VARDAI ĮVYKIUOSE

Dr. L. Kriaučeliūnas, pasitelkęs inž. J. Jurkūną, dr. J. Meškauską, prof. M. Mackevičių ir prof. B. Vitkų, bendru laišku kreipėsi į Alto ir JAV LB vadovybes, prašydami “surasti bendrą kalbą ir suderinti savo veiklą mūsų tautos laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo klausimuose”, pridurdami, kad “Pradiniams pasikalbėjimams . , . mes galime apsiūlyti mūsų (savo) tarpininkavimą”. Altas atsiliepė, kad “į šį reikalą žiūri teigiamai” ir “kai bus konkrečiai pranešta apie pasitarimų pradžią, Amerikos Lietuvių Taryba skirs atstovus”.

JAV LB Krašto valdyba pranešė, kad “nutarta dėti tolimesnes pastangas tiesioginiams, be tarpininkų, Altos ir JAV LB-nės vykdomųjų organų pasitarimams”, bet kartu prašė penketuką “savo įtaka į Altą sudarančias, srovines grupes bei organizacijas Altą paveikti, kad būtų pradėti pokalbiai su JAV LB-nės Krašto valdyba.

Savo ruožtu Krašto valdybos pirmininkas A. Gečys Alto-JAV LB atstovų pasitarimam pasiūlė tokius punktus:

1.    Pasikeitimas ryšininkais,siekiant Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV LB veiklos derinimo bei informacijomis pasikeitimo;

2.    Jungtinių Altos ir LB delegacijų sudarymas, lankant Baltuosius rūmus ir Valstybės departamentą;

3.    Laisvo apsisprendimo teisės aukotojui suteikimas Altos skyrių ruošiamuose Lietuvos Nepriklausomybės minėjimuose;

4.   Jungtinio fondo įsteigimas Altos, LB ir Vliko laisvinimo veiklos uždaviniams finansuoti;

5.    Altos ir JAV LB eventualus susijungimas, pagrindu pasitarimui imantdr. A. Butkaus spaudoje skelbtą projektą.

Alto sekretorius kun. A. Stašys pranešė, kad Altas kvietimą priima. Linkėkime, kad prasidėjęs pokalbis būtų sėkmingas.

*

Po sėkmingai praėjusių 1976 rugpjūčio mėn. Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos Ryšių centro suorganizuotų Kento universitete lituanistinių kursų, PLB valdybos vicepirmininko R. Kasparo iniciatyva ir PLB valdybos pritarimu bei lėšomis prof. dr. Antanas Klimas, talkinamas PL JS atitinkamų skyrių ir LB vietos veikėjų, š. m. gegužės 17 — birželio 23 skrajojančius lituanistikos kursus suorganizavo Kolumbijoje, Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje ir Venecueloje.

Lietuvos Katalikų mokslų akademija Romoje, Lietuvių fondui parėmus, išleido bičiulio prof. dr. Jono Griniaus “Vardai ir problemos lietuvių literatūroje” II-ąjį tomą. Plačiausiai nagrinėjami rašytojai Sruoga, Aistis ir Neris. Nors š. m. vasario 21 autorius atšventė 75 metų amžiaus sukaktį, bet dar vaisingai darbingas. Tikisi išleisti ir III-jį “Vardų ir problemų lietuvių literatūroje” tomą.

*

JAV LB krašto valdybos nutarimu ir lėšomis Algirdas M. Budreckis pradėjo leisti anglų kalba LB biuletenį Bridges lietuvių kalbos nemokantiems Amerikos lietuviams, kad ir juos grąžintų į lietuvių bendruomenę ir įtrauktų į bendras pastangas lietuviškai sąmonei gyvai išlaikyti ir Lietuvos išsivadavimo pastangom talkinti.