FRONTININKAI LIETUVOS LAISVINIMO DARBE

Įspūdžiai iš LFB Rytų apygardos konferencijos

Lietuvių Fronto Bičiulių Rytų apygardos sambūrių atstovai, suvažiavę į savo metinę konferenciją, įvykusią 1972 metų lapkričio 18 dieną Kultūros židinyje (361 Highland Blvd., Brooklyn, New York), visą dėmesį skyrė pilnesniam savo narių įsijungimui į Lietuvos laisvinimo darbą. Toje apygardoje veikia šie frontininkų sambūriai: New Yorko, New Jersey (Julijono Būtėno vardo), Water-bury, Conn., ir Philadelphijos - Del-ran (N. J.).

Svarstytos ir nagrinėtos temos

Išsibarstymo nestokoja nė vienoje grupėje, ir frontininkai nėra išimtis. Pavieniai frontininkai yra išvarę ir varo plačius barus Lietuvos laisvinimo darbe. Frontininkai, kaip organizacija -— sąjūdis, negalėtų tuo ipasigirti ar pasididžiuoti. Tad, įžanginėje temoje ( Frontininkų pilnas susiorganizavimas) buvo pažiūrėta į sąjūdžio visus negalavimus, tų negalavimų išlyginimus, narių susicementavimą ir tuo pačiu kiek galima pilnesnį įsijungimą į Lietuvos laisvinimo darbą. Įvadą pašnekesiui padarė Leonardas Valiukas (Los Angeles, Calif.), LFB JAV-bių ir Kanados Centro valdybos pirmininkas. Anot jo, pagrindinė tremties misija esanti padėti Lietuvai nusikratyti vergijos ir atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Šiame žygyje frontininkai ir kiti lietuviai neturėtų pagailėti nei pastangų, nei darbo, nei laiko, nei pinigo. Po jo maždaug 20 minučių įžanginių pastabų sekė minėtu klausimu diskusijos, į kurias įsijungė beveik visi konferencijos dalyviai. Visos sugestijos, rekomendacijos bei patarimai buvo nukreipti LFB Vyr. Tarybai (konferencijoje dalyvavo Vyr. Tarybos Prezidiumo pirmininkas dr. Petras Kisielius, Cicero, Ill.) ir Centro valdybai.

Konferencijos, galima sakyti, pagrindinė tema buvo — Frontininkų visuotinis įsijungimas į Lietuvos laisvinimo darbą. Pagrindiniai pašnekesio (simpoziumo) dalyviai buvo: dr. Petras Kisielius (Cicero, Ill.), Juozas Rygelis (Kinnelon, N. J.) ir Antanas Sabalis (Woodhaven, N. Y.). Jų žodžiuose buvo ir kritikos ir kartu sugestijų bei pasiūlymų veiksniams, kurie pasišovę vadovauti visam Lietuvos laisvinimo darbui. Anot minėtų asmenų ir diskusijose dalyvavusiųjų, mūsų veiksniai toli gražu neatlieką to, ką jie turėtų padaryti. Frontininkai buvę neįsileisti j ALT-bą, bet jie galį pilniau dalyvauti kitų veiksnių veikloje. Jei kitos grupės neišeinančios su didesniais planais bei užsimojimais Lietuvos laisvinimo darbe, tai frontininkai turėtų tai atlikti. Dr. P. Kisielius siūlė kiekvienam frontininkui kasmet atlikti tam tikrą darbą kovoje dėl Lietuvos laisvės; perduoti mūsų jaunimui rezistencinės kovos dvasią; visomis išgalėmis remti jaunimo sąjūdžius, besireiškiančius Lietuvos laisvės žygyje. J. Rygelis siūlė skirti daugiau dėmesio amerikiečių organizacijoms ir per jas padėti pavergtai Lietuvai nusikratyti jungo. Anot jo, esanti būtinybė turėti lietuviams gerą informacijos centrą. Antanas Sabalis apgailestavo, kad lietuvių žygiai kovoje dėl Lietuvos laisvės nesą davę apčiuopiamų rezultatų. Neturėjimas rezultatų tame darbe atstūmęs mūsų jaunimą iš kovos lauko. Anot jo, jaunimas jaučiąs akcijos stoką ir nesijungiąs į veiksnių veiklą. Ne visi toms Antano Sabalio mintims pritarė. Lietuvos laisvinimo žygyje atliekami darbai ir gaunami rezultatai nepasveriami ant svarstyklių.

Frontininkai visad buvo ir yra nuoširdūs LB ir jos veiklos rėmėjai. Visa eilė frontininkų labai aktyviai dalyvauja LB žygiuose ir darbuose. Nenuostabu, kad trečioji konferencijos tema buvo skirta Lietuvių Bendruomenės klausimams — JAV LB Lietuvos laisvinimo veikla ir jos kryptis. Įvadą trečiajam pašnekesiui padarė Algimantas Gečys (Philadelphia, Pa.), JAV-bių LB Centro valdybos vicepirmininkas. Savo žodyje jis palietė LB vadovybės atliktus

didesnius darbus Lietuvos laisvinimo žygyje, tų pastangų rezultatus, sutiktas kliūtis amerikiečių ir lietuvių tarpe. Savo žodyje jis nepagailėjo nepasitenkinimo JAV vyriausybei bei jos institucijoms dėl Lietuvos bylai neskiriamo tinkamo dėmesio.


