DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

•    Juozas Kajeckas, Washington, D.C., Lietuvos ministeris Jungtinėse Amerikos Valstybėse, paminėjo savo dešimties metų darbo sukaktį šiose pareigose. Ta proga jį pasveikino JAV-bių Valstybės sekretorius Dean Rusk šio turinio laišku: "As you complete your tenth year as Charge d’Affairs of Lithuania in the United States, X wish to extend my congratulations and best wishes. During your many years in Washington you have distinguished yourself as a worthy representative of the Lithuanian people. Your untiring efforts on behalf of the Lithuanian cause have reflected a constant devotion to the aspirations of your countrymen for national independence and freedom. I wish you many more years of fruitful service . .Juozas Kajeckas, gimęs 1897 metų birželio mėn. 17 d. Shenandoah, Penn., JAV-se, turėdamas 12 metų amžiaus, nuvyko su motina (jo tėvas mirė 1906 metais JAV-se) į Lietuvą, ir ten apsigyveno. Jis baigė aukštąjį mokslą Lietuvoje ir Prancūzijoje; diplomatinėje tarnyboje yra nuo 1929 metų gruodžio mėn. 11 d. Vargu ar kada Lietuva yra turėjusi geresnį reprezentantą Washing-tone, kaip kad yra Juozas Kajeckas.

•    Dr. Julius J. Bielskis, Los Angeles, Calif., Lietuvos generalinis konsulas, šiais metais švenčia 50 metų visuomeninio ir diplomatinio darbo sukaktį. Neseniai jis buvo išrinktas Los Angeles konsularinio korpuso (konsulų organizacijos) vicedekanu. Dr. J. J. Bielskis gimė 1891 metų sausio mėn. 6 d. Tytuvėnuose, Raseinių aps., atvyko 1908 metais į JAV-bes ir čia baigė aukštąjį mokslą. JA V-bių lietuvių veikloje dalyvauja nuo 1916 metų. Jis suorganizavo pirmąjį Lietuvos konsulatą JAV-se (New Yorke) 1923 metais ir porą metų buvo konsulu. Nuo 1939 metų jis sumaniai ir energingai atstovauja Lietuvai, būdamas konsulu ir paskutiniu metu gen. konsulu vakarinėje JAV-bių dalyje su būstine Los Angeles mieste.

•    Dr. Elena Tumienė, Los Angeles, Calif. (JAV), Kalifornijos valstybinės kolegijos (Fullerton’e) lyginamosios literatūros katedros vedėja, parašė įvadą Kristijono Donelaičio "Metų’’ pirmajam į anglų kalbą vertimui. "Metus” išvertė poetas Nadas Rastenis (Baltimore, Md.), vertimą išleido Lietuvių Dienų leidykla Los Angeles, Calif., mieste. Dr. E. Tumienės autoritetingas mūsų poeto pastatymas anglo-saksų pasauliui susilaukė palankių atsiliepimų. Profesorė pakviesta skaityti paskaitą apie Donelaitį Vancouver mieste (Kanadoje), įvykstančiame tarptautiniame literatūros specialistų suvažiavime.

•    Juozas Andrius, Santa Monica. Calif., (JAV), suorganizavo specialų komitetą poeto Bernardo Brazdžionio, atšventusio šiais metais 60 metų amžiaus ir 40 metų kūrybos, poezijos rinktinei išleisti. Brazdžionio poezijos rinktinė bus prasmingiausias poeto sukakčių atžymėjimas ir drauge — nemažas įnašas į mūsų kūrybos lobyną. Visi kviečiami būti Brazdžionio poezijos rinktinės mecenatais (paaukojus 25 dol.) ar garbės mecenatais (paaukojus 100 dol. ar daugiau). Mecenatai gaus specialų numeruotą autoriaus pasirašytą egzempliorių. Knygos prenumerata — 10 dol. Komiteto kasininkas yra poetas Pranas Lembertas. Jo adresas: 927 3rd Street, Santa Monica, Cali-fornia 90403. Komiteto sąstate yra pora LFB narių: rašytoja Alė Rūta-Arbienė ir LFB Los Angeles vieneto pirm. Alg. Raulinaitis.

•    Kun. Kęstutis R. Balčys, Amsterdam, N.Y., (JAV), LFB sambūrio narys ir veikėjas (buvęs LFB Vyr. Tarybos narys), paskirtas šv. Kazimiero parapijos klebonu. Kun. K. R. Balčys yra gimęs 1924 metų vasario mėn. 17 d. JAV-se, į Lietuvą nuvyko 1933 metais ir ten paliko. Lankė Kauno dvasinę seminariją, grįžo į JAV-bes 1947 metais, baigė studijas 1949 metais Rochester, N.Y., mieste ir tais pačiais metais įšventintas kunigu.

