BRONIUS NAINYS, NAUJASIS JAV-BIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBOS PIRMININKAS

BRONIUS NAINYS, Chicago, Illinois (JAV), JAV-bių Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininkas su žmona Brone ir dukromis — Rūta (kairėje) ir Laima (dešinėje).

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės naujai išrinktoji Taryba turėjo savo pirmą sesiją 1967 metų rugsėjo mėnesio 23 ir 24 dienomis New York’o mieste ir sudarė savo vykdomuosius organus. Centro valdybos pirmininku išrinktas Bronius Nainys iš Chicagos (Illinois).

Bronius Nainys gimė 1920 metų lapkričio mėnesio 15 dieną Grikpėdžių kaime, Pašvitinio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Baigė Linkuvos gimnaziją, P. L. P. karo mokyklą (aspirantu) ir Vytauto Didžiojo universitetą. Studijas gilino Chicagoje (Illinois Institute of Technology), įsigydamas magistro laipsnį civilinėje inžinerijoje, šiuo metu dirba kaip skyriaus vedėjas vagonų statybos įmonėje Chicagoje. Yra užpatentavęs kelis išradimus.

Bronė (Vilcinaitė) ir Bronius Nainiai augina dvi dukras: Laimą, baigusią gimnaziją, Chicagos aukštesniąją lituanistinę mokyklą ir Chicagos lietuvių pedagogini institutą, šiuo metu Loyolos universitete Chicagoje studijuojančią politinius mokslus ir Rūtą — lankančią Marijos aukštesniąją ir Chicagos aukštesniąją lituanistinę mokyklas.

Bronius Nainys savo veiklą Lietuvių Bendruomenėje pradėjo Vokietijoje. Atvykęs į JAV-bes 1950 metais, apsigyveno East Chicago (Indiana) ; čia padėjo suorganizuoti LB apylinkę ir aktyviai dalyvavo tos apylinkės veikloje. 1960 metais persikėlė į Chicagą ir vėl pilna sparta ir jėga įsiliejo į LB veiklą. Be visų kitų užimamų vietų bei postų, Bronius Nainys sumaniai ir energingai išdirbo ketvertą metų LB Chicagos apygardoje: porą metų kaip apygardos valdybos vicepirmininkas ir porą metų kaip valdybos pirmininkas. Suorganizavo apygardos švietimo komisiją ir porą metų jai vadovavo. Bronius Nainys buvo išrinktas į JAV-bių LB IV-tąją Tarybą ir vėl išrinktas į V-ją.

Aktyviai dalyvaudamas nuo 1960 metų LB Chicagos apygardos veikloje, suorganizavo ir pravedė visą eilę didesnių ar mažesnių manifestacijų, eisenų bei parengimų. Tur būt, daugiausiai darbo bei pastangų Bronius Nainys įdėjo į 2-sios JAV-bių ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės suorganizavimą ir pravėdintą.

Bronius Nainys nesitenkino savo veikla vien tik Lietuvių Bendruomenėje, o visad rėmė ir darbu ir pinigine auka kitus pozityviuosius lietuvių darbus JAV-se: labai aktyviai reiškėsi Rezoliucijoms Remti Komiteto veikloje, pravedant rezoliuciją (H. Con. Res. 416) JAV-bių Kongrese, telkė lėšas Lapkričio 13-sios manifestacijai New Yorke 1965 metais, aktyviai dalyvavo visoje eilėje kitų vienetų bei grupių darbuose.

Naujai išrinktasis JAV-bių LB centro valdybos pirmininkas aktyviai dalyvavo ir amerikiečių veikloje. Būdamas LB Chicagos apygardos vadovaujamuose postuose, buvo užmezgęs tamprius ryšius su Chicagos ir apylinkės abiejų politinių partijų veikėjais. Lietuviams atstovavo visoje eilėje amerikiečių parengimų. Bronius Nainys buvo pakviestas ir dalyvavo prezidento Lyndon B. Johnson inauguracijoje 1965 metais krašto sostinėje Washingtone. Rezoliucijos pravedimo reikalu palaikė ryšius su eile legislatorių ir dalyvavo Rezoliucijoms Remti Komiteto delegacijose, lankant kongresmanus ir senatorius Washingtone.

Bronius Nainys yra parodęs daug sumanumo, iniciatyvos ir išradingumo visoje savo veikloje praeityje. Be abejonės, dabartinėse pareigose išves Lietuvių Bendruomenę į dar platesnius vieškelius.    (rd.)