STUDENTŲ SVEIKINIMAS

Notre Daine universiteto Baltijos Klubas siunčia LFB Los Angeles sambūrio suorganizuoto politinių studijų savaitgalio programos dalyviams geriausius linkėjimus. Tikime, kad jūsų savaitgalio studijos bus sėkmingos ir atneš gerų rezultatų. Kaip Lithuanian Liberation Front sąjūdžio koordinatoriai, prašome paremti lietuviško jaunimo veiklą universitetuose. Lietuviškai kalbąs jaunimas turi puikių progų dirbti su kitais lietuvių kilmės studentais, juos supatindinti su Lietuvos kultūra, istorija ir politinėmis problemomis susirinkimuose, paskaitose, pasirodymuose. Tuo būdu pasiekiama Amerikos visuomenė. Reikia tas progas išnaudoti.

Prašome atsiminti, kad “Lietuvių Jaunimas”, leidžiamas Čikagoje, išsilaiko aukom. Jo leidimas yra naudingas ir reikalingas darbas.

Linas Sidrys

Saulius Matas


Įdomesnės konferencijos dalyvių mintys

Svarstant pirmąją temą, posėdyje dalyvavo tik frontininkai. Vėliau konferencijoje dalyvavo ir svečių. Jie taip pat jungėsi į pašnekesį. Minėti trys posėdžiai užtruko apie 6 valandas, ir prie geriausių norų būtų neįmanoma atpasakoti visų dalyvių pareikštų minčių. Čia duodame tik vieną kitą įdomesnę ar charakteringesnę mintį. Štai, tos mintys ir jų pareiškėjai: —

—    Bičiuliai turi būti sąmoningi tekamoje įvykių eigoje. Tik tuo atveju jie bus naudingi kitose organizacijose (prof. J. Brazaitis).

—    Su pasitenkinimu tenka konstatuoti, kad turime gabių, aktyvių ir ryžtingų narių, ir jų skaičius yra nemažas. Jie dirba Lietuvos laisvinimo institucijose, kultūrinėse institucijose (jų darbas yra taip pat Lietuvos laisvinimas plačiąja prasme!), laikraščių redakcijose (jie idėjų gimdytojai ir už jas aktyvūs kovotojai), Rezoliucijoms Remti Komitete, Lietuvių Fonde, Lietuvių Bendruomenėje, Dainavos stovykloje. Minėtos institucijos ir vienetai — tai didieji stulpai tremties gyvenime, kurių inžinieriai ir statytojai daugumoje buvo LFB nariai (dr. P. Kisielius).

—    Beveik ant vienos rankos pirštų galima suskaityti politinio ir visuomeninio gyvenimo darbuotojus, kuriuos išaugino ateitininkai ir skautai. Abi šios pagrindinės mūsų jaunimo organizacijos savo tremties misijos neatlieka. Dažnai skaitome mūsų spaudoje apie tų organizacijų vadų kursus ar stovyklas. Kokius “vadus” ir kam juos ruošia? Neveikiai? LB vadovybė turėtų imtis iniciatyvos pilna to žodžio prasme jaunimo darbuotojų paruošimui mūsų politinėms ir visuomeninėms institucijoms bei vienetams (L. Valiukas).

—    Dvidešimties metų apžvalga: neturime jokio ypatingesnio rezultato. LB veiklos praplėtimas yra mus nepatenkinamos veiklos rezultatas. Neturėjimas jokių rezultatų atsiliepia ir į anglosaksiškai galvojantį jaunimą,— kuris yra išmokęs: “I don’t care what you do, but give me results!”

(A. Sabalis).

—    Lietuvių Bendruomenė laikosi ant LFB pečių; džiaugiuosi jais (A. Vakselis).

—    Valstybės departamento nusistatymas Lietuvos atžvilgiu keičiasi neigiama linkme kasmet (A. Gečys).

—    Reikia ruoštis ilgai kovai dėl Lietuvos laisvės; į tą žygį įtraukti jaunimą; tuoj suorganizuoti informacijos centrą (dr. B. Radzivanas).

—    Mūsų jaunimas nueina į kolegijas ir universitetus konservatyvus, bet ten suliberalėja (J. Rygelis).

—    Jas, frontininkai, esate kaip tos mielės — visi jas valgo, bet niekas jų nemato (J. Pažemėnas).

Konferencijos organizatoriai ir pravedėjai

Konferenciją suorganizavo LFB New Yorko sambūris, kuriam vadovauja: pirm. dr. B. Radzivanas, vicepirm. A. Balsys, sekr. Ig. Kazlauskas, iždin. A. Pumputis ir valdybos narė kult. reikalams J. Norvilienė. Konferencijai pirmininkavo Balys Raugas (Delran, N. J.) ir sekretoriavo Ignas Kazlauskas (Great Neck, N. Y.).

D. Niujorkietis


STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITĖ

Lietuvių Fronto Bičiulių tradicinė ir kasmet ruošiama studijų ir poilsio savaitė įvyks rugpiūčio mėnesio 5-12 dienomis Dainavos stovykloje. Visi frontininkai kviečiami ir raginami taip susitvarkyti savo atostogų laiką, kad galėtų toje studijų ir poilsio savaitėje dalyvauti. Studijų savaitės programa bus aktuali, įdomi ir liečianti bei nagrinėjanti pačius degančiuosius lietuvių klausimus bei problemas. Kaip ir praeityje, taip ir šiais metais beveik visi studijų savaitės posėdžiai bus atviri — tik vienas ar pora posėdžių bus skiriami frontininkų vidaus reikalams. Tad, frontininkai prašomi kviesti į šią studijų ir poilsio savaitę savo pažįstamus, kurie ir nepriklauso LFB sąjūdžiui. Studijų ir poilsio savaitės reikalu visi Bičiuliai bus dar kontaktuojami laiškais ateityje.

LFB JAV-bių ir Kanados Centro Valdyba


Mielas bičiules

STEFANIJĄ KISIELIENĘ

ir

JADVYGĄ DOČKIENĘ

skausmo valandoje, mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI