BIČIULIAI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

VAIZDAI iš Lietuvių Fronto Bičiulių stovyklos 1979.VI.30 — VII.8 Kennebunkporte

Du paskaitininkai, dr. J. Sungaila ir dr. K. Ambrazaitis, įtikinėja vienas antrą.

D.    Norvilaitės paskaitos klausosi jaunimo simpoziumo moderatorius E.    Sužiedėlis.

Studijų paskaitininkai — dr. Benediktas Mačiuika, dr. Vincas Maciūnas ir dr. Zenonas Rekašius

Literatūrinę programą atliko poetai, tėvas Leonardas Andriekus ir Stasys Santvaras

Atvangai po paskaitos, linksmas centro valdybos pirm. Juozo Ardžio (kairėje) žodis; klausosi P. Algis Raulinaitis, tarybos prezidiumo pirm.

Stovyklos detalė: su kavos puodukais (iš kairės) J. Vasaris, J. Pažemėnas, R. Jautokaitė, O. Vaitkuvienė, S. Jautokaitė ir J. Mikonis.

Diskusijose po paskaitos kalba dr. Juozas Girnius, klausosi rašytojas Vytautas Volertas, studijų programos organizatorius.

Visos stovyklos nuotraukos Vytauto Maželio

Lino Kojelio paskaitos klausosi Milda Lenkauskienė.