Atsiųsta paminėti

Vacys Kavaliūnas Kalnų Giesmė. Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 201 psl., kaina 2 dol. 50 centų.

Dr. Jonas Grinius Mano Viešnagė Amerikoje. Atspausta iš Europos Lietuvio, atspaude Nida, Londone. Išleido J. J. Bachūnas, Sodus, Mich., USA. 32 psl., kaina 50 centų.

Vytautas Volertas Upė Teka Vingiais. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 332 psl., kaina 3 dol. 50 centų.

Kanauninkas Mikalojus Daukša Prakalba. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas autoriaus 350 m. mirties sukakčiai paminėti. Gražus leidinys, 24 psl., kaina nepažymėta.

Martynas Mažvydas. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas pirmosios lietuviškos knygos autoriaus 400 m. mirties sukakčiai paminėti. Gražus didelio formato leidinys, 112 psl., kaina nepažymėta.

Gimtoji Kalba. Bendrinės kalbos laikraštis nr. 1 ir 2, 1963 m. Lietuvių Kalbos Draugijos organas, leidžiamas JAV LB Kultūros Fondo. Išeina keturis kartus per metus. Red. L. Dambriūnas ir redakcinė komisija. Metinė prenumerata 2 dol.

Leonardas Dambriūnas Lietuvių Kalbos Sintaksė. Pedagoginio Lituanistikos Instituto Globos Komiteto leidinys, išleistas Lietuvių Fondo ir Lietuvių tautinio akademinio sambūrio lėšomis. 1963 m., 104 psl., kaina 2 dol. ir 50 centų.

Varpas. Neperiodinis leidinys. Išleido Varpininkų Filisterių Draugija. Red. dr. Juozas Pajaujis ir redakcinė kolegija. 1963 m., 280 psl., kaina 2 dol. Leidinyje gausu vertingų straipsnių.

Sėja. 1963 m., nr. 1, 2, 3. Leidžia Varpininkų Leidinių Fondas. Metinė prenumerata 3 dol.

Kalifornijos Lietuvių Almanachas. Paruošė A. F. Skirtus, išleido Lithuanian Chamber of Comerce of Los Angeles. 1963 m., 136 psl.

Knygų Lentyna. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis. 1963 m., nr. 1 ir 2. Leidžia Vytautas Saulius, redaktorius Aleksandras Ružancovas.

Margutis. 1963 m. rugsėjo mėn. nr. Metinė prenumerata 5 dol. Numeris gražiai iliustruotas dail. V. Remeikos kūryba. Vertingas Karolio Drungos straipsnis “Bendruomenė laisvinimo darbe”.

Joseph Ehret Persoenlichkeit und Masse in der Geschichte. Die neo-markistische Lehre und ihre Beurteil-ung. Tai prof. Juozo Ereto studija vokiečių kalba. Išleido viena Bazelio leidykla, Šveicarijoje.

Šaltinis nr. 1 - 4. Tikybinės ir tautinės minties laikraštis — žurnalas. Leidžia Šv. Kazimiero Sąjunga Londone, Anglijoj. Red. kun. S. Matulis, MIC. Prenumerata metams 2 dol.

K. S. Karpius Kalbos Vienodinimo Klausimu. Apie netikslumus kalboje. Išleido autorius, Cleveland, 1963, 30 psl.