Ne mūsų vienų pirkia padūmavus

PASAULYJE

Savai paguodai, o gal ir savai ištvermei sutvirtinti akivaizdoje mūsų išeivijos bendruomenėj besireiškiančių nevieningumų ir tarpusavio kivirčų verta dirstelti į kaimyno daržą, juoba į tokio, kurio daržas aptvertas sandaria rasės bei religijos tvora, kad, atrodo, iš šalies jokia piktžolė negalėtų patekti. Agi žydų vieningumas ne be pagrindo patarle virtęs.

Ir štai kaip dėl to savo vieningumo patys žydai guodžiasi. BREIRA yra hebrajų žodis, reiškiąs alternatyvą, pasirinkimą. Po paskutinio (1973) arabų - žydų karo Jungtinių Valstybių žydų bendruomenėje iškilo Breiros vardu organizacija. Jos pradininkai bei įkvėpėjai yra žydų radikalai. Jie buvo spiritus movens JAV sąjūdžio prieš Vietnamo karą, o dabar, atrodo, mėgina kažką panašaus sukelti JAV žydų bendruomenės viduje prieš Izraelio imperializmą, už palestiniečių teisėtus siekimus.

Būdinga, kad tą iniciatyvą palankiai sutiko ir žydų liberalai, neišskiriant nė “New York Times” su “Washington Post”. Ypatingo žydų bendruomenės dėmesio Breiros sąjūdis susilaukė 1974. Tada ryšium su PLO (Palestiniečių Laisvinimo Organizacija) vado Jasyro Arafato atvykimu į New Yorką dalyvauti Jungtinių Tautų posėdyje New Yorko žydų bendruomenė organizavo prieš jį piketus ir demonstracijas, o Breira išleido savo atsišaukimą prieš tas žydų demonstracijas. Vėliau Breira kritiškai veltino Izraelio laikyseną arabų atžvilgiu ir JAV žydų bendruomenei kėlė kontroversinius klausimus. Savo spaudoje Breiros žmonės siūlė Jungtinių Valstybių vyriausybei spausti Izraelio vyriausybę, kad tartųsi su PLO, kad sutiktų su Palestinos valstybės sudarymu. Breira ėmėsi iniciatyvos artimųjų rytų klausimais organizuoti seminarus bei simpoziumus JAV kongreso sluoksniam. Su Breira ėmė skaitytis Wa-shingtonas. Senato pakomisijys artimųjų rytų reikalam Breiros žmones ėmė kviesti liudytojais.

Žodžiu, laužydama Jungtinių Valstybių žydų bendruomenės vieningą proizraelišką nusistatymą, Breira ėmėsi gana plačiu mastu veikti tarsi proarabiškai, nors ir Breiros oponentai pripažįsta jos aiškią poziciją už Izraelio egzistenciją. Bet kadangi Breira pasisako ir už palestiniečių teisėtas aspiracijas, konservatyvieji žydų bendruomenės sluoksniai, kurie besąlygiškai remia Izraelio pozicijas, ėmėsi Breirą demaskuoti. Spaudoje prasidėjo aitri polemika. Pažįstant žydų temperamentą, lengva įsivaizduoti, kas darosi susirinkimuose, kuriuose dalyvauja abiejų krypčių žydai.

C.