NUO NECKARO — IKI NEMUNO

Europos LFB studijų savaitės dalyviai iš įvairių Europos kraštų trumpai prabilo į pavergtuosius lietuvius 1956 rugpjūčio 20 Amerikos Balso bangomis. Jų nuotaiką broliams anapus iliustruoja keletas sakinių iš jų kalbų:

KUN. DĄUKNYS. ...Iš Anglijos atvažiavęs į Europos Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitę, jums perduodu nuoširdžius sveikinimus nuo Anglijos ir Škotijos lietuvių. Tarp visų Didžiosios Britanijos lietuvių — senųjų išeivių ir naujųjų tremtinių — vyksta broliškas bendradarbiavimas ... Prie gražaus solidarumo kovoje už Lietuvos vardą anglų tarpe daug prisideda ir rezistencinio sąjūdžio Lietuvių Fronto bičiulių židiniai Londone, Bradforde, Birminghame ir paskiri bičiuliai Škotijoje, Stroude, Gloucesteryje, Corby, Coventry, Nottinghame, Northamptone, Derby, Wolverhamptone ir Stokeon-Trente. Mes taip pat dalyvaujame ir anglų antibolševikinio fronto sąjūdžiuose. Kįovojame ir meldžiamės, kad Galybių Dievas mūsų tautą laimintų, stiprintų ir išvestų į laisvės ir nepriklausomybės kelią.

M. MILlENĖ... Nors jau prabėgo dvylika ilgų metų, kai mes esame atskirti nuo savo žemės, nuo savo brangių artimųjų, bet mūsų ilgesys, mūsų meilė priklauso tik jums, tik pavergtam Lietuvos kraštui, kovojantiems ir kenčiantiems broliams ... Aš dirbu kad ir negausiame lietuvių būrelyje Šveicarijoje, bet kaip moteris daugiau pamąstau apie moteris tėvynėje. Aš žinau, kokią svarbią rolę turi moteris rezistencinėje kovoje. Žinau, kiek jėgos ir ryžtingumo slypi mūsų motinos širdyje ir kokia jos nuolatinė aukos dvasia yra galinga ...

E. TURAUSKIENĖ. ...Noriu jus dar patikinti, kad mūsų visuomeninkai, politikai, diplomatai ir kultūrininkai laisvoje Prancūzijoje randa atgarsio savo pastangose, sutinka supratimo ir susilaukia paramos mūsų kovai. Mes visi laisvame pasaulyje budintieji savo vaidmenį suprantame didžiai kukliai ir ribotai. Mes save laikome tiktai jūsų pagelbininkais, stengdamiesi atlikti tai, ko jūs, žiaurių aplinkybių dėka, negalite . ..

O.KLEVINIENĖ....Pirmą kartą dalyvaudama Lietuvių Fronto studijų savaitėje, siunčiu jums širdingiausius sveikinimus visos mažytės Olandijos lietuvių bendruomenės vardu.. . Mūsų bendruomenė Olandijoje labai maža — tik 56 lietuviai, išsiblaškę visame krašte, su centru Olandijos Limburge, anglies kasyklų srity. . . . Mes apsiribojome čia ruošiamom lietuviškom pamaldom, procesijose su tautine vėliava ir didžiųjų švenčių metu kalbom per olandų radiją apie mūsų tautą... Bet mes laukiam ir tikime, kad išauš mūsų tėvynei laisvės valanda.

KUN. DŽIUGĖNAS. ...Italijoje susitelkę lietuvių Fronto bičiuliai siunčia nuoširdų sveikinimo ir vilties žodį... Palaikydami ryšius su įtakingais Italijos vyriausybės ir Vatikano sluoksniais, esame laimėję Lietuvai nuoširdžių draugų. Mes keliame balsą už Lietuvos laisvę ir nenustosime jo kėlę...

Z. BRINKIS....Lietuvių Fronto bičiulių židinio Ispanijoje vardu ir šiais metais nuoširdžiai sveikinu jus... žvelgdami iš Pirėnų, mes tvirtai tikime, kad prisikėlimas Nemuno krantuose ateis, nes yra labai daug veiksnių, kurie dirba pavergtųjų kraštų išlaisvinimui.

P. NARUTIS....Mes, vakarų Vokietijoje gyveną aktyvūs antikomunistinės rezistencijos dalyviai ir vykdytojai, pradėję šią žūtbūtinę kovą prieš bolševikus jau Lietuvoje, ją tęsiame ir dabar ir tęsime toliau, naudodamiesi visomis mums Vakarų laisvojo pasaulio teikiamomis laisvėmis... Mes, Lietuvių Fronto bičiuliai vakarų Vokietijoje, susirinkę į studijų savaitę prie Neckaro kranto, maldomis, mintimis ir naujais planais skiname kelius į tyliai šnekančio mums visiems lietuviams Nemuno pakrantes ...

Sveikinimai baigiami garsais giesmės “Lietuva brangi...”.