INICIATYVOS PALAIMA

VEDAMASIS

Iniciatyvasvarbi bet kokios pažangos sąlyga. Ji vertinga visose gyvenimo apraiškose. Ir lietuviškoji išeivija džiaugiasi ir didžiuojasi naujomis parapijomis, jaunimo stovyklomis, įvairiomis lietuviškomis įmonėmis, Lietuvių Fondu, Lietuvių enciklopedija, spauda, Rezoliucijoms remti komitetu ir kitokia veikla, kurios atsiradimo pradmenų reikia ieškoti privačioje asmenų ar grupių iniciatyvoje. O kai graži idėja virsta realybe, su džiaugsmu kalbame apie iniciatyvos palaimą.

Pastaruoju metu naujos iniciatyvos parodė Amerikos Baltų Laisvės Lyga ir, 1982 birželio mėnesį Amerikos Kongrese pravesdama Baltų laisvės dieną, pasiekė rezultatų, kuriais tikrai džiaugiasi pavergtos lietuvių, latvių ir estų tautos, o taip pat turėtų džiaugtis visa tų tautų laisvoji išeivija. Ši rezoliucija, kurią Amerikos prezidentas pasirašė kaip Public Law 97196, į Baltijos valstybių žmones prakalba viltinga nuotaika: nesate amžiams pavergti ir jūsų laisvės troškimas taps tikrove; jūsų laisvės aspiracijas supranta ir jums savo talką pažada Jungtinės

Amerikos Valstybės!

Baltų Laisvės Lyga, kaip anksčiau ir Rezoliucijoms remti komitetas, gimė ir išaugo Amerikos vakaruose. Kaip ir kiekviena kita nauja idėja pradžią gavo negausiame kolektyve. Paskui, susilaukusi visuomenės pritarimo, išsiplėtė visame krašte.

Koks naujas elementas Baltų Laisvės Lygos strategijoje lėmė, kad per trumpą laiką pasiektas laimėjimas, neturįs precedento mūsų politinės veiklos istorijoje: jungtinei rezoliucijai rėmėjais gauta daugiau negu pusė Kongreso narių, abiejuose rūmuose rezoliucija priimta vienbalsiai, įstatymas pasirašytas prezidento ir sustiprintas specialia prezidento proklamacija?

Yra žinoma, kad čia buvo daug rūpestingo planavimo, iniciatorių įdėto darbo, aukos ir rizikos. Bet ir to laimėjimui pasiekti nebūtų pakakę. Galutinai šitą laimėjimą lėmė Baltų Laisvės Lygos angažuota amerikiečių “viešųjų santykių” bendrovė. Tokia ekspertų talka savo idėjoms realizuoti naudojasi ne viena tautinė grupė, visuomeninė ir politinė organizacija ir net finansinė institucija. Tokia talka sėkmingai po I-jo Pasaulinio karo naudojosi ir Amerikos lietuviai, siekdami iš Amerikos vyriausybės išgauti Lietuvos pripažinimą de jure.

Jei pozityvi iniciatyva yra palaima, tai tokios iniciatyvos stabdymą tenka laikyti dvasiniu aklumu. Su apgailestavimu tenka registruoti faktą, kad dvasinį aklumą šiuo atveju pademonstravo į lietuvių politinio darbo monopolį pretenduojančios dvi organizacijosVlikas ir Altas. Jos abi savo viešais pareiškimais Baltų Laisvės Lygos iniciatyvą bandė užgniaužti pačioje pradžioje. Gi Vliko seime Clevelande 1981 Laisvės Lyga iki tiek buvo niekinama, kad vien apie ją kalbėjimas, kad ir neigiamas, galįs pažeisti Vliko autoritetą. Tautos Fondas, į kurį Baltų Laisvės Lyga kraipėsi prašydama finansinės paramos Baltų Laisvės dienos rezoliucijai pravesti, ne tik finansinės talkos nedavė, bet net į laišką neatsakė, nors Tautos Fondo pirmininkas “Tėviškės Žiburiuose” skelbė, jog tas fondas remiąs ne tik Vliko, bet ir kitų pozityvius darbus. Matyt ir Tautos Fondas nenorėjo pažeist savo “orumo”, nors jo finansuojama ELTA vėliau pirmajame puslapyje paskelbė Baltų laisvės dienos proklamacijos tekstą. Įdomi logika: vaisius geras, tik medį su šaknimis reikia išrauti.

Visi altininkų - vlikininkų padaryti priekaištai nepasitvirtino: Laisvės Lyga nei vienybės ardė, nei į “veiksnius” veržėsi, nei laisvės kovai kenkė, ir visuomenės suaukotus pinigus taupiau naudojo negu jie patys. Metų bėgyje ji išleido gal tik ketvirtadalį bendro Vliko - Alto biudžeto, ir drįstama manyti, kad ji padarė žymiai daugiau negu ją stabdžiusios organizacijos, kartu sudėjus.

Žvelgiant į spaudą, į logišką koaliciją prieš Baltų Laisvės Lygą suėjo “Naujienos”, kurios Vlikui - Altui nesubordinuotos iniciatyvos nepripažįsta, su “Akiračiais”, kurie Lietuvos laisvinimo darbų nevertina. Lyga savo uždavinius vykdė su atsakomingos, nesektantinės spaudos parama, nedrąsiu JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybės pritarimu ir dosnia sąmoningų lietuvių individualia auka. LFB sąjūdis gali didžiuotis, kad aukotojų tarpe bičiuliai buvo vieni iš pirmųjų.

Privati pozityvi iniciatyva yra palaima. Ar Amerikos Baltų Laisvės Lygos laimėjimai nepagydys dvasinių neregių akių, kad įžvelgtų prasmingą privačios iniciatyvos potencialą?