PASTANGOS IR REZULTATAI

LAISVINIMO VEIKSNIUOSE

Lietuvių Bendruomenė niekad nesiveržė ir nesiveržia į sritis, kur darbas pilnai ir tinkamai atliekamas. Ji tik užpildo atsirandančias tuštumas ir koordinuoja visų geros valios lietuvių užsimojimus, darbus bei žygius. Viena iš tokių tuštumų atsirado Lietuvos laisvinimo darbuose. Paskutinių poros metų laikotarpyje Lietuvių Bendruomenė pajudėjo šiame fronte ir gali pasidžiaugti džiuginančiais savo darbo rezultatais.

Šiuo metu Lietuvių Bendruomenės vadovybė išeina su Lietuvos bylos reikalu į amerikiečių mases tik Vasario 16-sios, birželio įvykių ir dar viena ar kita proga. Būtų gera ir tikslu, jei tas darbas būtų vykdomas nuolat. Reikia pažymėti, kad prie to jau einama.

JAV-bių LB Informacijos komisija ir jos talkininkai visose lietuvių bendruomenėse 1971 metų pradžioje pajudino Lietuvos bylos reikalą visu frontu.

Prasiveržimas į amerikiečių spaudą

JAV-bių LB Informacijos komisijos pastangomis Lietuvos bylos reikalas pasiekė milijonus amerikiečių skaitytojų. Buvo išgautas nepaprastai turiningas įžanginis viename iš didžiųjų amerikiečių politikos savaitinių žurnalų — “U. S. News and World Report”. To žurnalo redaktorius David Lawrence savo straipsnyje cituoja JAV-bių Kongreso priimtą H. Con. Res. 416 rezoliuciją Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų bylos reikalu ir kviečia bei ragina JAV-bių vyriausybę perkelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylą į Jungtines Tautas ir ją ten tinkamai apginti. Kitas didžiulis laimėjimas — tai amerikiečių laikraštininko dr. Russell Kirk straipsnis Baltijos valstybių laisvinimo klausimu. Tas jo straipsnis buvo įdėtas šimtuose amerikiečių dienraščių visuose krašto kampuose ir pasiekė apie 50 mil. skaitytojų. Dr. Russell Kirk kelia savo straipsnyje seną ir garbingą Lietuvos praeitį, pasisako prieš sovietų terorą pavergtame krašte, ragina JAV-bių vyriausybę kelti Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų bylą Jungtinėse Tautose ir pranašauja tų valstybių greitą išsilaisvinimą iš komunistų vergijos.

Informacijos komisijos pastangomis buvo išgauta eilė įžanginių bei ilgesnių ar trumpesnių straipsnių amerikiečių savaitraščiuose bei dienraščiuose. Komisijos talkininkai parašė daugybę laiškų Lietuvos bylos reikalu savaitraščių bei dienraščių “laiškai redaktoriui” skyriams. Beveik visi tie laiškai buvo įdėti, ir Lietuvos bylos reikalas vėl pasiekė milijonus amerikiečių skaitytojų.

Legislatorių išjudinimas Washingtone

JAV-bių Kongresas pamini kasmet Vasario 16-tąją. Virš šimto senatorių ir kongresmanų taria žodžius ar padaro pareiškimus, kurie yra įdedami į Congressional Record (Kongreso stenogramas). Paskutinių kelerių metų laikotarpyje tie legislatorių žodžiai ar pareiškimai buvo pasidarę labai blankūs ir beveik nieko nebesaką. JAV-bių LB Informacijos komisija pabandė tą reikalą atitaisyti ir pasukti Lietuvos bylai naudingesne linkme. Ji kreipėsi į legislatorius asmeniškai adresuotais laiškais (ALT-bos vykdomasis komitetas pasiuntė legislatoriams bendralaiškį, atspaustą spaustuvėje. Red.), pasiųsdama jiems taip pat specialiai paruoštos medžiagos. Komisijos pastangos ir darbas ir čia buvo sėkmingas. Beveik visi kalbėjusieji ar padariusieji pareiškimus legislatoriai panaudojo daugiau ar mažiau jiems pasiųstą LB Informacijos komisijos medžiagą: apie pusė jų kėlė seną ir garbingą Lietuvos praeitį: apie trečdalis kvietė bei ragino JAV-bių vyriausybę kelti Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų bylą Jungtinėse Tautose ir ją ten tinkamai apginti; 18 legislatorių įtraukė ištisai į Congressional Record H. Con. Res. 416 rezoliuciją; 21 legislatorius akcentavo 1941 metų sukilimą ir Lietuvos valstybės atkūrimą; 8 legislatoriai įtraukė ištisai į Congressional Record LB Informacijos komisijos vieną iš paruoštų pareiškimų (essays) Lietuvos bylos reikalu. Tą leidinį (Congressional Record) prenumeruoja visų universitetų, kolegijų ir viešosios bibliotekos; jį taip pat prenumeruoja krašto politinio bei ekonominio gyvenimo vairuotojai; tą leidinį užsisako ir jį seka dešimtys tūkstančių pačių šviesiųjų krašto piliečių. Kitų lietuviškų grupių pastangų minėtame ledinyje Vasario 16-sios proga beveik nesimatė. Jei ne JAV-bių LB Informacijos komisija viso to nebūtumėm turėję JAV-bių Kongreso stenogramose.