•    Dr. Algirdas Budreckis, Romas Kezys, Antanas B. Mažeika, Juozas Miklovas ir Antanas V. Sniečkus (visi iš New Yorko ar priemiesčių), Lapkričio 13-sios manifestacijos žygio organizatoriai, vėl parodė gražios iniciatyvos, įdėdami į New York Times (1967.VI.22) atvirą laišką Kosyginui (The Baltic Question.— Open Letter to Premier Kosygin). To laiško tekstas, užimąs vieną ketvirtadalį to dienraščio puslapio, turiningas ir puikus. Milijonams to dienraščio skaitytojų vėl buvo pateikta puikios informacijos apie Pabaltijo kraštų padėtį. Tas laiškas buvo pasirašytas tų penkių žygininkų.

•    Jonas F. Daugėla, Cleveland, Ohio, (JAV), perrinktas Lietuvių Valstiečių Liaudininkų sąjungos pirmininku. Liaudininkų suvažiavimas įvyko 1967 metų birželio mėn. 24-25 dienomis Pottawattamie vasarvietėje (Benton Harbor, prie Michigan ežero, JAV). Aleksas Šemeta, rašydamas “Naujienose” (1967.VII.5) apie tą suvažiavimą, pamini:    "... čia reikia tuoj konstatuoti, kad varpininkų liberalizmas neturi nieko bendro su naujais, tariamais ‘liberalais’, kuriems atstovauja Vincas Rastenis, Vincas Trumpa, Vytautas Kavolis ir kit____”

•    T. Blinstrubas, K. Pocius, B. Paplėnienė, V. Mažeika ir M. Valiukėnas (visi iš Čikagos ar apylinkių, JAV) išrinkti į Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdybą. Suvažiavimas įvyko 1967 metų birželio mėn. 3-4 d.d. Chicago-Sheraton viešbutyje, Čikagoje. ALTS-ga yra viena iš stipriausių ir skaitlingiausių politinių vienetų. Senesniais laikais (a.a. A. Olio ir kitų) ši politinė grupė išnešdavo labai plačiai Lietuvos reikalą į užsieniečių tarpą. Paskutinių kelerių metų laikotarpyje ir ši grupė pasidarė labai “dypukiška”, uždara. Reikia manyti, kad naujoji centro valdyba, vadovaujama T. Blinstrubo, pasuks a.a. Olio ir kitų pramintais keliais, kas liečia mūsų reikalų išnešimą į amerikiečių mases.

•    Dr. Petras Karvelis, Baden-Baden (Vakarų Vokietija) suorganizavo naują politinę grupę (klubą) Vokietijoje. šis vienetas savo veiklą pradėjo 1967 metų kovo mėn. 5 d., ir jo pirmininku išrinktas pats grupės organizatorius dr. P. Karvelis; kiti valdybos nariai — J. Glemža ir L. Dirsė. Tam politiniam klubui galį priklausyti įvairių pažiūrų lietuviai; klubo tikslas — pasidalinti mintimis savo tarpe gyvenimo iškeliamais politiniais klausimais.

•    A. Kasulaitis, P. Razgaitis, H. Idzelis, A. Tamulionis, P. Balčiūnas ir P. Kliorys (visi iš Cleveland, Ohio, JAV) išrinkti į Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos centro valdybą, šis politinis vienetas turėjo savo suvažiavimą 1967 metų birželio mėn. 24 -    25 d.d. Jaunimo centre, Chicagoje. Sąjungos pirmininku perrinktas A. Kasulaitis.

•    Prel. Vincas Mincevičius, Roma (Italija), išrinktas į Europos Žurnalistų Bendruomenės tarybą. To vieneto tikslas yra siekti visos Europos sujungimo laisvės ir demokratijos pagrindais. Ši grupė buvo suformuota Europos žurnalistų suvažiavime, kuris įvyko 1967 metų gegužės mėn. 25 -    28 d.d. Romoje.

•    Dr. Juozas Eretas, Basel (Šveicarija), 1966 metais atšventęs savo 70 metų amžiaus sukaktį, sumaniai, energingai ir ištvermingai kelia Lietuvos bylos klausimą laisvųjų Europos tautų tarpe. Būtų gera, kad mes turėtumėm daugiau tokių puikių ambasadorių laisvajame pasaulyje.