DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Dr. Zenonas Ivinskis, Bonn (Vakarų Vokietija), Bonn’os universitete žiemos semestre (1967-68 mokslo metais, nuo spalio mėnesio 15 d.) skaito kursą: “Pabaltijo valstybės jų nepriklausomybės metais ir II-jo pasaulinio karo metu (1918 - 1945)”. Pratybų (seminarų) tema: “Pabaltijo valstybių užsienio politika tarp dviejų pasaulinių karų”. Šitam kursui ir seminarui bus panaudota Vakarų Vokietijos užsienių reikalų ministerijos ir kitų vokiečių archyvų medžiaga. Paminėtina, kad prof. dr. Zenonas Ivinskis perrinktas Europos Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininku.

•    Dr. Antanas Maceina, Muenster (Vakarų Vokietija), dėl sušlubavusios sveikatos negalėjo vasaros semestrą skaityti paskaitų Muenster’io universitete. Jo sveikata nėra pagerėjusi ir nė žiemos semestre negali savo paskaitų tęsti.

•    Kun. Jonas C. Jutkevičius, Worcester, Massachusetts (JAV), šv. Kazimiero parapijos klebonas ir JAV-bių LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas, Kunigų vienybės seime, įvykusiame 1967 metų rugpiūčio mėn. 23-24 dienomis New Yorko mieste, pritariant kitiems kunigams, pateikė ir pravedė rezoliuciją, kuria raginamas JAV-bių prezidentas L. B. Johnson įgyvendinti JAV-bių Kongreso priimtą rezoliuciją (H. Con. Res. 416) Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalu, perkeliant tų kraštų bylą į Jungtines Tautas ir priverčiant sovietus pasitraukti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Panašią rezoliuciją kun. kleb. J. C. Jutkevičius pateikė ir pravedė Lietuvos Vyčių seime, kuris įvyko rugpiūčio mėn. 4-6 dienomis Dayton mieste (Ohio, JAV).

•    Kun. Kazimieras Pugevičius, Baltimore, Maryland (JAV), buvęs Baltimorės diecezijos televizijos programų vadovas ir tvarkytojas, kardinolo Lawrence Shehan paskirtas tos diecezijos informacijos biuro direktoriumi. Kun. K. Pugevičiaus atsakomybėje dabar bus ne vien tik viena savaitinė televizijos programa ir dvi savaitinės radijo programos, bet taip pat ir visa informacija, liečianti spaudą. Kun. K. Pugevičius gimęs, augęs ir mokslą baigęs JAV-se, kunigu įšventintas 1955 metais. Jis yra vienas iš lietuviškiausių vietinių lietuvių kunigų JAV-se, labai aktyviai besireiškiąs ateitininkuose ir kitose katalikiškose mūsų organizacijose. Kun. K. Pugevičius labai aktyviai dalyvavo Rezoliucijoms Re ti Komiteto žygyje, pravedant rezoliuciją (H. Con. Res. 416) JAV-bių Kongrese Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalu.

•    Vincas Natkus (Natkevičius), Huettenfeld b/ Lampertheim (Vakarų Vokietija), Vakarų Vokietijos LB švietimo komisijos paskirtas Vasario 16-sios gimnazijos direktoriumi. Vincas Natkus gimęs 1918 metų lapkričio mėn. 6 d. Ožkabalių km., Vilkaviškio apskrityje. 1938 metais baigė dr. Jono Basanavičiaus vardo gimnaziją Vilkaviškyje. 1938-1942 metais studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą bei filosofiją. Lietuvoje lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė Aušros mergaičių gimnazijoje Kaune (1941), Alytaus gimnazijoje (1942 - 43) ir Kauno VI-joje gimnazijoje (1943-44). Pasitraukęs į laisvąjį pasaulį, Tuebingen’o universitete (Vakarų Vokietijoje) studijavo filosofiją, 1966 metais įsigydamas magistro laipsnį. Šalutinės studijų šakos buvo psichologija ir istorija. 1966-67 mokslo metais Vasario 16-sios gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vincas Natkus aktyviai dalyvavo ir dalyvauja ateitininkų veikloje ir Lietuvių Fronto Bičiulių Europoje sąjūdyje.

•    Kun. dr. Jonas Aviža, Muenchen (Vakarų Vokietija), lietuvių sielovados direktorius Vakarų Vokietijoje, popiežiaus Pauliaus VI buvo neseniai pakeltas į prelatus. Naujasis prelatas gimė 1913 metais gruodžio mėn. 8 d. Žemaitkiemyje, Ukmergės apskrityje. Baigęs Ukmergės gimnaziją., kurį laiką studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau įstojo į Kauno kunigų seminariją ir ją baigė 1938 metais. Iki pasitraukimo į Vokietiją, dirbo Kauno arkivyskupijos kurijoje. 1948 metais išvyko į Romą. Studijavo archeologiją ir 1951 metais gavo daktaro laipsnį. Bažnytinę teisę studijavo Luterano ir Mueneheno universitetuose. Prel. kun. dr. J. Aviža aktyviai dalyvauja LB veikloje, ateitininkuose ir kitose patrijotinėse bei katalikiškose lietuvių organizacijose.

