DETROITO BIČIULIŲ VEIDAI

Viršuj: M. Petrulienė, dr. A. Damušis, A. Petrulis, dr. P. Žemaitis, A. Bražėnas, dr. B. Kvietys, dr. S. Pragulba, S. Smalinskas;
II eil. — V. Petrulis, J. Kurienė, S. Smalinskienė, G. Petrulienė;
III-čioj — dr. Č. Kuras, dr. V. Majauskas, D. Vėlavičienė, M. Milerienė, V. Majauskienė;
IV-toj — L. Žemaitienė, J. Urbonas, A. Vėlavičius. 
Trūksta B. Balaišio, B. Bariso, V. Bariso, B. Čečkienės, P. Čečkaus, J. Damušienės. dr. B. Krakaičio, kun. V. Krikščiūnaviėiaus dr. V. Milerio, V. Milkausko.

Į LAISVĘ Šio numerio mecenatas yra Lietuvių fronto bičiulių Detroito sambūris. Kaip kad ir kai kuriose kitose JAV lietuvių kolonijose, Detroite LF bičiulių sambūris susidarė 1951. Jo pradininkais buvo dr. Pr. Padaiis ir inž. Jurgis Mikaila. Aplink juos telkėsi M. Avietėnaitė, J. Buitkus, P. Čečkus, B. Čiurlionis, J. Sirgedas, Ig. Skirgaudas, M. Sodonis, J. Šlepetys, A. Valukonis. Vėliau prie Detroito sambūrio prisišliejo ir Kanados Windsoro bičiuliai.

Sambūriui yra vadovavę: Ed. Arbas, Jn. Buitkus, dr. Vt. Majauskas, dr. Pr. Padalis, Jn. Urbonas, dr. P. Žemaitis. Jiem talkino: E. Alkevičius, Vt. Barisas, P. Čečkus, B. Čiurlionis, Ig. Janavičius, P. Kazlauskas, J. Mikaila, S. Pragulbickas, B. Polikaitis, J. Sirgedas, M. Sodonis ir gal dar kas. Šiuo metu sambūriui vadovauja Vytautas Petrulis, talkinamas S. Smalinskienės. LFB Vyr. tarybai Detroito sambūris yra davęs dr. Pr. Padalį, dr. A. Damušį, dr. V. Majauską, o JAV ir Kanados LFB valdybai: dr. Č. Kurą (nariu ir pirmininku), A. ir V. Petrulius, M. Petrulienę, J. Urboną, A. Vėlavičių nariais. Detroito sambūris drauge su Windsoro sambūriu globojo LFB rajoninę konferenciją Windsore 1954 ir JAV — Kanados LFB konferenciją Windsore 1956. Dainavoje organizuojant LFB studijų ir poilsio savaites, Detroito bičiuliam tenka tehcniškųjų rūpesčių liūto dalis. Sambūris visada buvo paslaugiai pareigingas bičiulių kalėdiniam solidarumui, šimto šimtininkų fondui ir kitiem LFB uždaviniam. Exempla trahunt!