labai vertina Lietuvių Bendruomenės talką bei jos atliekamą darbą.

Vlikas ir Altą didžiuojasi laisvojo pasaulio lietuvių, ypač mūsų jaunimo vieningu ir nepaprastai gyvu reagavimu Bražinskų ir Simo Kudirkos bylos reikale.

Visų lietuviškųjų organizacijų ir atskirų lietuvių vieningas ir suderintas darbas — mūsų stiprybė!

Dr. . K. Valiūnas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas

Dr. K. Bobelis

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

New Yorkas, 1971 m. sausio 9

Tarybos nariai, atvykę į sesiją, veiksnių komunikatą jau buvo skaitę, tačiau jis jokios įtakos į sesijos nutarimus nebeturėjo. Lietuviškos bendruomenės išrinkti atstovai veik vienbalsiai (vienam pasisakius prieš) nutarė išeiti į aktyvią laisvinimo veiklą ir tai veiklai finansuoti telkti lėšas.

Nelauktai į VLIK-o ir ALT-bos sausio 9 susitarimus reagavo PLB Valdyba vasario 10 VLIK-o pirmininkui pasiųstu tokio turinio laišku:

“PLB Valdyba net keliais atvejais ieškojo galimybių sušaukti veiksnių konferenciją bendriesiems klausimams aptarti. Deja, tokios galimybės ir sąlygų susitikti nesusidarė. Vliko ir Alto pirmininkų pasirašytame komunikate paskelbti vienašališki susitarimai prieštarauja PLB Valdybos nusistatymui, pareikštam PLB visuomeninės veiklos gairėse, kur sakoma: ‘PLB susitaria su Vliku dėl bendros veiklos linijos, darbų derinimo ir abipusės pagalbos’. Jie taip pat nesiderina su mūsų susitarimo dvasia Jums dalyvaujant PLB Valdybos posėdy 1969 kovo 15 Clevelande. Be abejo, tokie vienašališki susitarimai neprisideda prie tarpveiksninių santykių gerinimo bei lietuvių išeivijos vienybės siekimo bendrame laisvinimo darbe. Lietuvių Bendruomenės vadovybė negali sutikti su nutarimais, padarytais be jos žinios bei be jos atstovų dalyvavimo ir laiko tokius vienašališkus susitarimus privalomais tik Vliką ir Altą sudarančiom grupėm".

Šis laiškas parodo, kad ir PLB valdybos kantrybė ima galutinai išsisemti. Juk metų metais PLB valdyba tai tarpininkės, tai pasitarimų dalyvės rolėje ištvermingai siekė pilno, aiškaus, Lietuvos ir lietuvybės interesams naudingo klausimų išsiaiškinimo ir principiško susitarimo. Karštesnieji bendruomenininkai, pritrūkę kantrybės, kai kada dėl šios “kunktatoriškos” PLB valdybos taktikos pareikšdavo ir nepasitenkinimo, šiuo laiku viešą nepasitenkinimą savo ruožtu teisingai ir teisėtai pareiškė ir pati PLB valdyba.

K.