STUDIJOS IR POILSIS DAINAVOJE

Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių trečioji studijų ir poilsio savaitė surengta rugpjūčio 9 - 15 dienomis lietuviškoje Dainavos stovyklavietėje. Šioje studijų savaitėje pažvelgta į Lietuvą: susipažinta su pavergtosios Lietuvos grožine literatūra, socialine, teisine žmonių padėtimi ir švietimo organizacija. Kitose paskaitose peržvelgta lietuvių tremties literatūra ir ryškinti demokratijų tipai. Studijų savaitė pradėta vėliavų pakėlimu ir Lietuvos himnu.

Paskaitos

Rašytojas Aloyzas Baronas paskaitoje apie grožinės literatūros padėtį pavergtoje Lietuvoje supažindino klausytojus su išleidžiamomis knygomis, apibūdino jų literatūrinę vertę, paryškino kūrėjo sąlygas. Paskutiniaisiais metais grožinės literatūros knygų išleidžiama daug, bet jų literatūrinė vertė nedidelė. Išskirtinos tik kelios knygos. Talentų yra, bet jie negali prasiveržti, nes neturi laisvės save išsakyti. Pavergtosios Lietuvos grožinė literatūra toli atsilikusi nuo nepriklausomoj Lietuvoj ar tremtyje lietuvio kūrėjo sukurtos lietuviškos knygos.

Dr. Juozas Girnius skaitė paskaitą apie lietuvių tremties literatūrą. Prelegentas pažymėjo, jog lietuvis rašytojas ir tremties sąlygose sugebėjo sukurti išliekančių vertybių, kurios anksčiau ar vėliau pasieks kraštą, nors mums ir būtų lemta į jį negrįžti. Išliekančių vertybių kūryba yra kūryba savajam kraštui. Paskaitininkas plačiau paryškino naujosios lietuvių poezijos laimėjimus.

Vytautas Vaitiekūnas savo paskaitose supažindino su švietimo padėtimi Lietuvoje ir apibudino socialinę ir teisinę Lietuvos žmonių būklę. Lietuvoje mokyklų tinklas išplėstas, nors kai kuriose mokyklose mokinių skaičius mažas. Nuo 1959 m. rudens Lietuvos mokykla visiškai įjungiama į Rusijos mokyklų tinklą. Gali padidėti pavojus lietuviškumui. Moksleiviai ir studentai įjungiami į pramonės darbus. Stengiamasi lietuvių jaunimą nukreipti į įvairias amatų mokyklas. Teisinėje srityje matyti kiek pažangos, bet viskas išryškės tik praktiniame darbe.

Dr. Vytauto Vardžio paskaita ryškino demokratijų tipus. Demokratiniame pasaulyje ryškūs trys demokratijų tipai: prezidentinė demokratija, kabinetinė demokratija ir šeiminė demokratija. Prezidentinė demokratija yra Amerikoj, kabinetinė demokratija ryški Anglijoj, o šeiminės demokratijos įsigalėjusios Europos kraštuose.

Visos paskaitos sukėlė gyvas diskusijas.

Minėjimai ir parengimai

Surengtas literatūros vakaras, kuriame savo kūrybą skaitė rašytojai Aloyzas Baronas ir Julius Kaupas. Vienas vakaras skirtas Tėvynės prisiminimui, kurio metu pagerbti žuvę laisvės kovotojai. Kalbėjo dr. K. Ambrazaitis, dr. V. Vardysir V. Vaitiekūnas. Giedojo stovyklautojų choras, vadovaujamas muz. F. Strolios. Solo giedojo kun. K. Balčys ir E. Blandytė. Penktadienio vakare studijų savaitės dalyviai turėjo iškilmingą vakarienę. Meninę programą išpildė solistė D. Stankaitytė, E. ir O. Blandytės ir kun. K. Balčys.Vakarienės metu vardadienio proga buvo pagerbta seselė Tarcizija. A. Baronas ir K. Ambrazaitis skaitė stovyklos Iaikrtštį. Studijų savaitė baigta koncertu studijų savaitės dalyviams ir visuomenei. Programą išpildė solistė A. Stempužienė, Faustas Strolia ir J. Švedas.

Studijų savaitėje dalyvavo 165 asmenys, kurių tarpe 139 suaugę ir 26 vaikai. Mažiesiems buvo suorganizuotas vaikų darželis, vadovaujamas Malėnienės, Čyvaitės ir Meškauskienės. Stovyklos kapelionai — kun. M. Čyvas ir kun. K. Balčys. Kiekviena diena pradėta bendromis pamaldomis. Studijų savaitės dalyviams rodytos filmos iš ankstesnių studijų savaičių ir Lietuvių Fronto gyvenimo.

Konferencija

Studijų ir poilsio savaitės metu į-vyko Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija, kur svarstyta Lietuvių Fronto Bičiulių gairės ateičiai, Lietuvos laisvinimo klausimai, lietuvybės klestėjimas jaunojoj kartoj ir lietuviškosios kultūros ir kūrybos išlaikymo klausimais. Pranešimus padarė dr. P. Kisielius ,dr. A. Damušis, dr. J. Girnius, inž. D. Bielskus. Lietuvių Fronto Bičiulių konferencijos pasisakymai išreikšti rezoliucijose.

Trečiosios Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitės moderatorium buvo dr. Juozas Girnius.