LAIŠKAI REDAKTORIUI

"Į Laisvę" žurnalas išjudino dar skaitantį lietuvį

•    Išjudinai ne tik JAV-bių Kongresą, bet ir Frontą, ir lietuvį, skaitantį dar (kas sunkiau, negu pirma). Sveikinu!

Kun. Stasys Yla

Putnam, Connecticut

•    Perskaičiau “Į Laisvę” žurnalo naują numerį (nr. 44/81. Red.) vienu užsimojimu. Man padarė įspūdi, kad tai pats stipriausias numeris ir sutelkta medžiaga ir takto atžvilgiu. Sėkmės!

J. B.

Brooklyn, New York

•    “Į Laisvę” žurnalas labai įdomus: visad gyvas, aktualus, revoliucinis. Taip taip! Revoliucinis, nes griežtai rašo tiesą, atvirai — “ne-vyniojant į bovelną”. Mudu su žmona visad jo laukiam ir skaitom, studijuojam. Nuoširdūs sveikinimai redaktoriui.

Dr. Eliziejus Draugelis

Sao Paulo, Brazilija

•    Kai tik gavau “Į Laisvę” žurnalo naują numerį, tuojau man čia prieteliai iš rankų išplėšė ir išsivežė, neduodami man pilnai perskaityti. Tai yra įrodymas, kad “Į Laisvę” žurnalas yra čia labai mielai laukiamas ir skaitomas.

Dr. Zenonas Ivinskis

Bonn, Vakarų Vokietija

..“Į Laisvę” žurnalo naujas numeris labai įdomus. Lauksiu kito numerio. Geriausių pavasarinių linkėjimų!

Dr. Antanas Klimas

Rochester, New York

"į Laisvę" žurnalą užsakau dukrai ir sūnui

•    Siunčiu $20.00 čekį. Atnaujinu savo garbės prenumeratą 1969 metams ir užsakau žurnalą savo dukterei (Birutei Reivydaitei - Dabšie-nei) ir sūnui (Liudui Reivydui). Būtų gera, kad šis žurnalas pasklistų kaip galima plačiau laisvųjų lietuvių tarpe. Sėkmės!

Liudas Reivydas

Tujunga, California

Redakcijos Pastaba. “Į Laisvę”

žurnalas tikrai plačiai pasklistų lietuvių tarpe, jei visi LFB nariai pasektų Liudo Reivydo, LFB Los Angeles sambūrio nario, pavyzdžiu. LFB sambūrių vadovybės ir pavie niai nariai turėtų įsijungti į “Į Laisvę” žurnalo platinimo vajų. Be didesnio vargo kiekvienas narys galėtų surasti bent po vieną naują prenumeratorių ar užsakyti “Į Laisvę” savo draugams, kurie to žurnalo dar neprenumeruoja. Kitame “Į Laisvę” numeryje pradėsime skelbti vardus ir pavardes tų frontininkų, kurie paseks Liudo Reivydo pavyzdžiu.

Trijų narių politinis vienetas

• Mano pažįstamas gauna Antano Skiriaus redaguojamą ir leidžiamą biuletenį (“Lietuviai Amerikos Vakaruose”, mėnesinis laikraštukas. Red.). Beveik kiekvieną to biuletenio numerį perskaitau, nes turiu daug pažįstamų Kalifornijoje. To biuletenio redaktorius ir leidėjas paskutiniu laiku labai kabinėjasi prie frontininkų, vadindamas juos ‘‘maža grupele” ir pan. Antaną Skirių esu sutikęs VLIK-o seimuose, kur jis atstovauja Vienybės sąjūdžiui. Kiek man žinoma, Vienybės sąjūdis beturi tik nuolatinį pirmininką ir dar porą narių. Tai viena iš grupių, kuri nebepajėgia atsiųsti net pilnos 3 narių delegacijos į VLIK-o seimus. Mažesnės politinės grupės už Vienybės sąjūdį tikrai nėra laisvajame pasaulyje.

