Kuo kaltas vyskupas Brizgys...

Išeivijai skaldyti skirtas “Gimtasis kraštas” 1970 m. birželio 25 rašo:

“Štai kad ir vyskupas Brizgys. Jis ne ganytojiškais religiniais, o kurstomaisiais politiniais kalėdiniais ir naujametiniais pamokslais nuolat juodina tarybinę santvarką Lietuvoje...

Tokiomis kalbomis vyskupas V. Brizgys demaskavo ne tik save, bet ir visos katalikų bažnyčios viršūnės reakcinę veiklą kapitalistiniame pasaulyje. Visiškai aišku, jog ne “sielų išganymo” reikalai yra tos veiklos centre, o kišimasis į socialistinių šalių, į Tarybų Sąjungos, drauge ir į Tarybų Lietuvos gyvenimą”.

Čikagiškės “Naujienos” 1970 m. rugpjūčio 15 rašo:

“Susidaro įspūdis, kad vysk. Brizgys, pabuvęs Romoje, perėjo į koegzistencijos ir bendradarbiavimo eiles ir jis bando nauju keliu vesti lietuvius katalikus”.

Dėl “Gimtojo krašto” tikslų daug galvos sukti nereikia, bet kodėl insinuacijomis vysk. Brizgį suniekinti panūdo “Naujienos”?