LAIŠKAI REDAKTORIUI

STASYS BARZDUKAS, Cleveland, Ohio (JAV), neseniai išrinktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas. Jis jpilietino LB JAV-se, redagavo (ir redaguoja) “Pasaulio Lietuvį”, ilgą laiką buvo PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas.

Pritaria "Į LAISVĘ" žurnalo linijai

• Gaila, kad negalėjai dalyvauti LFB poilsio ir studijų savaitėje. Teko išsikalbėti su visa eile frontininkų. Visi pilnai pritarė dabartinei “Į Laisvę” žurnalo užimtai linijai. Sėkmės!

Dr. Antanas Klimas

Rochester, New York

•    “Į Laisvę” žurnalo linija pilnai priimtina kiekvienam patriotui lietuviui. Būtų gera, kad išliktumei prie žurnalo redagavimo kiek galima ilgiau. Žinau, kad tai yra nepaprastai sunkus darbas, pareikalaująs daug laiko, pasišventimo ir kantrybės.

Dr. Antanas Razma

Joliet, Illinois

•    Perkėlimas “Į Laisvę” į Kaliforniją išėjo žurnalui labai į sveikatą! Malonu pačiam skaityti, negėda kitam parodyti. Esate užėmę karališką liniją. Sėkmės ir ištvermės!

Algirdas Jaunius

Muenchen, Vakarų Vokietija

Perkeltini visi centrai į Kaliforniją

•    Praėjusiame “Į Laisvę” numeryje (nr. 45/82. Red.) užsiminiau kiek daugiau apie 1968 metų frontininkų ir kitų grupių studijų savaites. Šį kartą labai trumpai. Puiku, kad davėte tiek daug medžiagos iš LFB Los Angeles sambūrio suruošto politinių studijų savaitgalio. Tai buvo tikrai politinio vieneto politinis įvykis, išjudinęs viso krašto lietuvius. Dalyvavau LFB Centro valdybos surengtoje 1969 metų studijų ir poilsio savaitėje. Nėra jokio palyginimo tarp šios ir kaliforniečių surengtos. Mano supratimu, ir LFB Vyr. Taryba ir LFB Centro valdyba perkeltinos į Kaliforniją.

T. Budrys

Chicago, Illinois

•    Su vienu užsimojimu perskaičiau naują “Į Laisvę” žurnalo numerį (nr. 45/82. Red.). Visų vietovių frontininkai galėtų (ir turėtų!) suruošti kasmet tokius politinių studijų savaitgalius, kaip kad padarė LFB Los Angeles sambūris 1969 metų pradžioje. Išjudinote ir veiksnius ir krašto lietuvius. Ir VLIK-o ir AL-T-bos žmonės pradėjo ruošti simpoziumą po simpoziumo (ir viešus ir slaptus). Nė vienas iš kalifomiečių nesiūlė tame politinių studijų savaitgalyje perkelti ir VLIK-ą ir ALT-bą į Kaliforniją, bet aš siūlau tai padaryti.

Vytautas Kairys

Philadelphia, Pennsylvania

Ar turite 500 frontininkų Kalifornijoje?

•    Dėkui už mano laiško įdėjimą naujai išėjusiame “Į Laisvę” numeryje (nr. 45/82. Red.). Siunčiu Jums A. F. Skiriaus laiško iškarpą, kuris buvo įdėtas “Draugo” 1969 metų rugpiūčio mėnesio 8 dienos numeryje. Reikia manyti, kad Jūs jį skaitėte. Kiek prisimenu, jis savo biuletenyje (“Lietuviai Amerikos Vakaruose”, mėnesinis laikraštukas. Red.) buvo savo laiku rašęs, kad Vasario 16-sios minėjime 1969 metais Los Angeles mieste dalyvavo apie vienas tūkstantis lietuvių. Iš A. F. Skiriaus laiško "Drauge” susidaro įspūdis, kad pusė tų dalyvių buvo frontininkai. Praeityje jis buvo rašęs, kad frontininkai ten esą maža grupelė. Ar iš tikrųjų LFB Los Angeles sambūris turi apie 500 narių ?

Juozas Petrutis

New York, New York

Dr. Ivinskis prašo atitaisyti klaidą

•    Reiktų mano straipsnyje (Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai, paskelbtas “Į Laisvę”, nr. 44/81, pusl. 31-55.

Red.) atitaisyti vieną nemalonią mano klaidą, “išsiblaškymo” klaidą. Stockholme turiu pažįstamą Joną Pajaujį. Savo straipsnyje vietoj Juozo Pajaujo (Javis), parašiau Jonas Pajaujis. Juozą Pajaujį pažįstu asmeniškai nuo senų laikų, dirbome viename fakultete. Už tokį supainiojimą jis turi teisę man nedovanoti. O Juozas Pajaujis buvo tada “raktinis” asmuo seimui savo teises ginti, o Voldemarui seimą paleisti.

Dr. Zenonas Ivinskis

Bonn, Vakarų Vokietija

Geriau porą anekdotų!

