PASIKALBĖJIMAS APIE LF IR KONFERENCIJĄ

Amerikos Balsas Europoje rugsėjo 11 d. perdavė pasikalbėjimą su J. Brazaičiu.

“Pranešėjas: Lietuvių Fronto Bičiulių Europoje suvažiavimo proga iš Amerikos Europon buvo atvykęs prof. Juozas Brazaitis, kuriam teko vadovauti 1941 m. sukilimo pastatytai laikinai Vyriausybei. Prof. Juozas Brazaitis dabar yra studijoje. Čia turėsime pasikalbėjimą su juo, kaip su Lietuvių Fronto įgaliotiniu tremtyje.

Pirmiausia, mielas Profesoriau, gal pasakytumėt keletą žodžių apie Jūsų sąjūdžio kilmę?

J. Brazaitis: Kai 1941 m. naciai prievarta sustabdė Laikinosios Vyriausybės veikimą, jos narių daugumas, o taip pat tie, kurie organizavo sukilimą prieš sovietinę okupaciją, buvo priversti nusileisti į pogrindį. Lietuvių Frontas ir buvo viena iš tų pogrindyje 1941 m. rudenį kilusių organizacijų.

Pranešėjas: Gal kiek Fronto veiklos metmenų okupacijos metais Lietuvoje ir tremtyje?

J. Brazaitis: Mielai. Nacių metais L. F. stengėsi vadovauti visuomenės opinijai per savo gausią spaudą. Tarp jo leidžiamų pogrindinių laikraščių svarbiausias buvo “Į Laisvę”. Jis ir dabar atgaivinamas tremtyje. Iš kitos pusės L. F. žmonės aktyviai dalyvavo pastangose organizuojant viso krašto bendrą politinę vadovybę. Tremtyje? — Kol dalyvavome VLIKe, laisvinimo veikloje reiškėsi L. F. panašiu būdu, kaip ir kitos grupės bei rezistencinės kovos organizacijos.

Pranešėjas: Kokie šio meto Fronto siekimai ir veikla?

J. Brazaitis: Politinis siekimas — paremti visom jėgom kovą už išlaisvinimą ir jo konkrečius žygius. Daugelis mūsų draugų į tą darbą įsijungė individualiai arba L. F, rėmuose, bet mes taip pat palaikom pastangas laimėti ir dabar kovai diriguojančią bendrą politinę vadovybę, kuri sutelktų galimai daugiau gyvąsias jėgas, turėtų tremties ir krašto pasitikėjimą, o svarbiausia — reikštųsi konkrečiais laisvinimo darbais.

Pranešėjas: Kas būtų žymėtina iš šiuo metu Europoje įvykusio suvažiavimo ir nutarimų?

Brazaitis: Mūsų akis labiausiai šiom sąlygom patraukia nauja grėsmė — asimiliacija ir nutautinimas, tegul ir svetinguose vakaruose augančiai jaunajai kartai. Už tat šalia politinių klausimų konferenoija labiausiai ir svarstė sutelkti visas rezistencines jėgas pasipriešinti naujajai grėsmei. Tam ir kitiem uždaviniam konferencijoj buvo sutarti specialūs organai ir sudaryta tampri vidaus organizacija.

Pranešėjas: Gal galima būtų išgirsti, kur randasi L. F. Centras?

J. Brazaitis: Lietuvoje pasiliko Lietuvių Fronto centras. Tremtyje yra L. F. įgaliotinis. Jis ir palaiko lig šiol ryšius su tremtyje L. Fronto likusiais nariais ir būriais jaunimo, išaugusio jau tremtyje ir virtusio Lietuvių Fronto bičiuliais.

Pranešėjas: Tamsta, kaip Lietuvių Fronto Įgaliotinis tremtyje, ką. galėtumėt pareikšti pavergtos Lietuvos gyventojams ?

J. Brazaitis: Tegaliu didžiuotis tauta, kurios sveikas protas ir gyvenimo išmintis didžiausiais sumišimo laikais suranda sveikiausius būdus išlaikyti nepriklausomą dvasią, taupyti lietuvišką kraują ir pasitikėti ateitimi. Tegaliu prisipažinti, kad krašto rezistencijos šviesiausi didvyrių pavyzdžiai man, kaip ir daugeliui tremtyje, stovi prieš akis nuolatos; jie gaivina pasiryžimą visas jėgas skirti kovai už tėvynės laisvę, palaiko tvirtą tikėjimą, kad kruvinais keliais, didelėm aukom, lėtu žingsniu, bet toji laisvė, laisvė visom tautom artėja, kaip nesulaikomas saulės patekėjimas. Tai neišvengiamas vaisius šioje žūtbūtinėje kovoje, kuriai vadovauja, mūsų džiaugsmui, — Jungt. Amerikos Valstybės.

•    Europos LF bičiuliai, vykdydami konferencijos nutarimą, atsiuntė Kersteno komisijai eilę liudijimų.

•    LF įgaliotinis tremtyje pasiuntė sveikinimą sen. Knowlandui, pareiškusiam, jog nepuolimo sutartis su Sovietais negalima, nes tai būtų Estijos, Latvijos, Lietuvos išdavimas.

•    Prof. Pr. Padalis, ilgametis LF rezistencijos kovotojas, jau pradėjo antrą šimtą paskaitų amerikiečiams susirinkimuose ir per radiją apie sovietinį komunizmą. Prof. Padalis buvo tremtyje pirmasis LF atstovas Vlike ir pirmasis Vliko įgaliotinis Amerikoje.