LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS

CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC

Gyvenamojo momento įvykiai reikalauja iš mūsų būti aktyviais ir padėti savo darbu, konkrečiais būdais ir lėšomis besilaisvinančiai tautai.

Lietuviškų studijų centras yra nepelno korporacija, jos nariai ir aukotojai pilnai atleidžiami nuo JAV valstybinių pajamų mokesčių. (Nario metinis mokestis — 25 dol., garbės nario — 100 dol. ir daugiau, didesnių sumų aukotojai mielai laukiami.)

Šalia savo pagrindinių uždavinių — finansuoti lietuviškų studijų ir veikalų paruošimo darbą JAV — Lietuviškų studijų centras yra pasiryžęs pradėti du konkrečius projektus:

1. Talkininkauti, bendradarbiauti ir finansiškai paremti Lietuvių informacijos centro (LIQ New Yorke ir Vašingtone darbą, ypač praplečiant ir sustiprinant Vašingtono LIC įstaigą.

2. Suorganizuoti Lietuvoje privačią spaudos įstaigą, kuri ruoštų ir spausdintų knygas bei leidinius, būtinus ir svarbius tiek Lietuvai, tiek ir išeivijai. Tokiai įstaigai parūpinti modernią kompiuterinę aparatūrą ir kitaip jos veiklą remti.

Šitie du projektai numatomi įvykdyti šiais 1990 metais, tad mielus Į laisvę skaitytojus, visus mūsų bičiulius bei prietelius Lietuviškų studijų centras kviečia nedelsiant atsiliepti savo dosniomis aukomis. Čekius išrašyti ir siųsti: Center for Lithuanian Studies,Inc., Mr. K. Dočkus, 1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650.