TIKRASIS IR SUŽALOTAS MARKSIZMAS

Dr. Vladas Juodeika, buv. “Į Laisvę” bendradarbis, miręs 1977.IX.11.

Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIUZIJA — marksizmas teorijoje ir praktikoje. Pirmasis tomas. Išleido autorius 1978. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone; 720 psl.

Pirmasis “Didžiosios iliuzijos” tomas, aprėpiąs marksizmo teoriją, susideda iš aštuonių skyrių. Pirmuosiuose šešiuose plačiai ir įdomiai apžvelgiamas Markso gyvenimas ir veikla, nagrinėjamos jo ideologinio formavimosi priežastys, jo nuoslydis nuo idealistinės istorijos sampratos į materialistinę (dialektinį materializmą), jo pagrindinės ūkio teorijos bei pažiūros į valstybę, religiją ir moralę. Paskutinieji du skyriai pašvenčiami socializmo kritikai. Čia paneigiama marksizmo skelbiama medžiagos pirmenybė prieš dvasią ir įrodinėjama, jog bandymai įkūnyti marksistines idėjas — tai tik tuščios pastangos.

Antras tomas, kuris velionies žmonos Gražinos ir jo draugų pastangomis veikiai išvysiąs dienos šviesą, apimsiąs marksizmo (tariamo marksizmo?) tikrovę, t. y. jo praktišką pritaikymą gyvenime.

Kaip ir visos knygos, “Didžiosios iliuzijos” pirmasis tomas neišvengia kai kurių kliaudų, kaip tai: stoka griežtesnės skirties tarp marksizmo ir bolševizmo, kiek miglotos ir nevisai įtikinančios marksizmo atsiradimo priežastys, ne visur reikiamai pagrįstas kapitalizmo teisinimas, tų pačių minčių kartojimasis, indekso nebuvimas. Tačiau visumoje veikale pateikta medžiaga ir problemų interpretacija byloja apie gilų autoriaus marksizmo pažinimą. Tur būt nėra kito lietuvio (net tarp bandančių marksizmą ar tariamą marksizmą įgyvendinti), kuris būtų jį taip nuodugniai išstudijavęs ir giliai pažinęs, kaip Vladas Juodeika.

Veikalas naudingas gilesnėms marksizmo studijoms, bet prieinamas labiau praprususiam skaitytojui. Knyga turėtų kur kas didesnės reikšmės pavergtiesiems lietuviams negu laisviesiems, kuriems šiais klausimais prieinama gausi literatūra svetimomis kalbomis. Okupuotoje Lietuvoje

“Didžioji iliuzija” atsvertų marksizmo nepagrįstą propagandinį (daugiausia retorišką) išaukštinimą, parodytų susovietinto marksizmo nuoslydį nuo Markso skelbtųjų teorijų, pažadintų į marksizmą reikalingą kritišką žvilgsnį.

Knyga paruošta labai rūpestingai. Vertimui sunkiai pasiduodančios mokslinės svetimų kalbų citatos išverstos tiksliai. Kalba sklandi, lengva, aiški. Rašyba, palyginti, gana taisyklinga. Spaudos darbas švarus, apdaila skoninga.

“Didžiąja iliuzija” Vladas Juodeika pats sau pasistatė amžiną paminklą, liudijantį rūpestingo akademinio darbo baigtį. Veikalas, vertingai papildydamas literatūrą apie marksizmą ir įvairaus plauko socializmą, mokslinį žinyną praturtina lietuvių kalba. Tai reikšmingas indėlis mūsų moks-linėn literatūrom Jis pravers ne tik dabarties, bet ir ateities lietuviams, kurie ryšis pažinti ir tikrąjį ir sužalotą marksizmą.

P. P.

Kongresmanas Robert K. Dornan

iš Kalifornijos, vienas iš pačių ištikimųjų Lietuvos laisvės bylos gynėjų JAV-bių Kongrese.