LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA

Lietuvių katalikų religinės šalpos darbuotojai. Pirmoj eilėj, iš k. — Gintė Damušytė, LIC vedėja; vysk. Paulius Baltakis, tarybos pirm.; Rasa Razgaitienė, specialūs projektai. Antroj eilėj — kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas; Marijona Skabeikienė, iždininkė; Viktoras Nakas, Washingtono LIC vedėjas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA, vadovaujama kun. Kazimiero Pugevičiaus, atlieka stebėtinai didelius darbus: • Padeda statyti ir atstatyti Lietuvos bažnyčias; • Remia Lietuvos Caritas labdaringą veiklą; • Organizuoja amerikiečių tarpe finansinę ir moralinę pagalbą Lietuvai; • Siunčia didelėmis siuntomis į Lietuvą knygas, vaistus ir rūbus; • Per Lietuvių Informacijos Centrą ir jo skyrių Washingtone atlieka politinės informacijos ir ryšių sudarymo darbą.

Individualios aukos LKR Šalpai siunčiamos šiuo adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Lietuvių Fronto bičiuliai yra specialiai įsipareigoję remti ir išlaikyti LIC Wa-shingtono skyriaus darbą. Tam reikalui skiriamas aukas ir čekius prašoma siųsti per Lietuviškų studijų centrą šiuo adresu: Center for Lithuanian Studies, Inc., Mr. K. Dočkus, 1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650.