•    Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York (JAV), Rochester universiteto profesorius, dalyvavo tarptautiniame kalbininkų kongrese Rumunijoje. Dr. A. Klimas yra JAV-bių LB Tarybos narys ir Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Tarybos narys.

•    Dr. Vytautas J. Bieliauskas, Cincinnati, Ohio (JAV), Xavier universiteto psichologijos profesorius ir to skyriaus vadovas, 1967 metų vasarą buvo pakviestas skaityti paskaitų Vakarų Vokietijoje ir Belgijoje vykusiame psichologų suvažiavime. Prof. dr. V. J. Bieliauskas yra išrinktas JAV-bių katalikų psichologų draugijos direktorių tarybon. Dr. V. J. Bieliauskas yra “Į Laisvę” žurnalo bendradarbis.

•    Kun. Antanas Bunga, Bad Woe-rishofen (Vakarų Vokietija), paskirtas to miesto šv. Ulricho vokiečių parapijos klebonu. Didesnę jo parapiečių dalį sudaro pabėgėliai ar ištremtieji iš Čekoslovakijos ir kitų iš Vokietijos atimtų sričių. Šalia naujai pastatytos jo parapijos klebonijos, Augsburgo vyskupo specialiai nupirktuose namuose buvo įsikūręs a. a. vysk. Pr. Brazys, M.I.C., ir jo katalikiškųjų studijų centras, kuriame sekretoriauja Alina Grinienė ir dirba kun. dr. Klemensas Žalalis, O.F.M. Kun. kleb. A. Bunga aktyviai dalyvauja Vakarų Vokietijos LB veikloje.

•    Dr. Juozas Eretas, Basel (Šveicarija), vienas iš tikrai nuoširdžių ir darbščių lietuvių ambasadorių laisvajame pasaulyje, ir žodžiu ir plunksna kelia ir gina Lietuvos bylą Vakarų Europos kraštuose. Nesvetimi jam yra ir kultūros bei literatūros barai. Įtakingas ir plačiai skaitomas šveicarų dienraštis “Basler Nachrichten” 1967 metų rugpiūčio mėn. 25 d. numeryje, literatūrai skirtame puslapyje įsidėjo dr. Juozo Ereto straipsnį “Poesie aus Lituaen” (Poezija iš Lietuvos). Straipsnis parašytas naujo vokiečių kalbon Donelaičio “Metų” vertimo ir jo išleidimo proga. Aptardamas naująjį Donelaičio "Metų" vertimą vokiečių kalbon, dr. J. Eretas akcentuoja vis didėjantį tarptautinį susidomėjimą Donelaičiu, nepamiršdamas paminėti ir to kūrinio vertimo anglų kalbon, išleisto šįmet "Lietuvių Dienų” leidyklos Los Angeles mieste.

•    Dr. H. Brazaitis, dr. D. Degesys, dr. A. Pacevičius, dr. J. Meškauskas, dr. E. Lenkauskas, dr. J. Valaitis, dr. J. Balčiūnas, dr. O. Gustainienė ir dr. V. Paprockas (visi iš JAV-bių ir Kanados) išrinkti į naująją Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos valdybą. Gydytojų suvažiavimas įvyko 1967 metų rugsėjo mėn. 2-3 dienomis Cleveland - Sheraton viešbutyje, Cleveland, Ohio (JAV). Pirmininku išrinktas dr. H. Brazaitis. Senoji valdyba, vadovaujama dr. S. Budrio iš Chicagos, Illinois, suvažiavimą pravedė gana “dykupiškai”. Lietuvių ar Lietuvos bylos reikalas plačiau neišneštas į amerikiečių tarpą. Jei patys gydytojai to nepajėgia padaryti, tai galėtų panašiomis progomis tam tikslui pasisamdyti specialią amerikiečių agentūrą. Reikia manyti, kad naujoji valdyba skirs daugiau dėmesio Lietuvos bylos reikalui ir išjudins iš snaudulio didesnį lietuvių gydytojų dalį, kurie beveik nė piršto nepajudina lietuviškiems reikalams ir tik centus teduoda Lietuvos laisvės kovai.

Perkelkime Lietuvos bylą į Jungtines Tautas!

•    Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresas, priimdamas Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalu rezoliuciją (H. Con. Res. 416), pasisakė už Lietuvos bylos perkėlimą į Jungtines Tautas.

•    Tos rezoliucijos pravedimo žygiui JAV-bių Kongrese vadovavo Rezoliucijoms Remti Komitetas. Ši organizacija deda visas pastangas, kad JAV-bių vyriausybė kaip galima greičiau iškeltų Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose ir ją ten tinkamai apgintų.

•    Šimtai pačių įtakingiausių amerikiečių jau Įsijungė į šį žygį. Tai turėtų būti paskatinimas mums visiems kaip galima pilniau prisidėti prie šio darbo.

•    To žygio realizavimas pareikalaus iš Rezoliucijoms Remti Komiteto didelių finansinių resursų. Paremk šį taip svarbų Lietuvos vadavimo darbą savo pinigine auka. Tai tikrai konkretus darbas kovoje dėl Lietuvos laisvės. Visos aukos šiam tikslui siųstinos:

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS

Post Office Box 77048 Los Angeles, California 90007