LAISVŲJŲ DARBAI KOVOJE DĖL LIETUVOS LAISVĖS

•    Juozas Bachunas, Sodus, Mich. (JAV), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas, 1966 metų pabaigoje ir 1967 metų pradžioje praleido daugiau kaip du mėnesiu lankydamas Australijos lietuvių bendruomenes. Čia jis panaudojo kiekvieną progą įsiskverbti į australiečių spaudą bei įvairias radijo ir televziijos programas su Lietuvos bylos reikalu.

•    Vytautas Kamantas, Willowick, Ohio (JAV), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vicepirmininkas jaunimui ir informacijai, vadovavo Jaunimo Kongresui ruošti komiteto finansų komisijai. Jo ir kitų tos komisijos narių pastangomis buvo surinkta arti 100,000 dolerių Jaunimo Kongreso išlaidoms padengti. Vytautas Kamantas kiek galėdamas stengėsi, kad Kongreso organizatoriai nepamirštų nė politinės dalies. Gaila, kad to jaunimo suvažiavimo rengėjai nepaklausė nei Vytauto Kamanto, nei kitų lietuvių ir nepanaudojo tos auksinės progos Lietuvos bylos kėlimui ir gynimui amerikiečių tarpe.

•    J. P. Kedys ir J. Veteikis, Cabramatta, NSW (Australija), redaguoja ir leidžia News Digest - International žurnalą, pasirodantį kas trys mėnesiai. Redakcijos kolektyve Jie turi talkininkų ir iš kitų tautinių grupių. Lietuvos bylos reikalas gauna pakankamai vietos tame leidinyje; leidinys platinamas angliškai kalbančiųjų tarpe, žurnalas leidžiamas knygos formato, ir kiekvienas numeris turi 64 puslapius. Šio jau penkti metai einančio žurnalo metinė prenumerata 2 doleriai. Užsisakyti tą leidinį galima, rašant: News Digest - International, 136 Pendle Way, Pendle Hill, N. S. W., Australia.

•    Kun. Kazimieras Pugevičius, Baltimore, Md. (JAV), Baltimorės diecezijos televizijos programų vadovas ir tvarkytojas, savo programose nepasigaili vietos Lietuvos bylos klausimui ir reikalams. Kun. K. Pugevičius gimęs, augęs ir mokslą baigęs JAV-se, kunigu įšventintas 1955 metais. Jis yra vienas iš lietuviškiausių vietinių kunigų JAV-se, labai aktyviai besireiškiąs ateitininkuose ir kitose katalikiškose organizacijose. Žiūr. jo straipsnį ĮLaisvę šiame numeryje.

•    Kun. Jonas Jutkevičius, Worcester, Mass. (JAV), vienas iš žymiųjų Lietuvos Vyčių organizacijos narių, jau daugiau kaip 20 metų vadovauja tos organizacijos Lietuvos reikalų komisijai, šiame darbe jis yra parodęs nepaprasto sumanumo ir atsidėjimo. Per tą dvidešimtmetį Lietuvos Vyčių organizacijos nariai, vadovaujami kun. J. Jutkevičiaus, yra parašę apie 500,000 laiškų krašto legislatoriams, laikraščių redakcijoms, radijo ir televizijos programų vadovams ir kitiems įtakingiems amerikiečiams Lietuvos bylos reikalu. Jo pastangomis buvo įsteigtas Lietuvos Vyčių Medalis, kuriuo kasmet apdovanojamas įtakingesnis amerikietis, dalyvaująs Lietuvos laisvinimo darbe. Kun. J. Jutkevičius (Jutt) gimęs, augęs ir mokslą baigęs JAV-se, šiuo metu vadovaująs šv. Kazimiero lietuvių parapijai Worcester, Mass., mieste, JAV-se.

•    Romas Kezys, Middle Village, N. Y. (JAV), ir Antanas B. Mažeika, South Ozone Park, N. Y. (JAV), Laisvės Žiburio radijo programos rytinėje Amerikos dalyje vadovai, sėkmingai mezga ryšius su įvairių kraštų atstovais krašto sostinėje Washing ton, D. C., ir prie Jungtinių Tautų New Yorko mieste. Susitikimai su žymesniais kitų kraštų pareigūnais ar savo krašto legislatoriais bei jiem suruošiami priėmimai panaudojami Lietuvos bylos reikalai.