LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMO LAUKIANT

Veikliai ir kūrybingai Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdžio ir tam sąjūdžiui artimi žmonės reiškiasi lietuviškos išeivijos gyvenime. Tai vienintelė iš kadaise gausių Lietuvos rezistenciniame pogrindyje veikusių organizacijų, kuri išlaikė organizacinį tęstinumą, palikdama ištikima savo rezistenciniams įsipareigojimams. Pastarieji įvykiai okupuotoje Lietuvoje liudija, kad po 30 nelaisvės metų ta pati valstybinės nepriklausomybės idėja tebėra gyva visoje lietuvių tautoje.Ypač viltingai nuteikia sovietų sistemoje išaugusio Lietuvos jaunimo pasiaukojantis patriotizmas, į kurį ištvermingai atsiliepia idėjiniai frontininkų siekiai.

Tačiau ne paslaptis, kad daugiau negu šimtmečio ketvirtį betriūsdami plačiuose lietuviškos veiklos baruose, frontininkai kiek pamiršo rūpestingiau kultivuoti savuosius daržus. Pradėjo rodytis tam tikro organizacinio išsiderinimo ženklų, primenančių daugiau susirūpinti ir savaisiais reikalais. Šių ženklų ignoravimas galėtų privesti prie veiklos nuobodulio ir idėjinio organizacijos ribose išsisėmimo. Tokios negerovės yra sulikvidavusios ne vienų kadaise gyvastingai besireiškusią organizacijų. Todėl džiaugsmingai reikia sveikinti LFB Vyr. tarybą, kuri ryžosi sukviesti sąjūdžio narių visuotinį suvažiavimą, kuris turės bičiuliuose įžiebti naujo entuziazmo.

Visuotinis suvažiavimas turėtų

(a)   Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdžiui naujai konkretizuoti LFB rezistencinius įsipareigojimus;

(b)   lietuviškai išeivijai pasiūlyti sugestijų Lietuvos laisvinimo veiklai racionalizuoti;

(c)   okupuotos Lietuvos žmonėms paskelbti idėjų, paryškinančių būsimos laisvos Lietuvos viziją.

 

Malonus skaitytojau, savo pastabas apie šį “Į Laisvę” numerį siųsk šiuo adresu: Į Laisvę, Post Office Box 344b

Los Angeles, Calif. 90034

MIELAS SKAITYTOJAU,

Jau keleri metai iš eilės “Į Laisvę” Tave ištvermingai lanko. Nelik jai skolingas. Nieko nelaukdamas, išrašyk čekį ar nupirk pašto perlaidą ir pasiųsk prenumeratos mokestį už 1972 metus. Prenumeratos mokesčiu palaikai žurnalo gyvybę.

Jei kas dėl kokių nors priežasčių būtų pamiršęs už 1972 metus atsilyginti ar dar būtų užsilikusi nesumokėta praeities skola, administracija rugsėjo mėnesį išsiuntinėja priminimus. Bet būtų gera, kad ateityje to nereikėtų daryti, nes būtų sutaupyta administratoriui laiko, o žurnalui pinigų.

Skaitytojai prašomi atkreipti dėmesį, kad “Į Laisvę” administratorius bič. Aleksas Kulnys yra pakeitęs adresą, tad jam skirtus laiškus ir prenumeratos mokestį siųsti naujuoju adresu:

Mr. Aleksas Kulnys 3 Silver Eagle Road

Rollinq Hills Estates, Calif. 90274

 

Malonus skaitytojau, savo pastabas apie šj “Į Laisvę” numerį siųsk redakcijos adresu:

Į Laisvę

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034