Amerikiečių siekimas radijo ir televizijos bangomis

Lietuviai amerikiečių siekime radijo ir televizijos bangomis žengia tik pačius pirmuosius žingsnius. JAV-bių LB Informacijos komisija yra šioje srityje viena iš pradininkų. Komisija kontaktavo eilę radijo ir televizijos komentatorių, pasiųsdama jiems specialiai paruoštos medžiagos. Sulaukta gerų rezultatų. Komisijos nariai — redaktoriai — Romas Kezys ir kun. Kazimieras Pugevičius — paruošė specialias radijo programas (15 ir 30 min.) amerikiečių radijui. Eilei komisijos talkininkų pavyko tas programas “įpiršti” amerikiečių radijo stotims. Tose programose buvo užsiminta Lietuvos bylos reikalu ir duota lietuviškos muzikos.

Vasario 16-sios proga steitų gubernatoriai, miestų burmistrai bei miestų ir apskričių tarybos paskelbia specialias proklamacijas ir priima rezoliucijas. Praeityje jos būdavo skiriamos tik lietuviams. Buvo pabandyta tą reikalą pakreipti kita linkme. JAV-bių LB Informacijos komisija išsiuntinėja visiems savo talkininkams visose lietuvių bendruomenėse rezoliucijos pavyzdžius, kuri būtų nukreipta ne vietos lietuviams, o krašto vyriausybei. Kad ir nedaug, tačiau jau vienos kitos vietovės lietuviai parodė čia gražios iniciatyvos, išgau-dami iš miestų ar apskričių tarybų rezoliucijas, kurios buvo nukreiptos į JAV-bių prezidentą ir valstybės sekretorių, (žiūr. LB Santa Monica apylinkės valdybos išgautą rezoliuciją iš Los Angeles apskrities tarybos. Ta rezoliucija ištisai įdedama šiame “Į Laisvę” numeryje. Red.).

JAV-bių LB Informacijos komisija

JAV-bių LB Informacijos komisija (National News Service) buvo suformuota Broniaus Nainio kadencijos paskutiniais metais. Vytauto Volerto vadomaujama centro valdyba kvietė tą komisiją savo darba tęsti. JAV-bių LB centro valdybos finansiniai resursai yra riboti. Ji apmoka tik pačias būtiniausias komisijos išlaidas, šiuo metu JAV-bių LB Informacijos komisiją sudaro: pirm. L. Valiukas ir nariai — redaktoriai — kun. A. J. Kontautas, kun. J. C. Jutkevi-čius, kun. K. Pugevičius, T. Gečienė, P. Jasiukonjs ir R. Kezys.

Dr. A. Gailius

JAV-BIŲ VYRIAUSYBĖ PRAŠOMA LIETUVOS BYLĄ IŠKELTI JUNGTINĖSE TAUTOSE — Los Angeles apskrities taryba Lietuvos bylos reikalu 1971 m. priėmė rezoliuciją, kuri nukreipta į JAV-bių prezidentą, valstybės sekretorių ir JAV-bių ambasadorių prie Jungtinių Tautų. Rezoliucija aukštuosius krašto pareigūnus prašo kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose. Tą rezoliuciją išrūpino LB Santa Monicos (California) apylinkė. Pažymėtina, kad Los Angeles apskritis turi virš 7 mil. gyventojų — didžiausia visame krašte.