Juozas Petrutis

New York, New York

Sujaukia korektūra

•    Nuoširdus dėkui už 1968 metų gruodžio mėnesio “Į Laisvę”. Dėkui už parodytą man dėmesį. Kaip dabar matau, Jūsų spaudimas nebuvo veltui: pašnekesys kai kuriais atžvilgiais bus naudingas. Gaila, kad 15 puslapio korektūra tokia sujaukta.

Iš Vytauto Vaitiekūno ateity reikalaukit lietuviškai išversti citatas. Pvz. kas iš mūsų jaunimo Amerikoj paskaitys vokišką W. Schaetzelio citatą?

Su dideliu dėmesiu perskaičiau dr. Z. Ivinskio "Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raidą ir lūžius”. Deja, iš ano meto lūžių nesam nė kiek nepasimokę: skaldėmės savoj valstybėj, nesubrendom ir svetur atsidūrę. Sėkmės.

Stasys Barzdukas

Cleveland, Ohio

Slapukas "istorikas"

•    Slapukas “istorikas” (‘bj’) “Dirvos” 1969 metų gegužės mėnesio 14 dienos numeryje (žiūr. skyrelį — Spaudoje pasidairius: “Istorinis objektyvumas”, 6 pusl.) užkabina istoriką dr. Zenoną Ivinskį, pažymėdamas, kad jis “naujų laikų istorijoj... nėra stiprus”. Mat, tam "stipriajam” slapukui “istorikui” (‘bj’) nepatiko dr. Z. Ivinskio paskelbtas “Į Laisvę” žurnale (nr. 44/81) straipsnis “Nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo raida ir lūžiai”. Mano supratimu, dr. Z. Ivinskis yra ir senosios ir naujosios istorijos specialistas. Reikia manyti, kad tas asmuo apie istoriją neturi jokio supratimo, nes, “įvertindamas” žymųjį mūsų istoriką, slepiasi už dviejų raidžių slapyvardžio.

Jurgis Vėtra

Washington, D.C.

BATUN-as klaidina visuomenę

•    Siunčiu Jums iškarpą iš “Draugo” 1969 metų gegužės mėnesio numerio. Toje žinutėje rašoma, kad BATUN-as “jau trys metai intensyviai daro žygius ir skina kelius Pabaltijo kraštų bylai iškelti Jungtinėse Tautose” ... Tai yra tikras mūsų visuomenės klaidinimas. Tą pačią žinutę skaičiau “Dirvoje” ir kituose laikraščiuose. Esu aš pats šiek tiek prikišęs savo pirštus prie BATUN-o veiklos. BATUN-o darbo negalima vadinti “žygiais” ar “kelių skinimu Pabaltijo kraštų bylai iškelti Jungtinėse Tautose”. BATUN-o vadovybės nariai turi gerų norų, bet politiniame darbe yra tikri mėgėjai. Iki šiol BATUN-o visas darbas buvo lankymas įvairių kraštų pasiuntinybių prie Jungtinių Tautų. Vienų pasiuntinybių pareigūnai priimdavo BATUN-o delegacijas maloniai, kitų pasiuntinybių — pasitikdavo prie durų ir net nepakviesdavo atsisėsti. Pašnekesių metu buvo bandoma pasiuntinybes prie Jungtinių Tautų bent šiek tiek supažindinti su Pabaltijo kraštų byla. Tą darbą turėtų atlikti VLIK-as ir LLK-tas ir latvių ir estų pagrindinių organizacijų vadovybės. Tų organizacijų vadovybės turi daugiau patirties politiniame darbe ir finansinių resursų. Jei JAV-bės nesiims iniciatyvos kelti Pabaltijo kraštų bylą Jungtinėse Tautose, kitų kraštų vyriausybės to darbo nesiims ir nepajėgs atlikti.

B. M.

New York, NewYork


Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. Įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 75893, Los Angeles, California 90005.