GERAS INFORMACINIS LEIDINYS APIE LIETUVA

NAUJOS KNYGOS

Budreckis, Algirdas Martin, The Lithuanian National Revolt of 1941. Boston, Mass.:    Lithuanian Encyclopedia Press, 1968. 147 p.

DR. ALGIRDAS M. BUDRECKIS, Richmond Hill, New York (JAV), knygos “The Lithuanian National Revolt of 1941” autorius. Daugiau apie jį skaityk šio “Į Laisvę” numerio paskutiniame puslapyje.

Knygų ir leidinių svetimomis kalbomis apie Lietuvą yra didžiulis trūkumas. Pagirtini tie, kurie rašo svetimomis kalbomis Lietuvos bylos ar kitais lietuviškais klausimais, ir verti geros valios lietuvių didelės pagarbos ir padėkos tie, kurie tuos parašytus ar paruoštus veikalus išleidžia.

Pulkus leidinys angliškai skaitantiems

“Į Laisvę” žurnalo skaitytojai puikiai žino apie 1941 metų lietuvių sukilimą prieš komunistinį pavergėją ir kartu Lietuvos išsilaisvinimą nuo jo. Laisvajam pasauliui šis klausimas kaip ir nežinomas. Ir tai buvo (ir yra!) dėl pačių mūsų kaltės.

Angliškai skaitančiuosius ir kalbančiuosius pabandė apie tą karžygišką įvykį painformuoti Algirdas M. Budreckis, gimęs, augęs ir aukštąjį mokslą baigęs JAV-se. Tiesa, jam teko šiek tiek Lietuvos matyti ir ten pagyventi savo pačios jaunystės metais. Jo tėvai buvo nusivežę jį Lietuvon prieš pat Antrojo pasaulinio karo pradžią. Komunistinei lavai užplūdus Lietuvą 1940 metais, jis su tėvais grįžo į savo gimtąjį kraštą — JAV-bes.

Prieš maždaug šešetą metų, ruošdamasis magistro laipsniui, Algirdas M.Budreckis susidomėjo 1941 metų sukilimo klausimu. Šis klausimas jį taip suintrigavo, kad jis parašė ta tema ne kokį straipsniuką ar straipsnį, o gana stamboką veikalą — The Lithuanian National Revolt of 1941. Jis tikėjosi, kad Lietuvių Fronto Bičiuliai tą jo veikalą išleis ar išleidimą finansuos. Anot jo, vedęs bent porą metų derybas su Fronto vadovybe. Frontas nejudėjęs. Tada jam į talką atėjo New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugija, ir Juozas Kapočius išleido tą knygą 1968 metais.

Pagalvotina apie antrą knygos laidą

Reikia manyti, kad šios knygos pirmutinė laida jau baigia išsekti. Tai, žinoma, galėtų pasakyti Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, išleidęs šią knygą.

Būtų ir tikslu ir gera, kad antrąją šios knygos laidą išleistų žinoma amerikiečių leidykla. Tuo atveju šiam leidiniui lengviau atsidarytų durys i universitetų, kolegijų ir viešąsias bibliotekas.

Jei tik būtų leidžiama kita šio leidinio laida, tai tuo atveju Algirdas M. Budreckis turėtų dar kartą sėsti prie tos savo knygos ir ją gerokai patikslinti bei palyginti, šioje knygoje yra suminėti šimtai asmenų: vienų — duodami vardai ir pavardės, kitų — tik pavardės. Rimtesniame veikale, jei tik minimas vienas ar kitas asmuo, būtina duoti jo (ar jų) ir vardus ir pavardes. Vienur ar kitur duodamas perdaug žodiškas vertimas. Nurodysiu tik vieną ar kitą pavyzdį: "green frontier” (žalioji siena); “the VII class” (septintoji klasė); “The Lithunnian tricolor” (Lietuvos trispalvė); ir kit. Amerikiečiams (gal ir anglams, ir kanadiečiams, ir australiečiams) tokie išsireiškimai sunkiai “įkandami”. Reikia nors trumpų paaiškinimų. Mes puikiai žinome, ką reiškia žalioji siena. JAV-bių sienos nesaugojamos (šiek tiek tarp JAV-bių ir Meksikos). Pavergtos Lietuvos mokyklos buvo dešimties klasių. Septintos klasės (the VII class) mokinys atitiktų maždaug JAV-bių 9-to ar 10-to skyriaus (9th or 10th grade) mokiniui. Mes puikiai žinome, ką reiškia žodis “trispalvė” — tai mūsų vėliava. Amerikiečiams tas nesuprantama. Paaiš-kintini sutrumpinimai — LAF, SD ir kiti. Neaiškinti sutrumpinimai vokiškai — SD (Sicherheitsdienst), pusl. 117. Duotinas vokiškų išsireiškimų angliškas vertimas — “diese Herren”, pusl. 114. Retas iš amerikiečių težino ką reiškia “diese Herren”. Duotinas vertimas — “diese Herren” (these gentlemen).

Čia suminėjau tik vieną ar kitą trūkumą ar negalavimą. Jų yra daugiau. Visi jie kitoje laidoje turėtų būti pataisyti ar išlyginti. Šiaip leidinys geras ir tikrai būtų vertas (padarius palyginimus, pataisymus bei patikslinimus) antros laidos. Lietuvių Fronto Bičiulių vadovybė galėtų sudaryti Algirdui M. Budreckiui sąlygas tą veikalą perkratyti bei papildyti ir vėliau finansuoti jo išleidimą. Antroji laida turėtų būti būtinai išleista žinomos amerikiečių knygų leidyklos.

Kęstutis Joniūnas

TAPK “Į LAISVĘ" ŽURNALO PLATINTOJU!

•    Ar tavo pažįstamieji prenumeruoja “Į Laisvę” žurnalą?

•    Jei ne, įtikink juos šį žurnalą užsisakyti.

•    Prenumeratos mokestis metams: $5.00 (JAV-se ir Kanadoje), visur kitur — $3.00.

LAIŠKAI REDAKTORIUI