Lietuvių Fondo parama išeivijai

Lietuvių Fondas (LF) veikia nuo 1962. Jo pagrindinis kapitalas metai iš metų auga. Bet išeivijos tautinių reikalų paramai LF leidžia tik pagrindinio kapitalo gryną pelną, t. y. pelną, iš jo atskaičius administravimo išlaidas. Žemiau dedama lentelė rodo LF pagrindinio kapitalo atitinkamų metų sumą ir tų metų gryno pelno sumą:

Metai

Kapitalas

Pelnas

1962

44,500.00

1,200.00

1963

104,080.00

3,000.00

1964

167,401.00

5,500.00

1965

229,129.00

10,000.00

1966

316,409.00

---

1967

400,273,00

20,000.00

1968

516,000.00

28,000.00

1969

609,612.00

33,300.00

1970

675,011.00

31,000.00

1971

720,446.00

40,000.00

1972

793,620.00

57,380.00

1973

895,772.00

50,000.00

1974

1,043,318.00

24,770.00

1975

1,111,291.00

50,462.00

1976

1,215,029.00

49,000.00

Iš viso per praėjusius savo veikimo 15 metų LF padarė $403.612.00 gryno pelno. Jį LF išleido:

Knygom leisti    80,539.

Mokyklų priemonėm ir vadovėliam    68,775

Aukšt. lituan. mokslui    48,792

Liet. mokyklom remti    43,685

Liet. org-jom remti    33,663

Kultūr. veiklai remti    23,865

Mokyklinei spaudai ir jaun. literatūrai    21,550

Jaunimo veiklai    19,050

Literatūros premijom    13,150

Lietuvių spaudai    12,000

Stipendijom lituanistikai studijuoti    10,175

Lietuvos istorijai parašyti    9,325

Meno premijom    5,600

Pedag. Lituan. Institutui (spec. paskyrimu)    5,216

Čiurlionio filmui    3,500

Muzikos premijom    3,000

Lietuvos visuomenininkės premijai    1,000

Lit. švietimo premijom    580

Agronomijai studijuoti (aukotojo paskyrimu)    137