Lietuviškųjų Studijų Fondas

Neabejojam lietuviškų mokslinių studijų svarba ir būtinumu, lygiai kaip ir studijom pašvęsto darbo nepelningumu. Betgi ligi šiol didesnės organizuotos iniciatyvos ta kryptimi beveik neparodyta. Mokslinių studijų darbas lyg ir išstumtas iš organizuotos visuomenės rėmų ir paliktas pavienių asmenų iniciatyvai.

Prie Į Laisvę redakcijos susitelkę Lietuvių Fronto Bičiuliai ryžosi pradėti organizuotą akciją mokslinėm studijom skatinti ir remti. Įsteigtas specialus fondas, kuris pavadintas Lietuviškų Studijų Fondu. Jo tikslas remti mokslinį darbą ir mokslinių darbų leidimą. Fondas nepavirs knygų leidykla, bet visomis išgalėmis mokslinį darbą rems. Fondas itin numato skatinti ir remti Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio studijas, kurių labiausiai trūksta. Savo paskirtimi Lietuviškų Studijų Fondas bus pirmasis ir ligi šiol vienintelis. Fondo laikinuoju pirmininku yra Wisconsin valstybinio universiteto prof. dr. Vytautas Vardys, o šio fondo įsisteigimui daug pastangų parodė jo artimieji bendradarbiai dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Kižys ir dr. P. Kisielius.

Lietuviškų Studijų Fondo steigėjai nurodė ir paryškino Fondo tikslus Draugo dienraštyje:

Dr. K. Ambrozaitis: „Fondui įsisteigti iniciatyva išėjo iš apie Į Laisvę žurnalą susispietusio Lietuvių Bčiulių būrio. Nors iniciatyvą fondui įsikurti yra padarę vienos rezistencinės grupės, t. y. Lietuvių Fronto žmonės, remiami tačiau bus visų mokslo žmonių darbai ir įvairiais bei įvairias Lietuvos grupes ir problemas liečiančiais klausimais. Remsime įvairų mokslinį darbą ir mokslinių darbų leidimą: politinių mokslų, sociologijos, ekonomijos, filosofijos, istorijos ir giminingų disciplinų srityse. Fondas rems pavienes ir kolektyvines studijas.”

Dr. P. Kisielius: „Steigėjai nemano, kad Fondo darbas kirsis su Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo veikla, nes LFB organizuojamo fondo veikla yra siauresnio pobūdžio ir nelies daugelio Kultūros Fondo finansuojamų sričių. Fondą organizuoti skatino lietuviškojo gyvenimo būtinybė, kuri negali laukti nei oficialios, nei universalios iniciatyvos, kadangi toji mūsų visuomenė ateina labai vėlai, jeigu ateina iš viso”.

Dr. J. Kižys: „Atrodo, kad dar šiais metais fondas finansuos vieno „nepelningo” leidinio pasirodymą. Šiuo metu tačiau fondas yra organizavimosi stadijoje ir į tolimesnį darbų finansavimą žada eiti planingu keliu. Fondas stengsis išgauti iš federalinės valdžios privilegiją, kad jam aukojamos piniginės sumos būtų galima nurašyti nuo mokesčių. Fondas žada būti grynai mokslinio darbo rėmimo institucija, tad galimybės tokią privilegiją gauti kol kas atrodo esančios geros. Tos privilegijos gavimas, savaime suprantama, palengvintų lėšų telkimą.”

Lietuviškų Studijų Fondas bus pastovus. Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba fondo įsteigimą patvirtino.