LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJOS 1976.VIII.6 DAINAVOJE, MICH. NUTARIMAI

I

Jungtinių Valstybių ir Kanados Lietuvių Fronto bičiulių konferencija 1976.VIII.6 Dainavoje, turėdama galvoje nuolatines ir vis atkaklesnes Sovietų Rusijos pastangas sovietinės imperijos erdvėje sukurti monolitinę sovietiškai rusišką tautą ir sunaikinti sovietinės Rusijos pavergtų tautų individualybę ir jas, tas tautas, sovietiškai surusinti, — su dideliu susirūpini mu ir užjautimu stebi pavergtosios mūsų tautos atsparą šiom genocidinėm Kramliaus užmačiom ir kreipia visų Lietuvos vadavimo veiksnių ir kitų išeivijos institucijų bei organizacijų dėmesį į reikalą neatidėliojant imtis atitinkamos akcijos tarptaunėse institucijose ir šauktis viešosios pasaulio opinijos, kad pasmerktų šiokią sovietinės Rusijos genocidinę politiką pavergtosios mūsų tautos atvžilgiu.

stalo konferencijos prezidiumas: Juozas Žilionis, Vytautas Majauskas, Algis Raulinaitis. JAV ir Kanados LFB pirmininkas dr. Č. Kuras “išduoda” valdybos raportą.

II.

KONFERENCIJA, turėdama prieš akis sovietinio Lietuvos okupanto rafinuotą tikinčiųjų persekiojimą ir tikinčiųjų bendruomenės varžymus, akivaizdžiai pažeidžiant pagrindines žmogaus teises, Visuotinę Žmogaus Teisių deklaraciją ir tarptautines konvencijas, visa tai dangstant nuo pasaulio akių melaginga propaganda ir klaidinančiais gestais, pvz. išleidžiant tikinčiųjų bendruomenei atstovauti tarptautiniuose renginiuose sovietinio režimo pataikūnus, neišskiriant nė aktyvių sovietinio saugumo talkininkų, infiltruotų j tikinčiųjų bendruomenę, kad ją iš vidaus sprogdintų, — su giliu pasipiktinimu reiškia griežtą protestą prieš tokią okupanto politiką Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia Lietuvos tikinčiuosius, meldžia Galybių Dievą, kad suteiktų ištvermės ir kantrybės Kęstaičių, Kražių tikėjimo kankinių, taip pat vyskupo Valančiaus bendražygių palikuonim kovoje už teisę, teisingumą bei laisvę ir kartu kreipia mūsų išeivijos kuo rimčiausią dėmesį, kad išnaudotų visas galimybes šiem sovietiniam nusikaltimam iškelti pasaulio viešojoj opinijoj ir atitinkamose tarptautinėse įstaigose.

III.

KONFERENCIJA, pripažindama, kad išeivijos piktybinės fragmentacijos kaina yra per brangi mokėti už bet kurį kad ir labai kilniai atrodantį siekimą, apeliuoja į Jungtinių Valstybių lietuvių veikėjus, organizacijų vadovus, spaudos darbuotojus ir visus lietuvius visas tautines išeivijos problemas svarstyti ir spręsti tautinio solidarumo, demorkatinės pakantos ir tautinių jėgų konsolidavimo bei darnaus veikimo dvasia.

IV.

KONFERENCIJA, prisimindama 1941 tautos sukilimo laimėjimą, rezistencinį ryžtą nacių okupacijos metais, tautos heroizmą ir kančias partizaninio laisvės karo 1944-1952 metais, taip pat šio meto tautos ištvermingą rezistencinę atsparą okupanto kėslam Lietuvą surusinti bei suateistinti, ir turėdama galvoje Lietuvių Fronto bičiulių uždavinius bei įsipareigojimus savo tautai ir išeivijai, apeliuoja į visus Lietuvių Fronto bičiulius, kad stiprintų savo rezistencinės sąmonės budrumą, tarpusavio bi-čiuliškumą, organizacinį pareigingumą, tautinį solidarumą bei kūrybinį aktyvumą.