•    “Į Laisvę” žurnalo nr. 44 rašėte apie mūsų veiksnių "veiklą”. Jei ateityje vėl apie veiksnius rašysite ir tik tiek tegalėsite pasakyti apie jų “veiklą”, kaip kad minėtame numeryje, tai tuo atveju geriau įdėkite porą riebių antisovietiškų anekdotų: bus smagiau juoktis iš ruskių, negu kad iš savųjų. Kodėl tie mūsų veiksniai negali pajudėti?

Tomas Kaunas

Toronto, Ontario, Kanada

Krikščionys demokratai pabudo iš miego

•    Tikiu, kad Jūs gaunate Congressional Record. Bet kaip ten bebūtų, siunčiu Jums iškarpą iš 1969 metų vasario mėnesio 26 dienos numerio ir kartu 1 egz. kongresmano Frank Annunzio (iš Illinois) įneštos rezoliucijos (H. Con. Res. 81). Kaip matysite, minėtos dienos Congressional Record yra įdėtas Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos (Lithuanian Christian Democratic Union) memorandumas (jį įdėjo kongresmanas F. Bradford Morse, pusi. E1353. Red.), pasirašytas A. J. Kasulaičio (President, Central Committee) ir K. Algimanto Pautienio (Chairman, Commission on International Relations). Be kitų reikalų, JAV-bių Kongresas kviečiamas priimti minėtą rezoliuciją (“ ... We ask all of you to support this Resolution ...”).

Kur iki šiol buvo krikščionys demokratai? Ar jie miegojo ir tik dabar pabudo iš miego? Visai panašią rezoliuciją (H. Con. Res. 416) pravedė Rezoliucijoms Remti Komitetas. Mano žiniomis, jie tada boikotavo rezoliucijos pravedimo žygį.

Juozas Vainiūnas

Washington, D. C.

Redakcijos pastaba. Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos vadovybė rezoliucijų pravedimo žygio nerėmė, o kartais net ir trukdė. Krikščionių demokratų tarpe buvo nuoširdžių to žygio rėmėjų. Iš jų paminėtini: prel. M. Krupavičius, a. a. dr. A. Trimakas, dr. D. Jasaitis ir kiti.

Tarkite atvirą žodį apie Chicagos operą

• “Į Laisvę” žurnalas taikliai pasisako apie visus mūsų negalavimus ir bereikalingą darbo, pastangų ir pinigų eikvojimą. Kodėl bijote tarti atvirą žodį apie Chicagos lietuvių operą? Vėl skaitome spaudoje kad ta grupė ruošiasi kitais metais pastatyti operą — Likimo galia (La Forza Del Destino, Giuseppe Verdi opera). Nieko prieš (ir dar pagirtini!), jei jie pastato lietuvių kompozitorių operas — Gražiną, Daną ir kit. Kam ir kuriems tikslams mesti kaip į balą po 50.000 - 60.000 dolerių kasmet kitataučių kompozitorių operų pastatymams?! Juk Chicagoje yra amerikiečių operų kompanijos, gastroliuoja ten iš kitų miestų operų kompanijos (New Yorko ir kit.), universitetų muzikos mokyklos (konservatorijos) pastato po vieną ar porą operų. Operų mėgėjams ten tikrai nėra bado! Tas didžiules pinigų sumas galėtų chicagiškiai nukreipti kitomis linkmėmis. Kodėl jie nesuorganizuoja kasmet per viso krašto televiziją bent pusvalandžio lietuviškos muzikos programą ? Būtų didžiulis darbas lietuvių vardo (ir kultūrinių laimėjimų) garsinime amerikiečių tarpe! Tai tik vienas pasiūlymas. Jų būtų galima duoti visą eilę.

Julius Tautvydas

Chicago, Illinois

Atsiprašo ...

• Atsiprašau, kad Jums pasiunčiau ir Jūs praėjusiame “Į Laisvę” numeryje atspausdinote mano pastabas premijų, pagerbimų ir ordinų klausimu. Mano tas pastabas “Draugo” kultūrinio priedo komentatorius 1969 m. rugpiūčio mėn. 2 d. numeryje palaikė “nesusipratimu”, o jų atspausdinimą — “žurnalo nusipiginimu”. Kartu už komentatorių atsiprašau du šviesiuosius lietuvius — prof. dr. Antaną Maceiną ir kan. Mykolą Vaitkų, kurių pavardes jis ta proga kažkodėl suminėjo.

Žmonių nuomones sunku suderinti: vienam — išsiliejimas į bendrybes yra nesąmonė, antram — operavimas insinuojančiom konkretybėm gali pasirodyti netaktiškas ir neskoningas.

Siunčiu naują gabaliuką. Nespausdinkite, jei vėl bus "žurnalo nusipiginimas”.

Ed. Bakšys

Detroit, Michigan


Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 75893, Los Angeles, California 90005.

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

Kitas “Į Laisvę” numeris išeis gruodžio mėnesį. Redakcija lauks medžiagos (pasisakymų žurnale keliamais ir kitais klausimais, pranešimų, laiškų “Laiškai Redaktoriui” skyriui) tam numeriui iki 1969 metų lapkričio mėn. 1 d.

Redakcijos adresas:    “Į Laisvę”

žurnalas, Post Office Box 75893, Los Angeles, California 90005.