NAUJOS KNYGOS

Antanas Maceina, FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ, santrauka vokiečių kalba, išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje 1978, Piazza della Pilotta 4, 00187, Roma, Italia, 328 p., kaina 16.00 dol.

Jurgis Gliauda, NARSA GYVENTI, romanas. Viršelis Vilijos Eivaitės; Lietuviškos Knygos klubo leidinys. Spaudė “Draugo” spaustuvė Čikagoje 1978. 310 psl., kaina 6.00 dol. Gaunama “Drauge” ir pas platintojus.

Anatolijus Kairys, TRYS DRAMOS: Rūtelė, Saulės rūmai, Žmogus ir tiltas; išleido “Dialogas” 1978, spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th Street, Chicago, IL 60629; 158 psl., kaina 6.00 dol.

Konstantinas Avižonis, RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje 1978. Redagavo A. Avižonienė ir R. Krasauskas, 463 psl.

Jonas Grinius, VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE,II tomas. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje 1977. Redagavo A. Liuima, S.J. Turinys ir prancūzų kalba. 496 psl., kaina 20.00 dol.

Grigas Valančius, ŽEMAIČIŲ DIDYSIS, istoriobiografiniai pasakojimai, I dalis. Vysk. Motiejaus Valančiaus mirties šimtmečiui paminėti. Išleido autorius ir LŠST J. Daumanto kuopa, spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, N.Y., 662 psl., kaina 12.00 dol.