LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 13-TOJI STUDIJŲ SAVAITĖ

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

Studijų savaitės atidarymas

Frontininkai laikytini studijų (ir poilsio) savaičių pradininkais:    jos buvo pradėtos Vakarų Europoje, o po metų ar kitų ir JAV-se. Frontininkus pasekė beveik visos didesnės lietuvių organizacijos ar vienetai. Daugeliu atvejų, studijų, pilna to žodžio prasme, gal daug ir nėra, o suvažiuoja organizacijų nariai pailsėti, susitikti savo pažįstamus, pasikeisti mintimis laiko aktualijomis ir, žinoma, pasiplepėti.

LFB 13-toji iš eilės poilsio ir studijų savaitė JAV-se įvyko 1969 metų rugpiūčio mėnesio 10 - 17 dienomis Dainavos jaunimo stovykloje (Manchester, Michigan). Jų suorganizavo ir pravedė LFB Centro valdyba, kuriai pirmininkauja Juozas Mikonis (Cleveland, Ohio).

Poilsio ir studijų savaitė buvo pradėta šv. Mišiomis, kurias atlaikė ir pamokslą pasakė kun. G.Kijauskas, S. J., Lietuvių Jėzuitų provincijolas. Jis buvo šios poilsio ir studijų savaitės kapelionas.

Oficialioji dalis pradėta LFB Vyr. Tarybos prezidiumo pirm. dr. Ad. Damušio, LFB Centro valdybos pirm. J. Mikonio ir LFB Vyr. Tarybos nario dr. K. Ambrozaičio (pakeliant vėliavą) trumpais sveikinimais bei žodžiais.

PROFESORIAI KALBA — Prof. dr. Antanas Klimas (kairėje) ir prof. dr. Vytautas Vardys kalba LFB studijų savaitėje Dainavoje. Dr. A. Klimas skaitė paskaitą, o dr. V. Vardys davė įspūdžių iš kelionės Vakarų Europoje. Abu yra artimi "Į Laisvę” žurnalo bendradarbiai.

Paskaitininkai ir svarbesnės jų mintys

Laisvojo pasaulio lietuvių organizacijos kažkodėl vengia svarstyti pačius gyvybinius ir aktualiuosius lietuvių ir Lietuvos klausimus, nebando ir nemėgina rasti visoms toms degančioms problemoms sprendimų ar atsakymų. Priešingų nuotaikų yra periferijose, o ne organizacijų centruose. Gaunasi keista padėtis — centrai net nepajėgia pamėgdžioti savo vienetų veiklos. Frontininkai nėra išimtis, ir čia yra panaši padėtis kaip ir kitose didesnėse lietuvių organizacijose ar vienetuose.

Paskaitų studijų savaitėje buvo pakankamai, jas skaitė savo srities specialistai, jos buvo kruopščiai paruoštos, įdomiai perduotos ir kartu įdomios. Nė nebandome daryti jokių priekaištų paskaitininkams. Jie savo darbą atliko puikiai. Priekaištas taikomas studijų savaitės organizatoriams. Lietuvių Fronto Bičiuliai buvo, yra (ir turėtų likti!) rezistenciniu vienetu, kurio visas dėmesys turėtų būti nukreiptas kovai dėl Lietuvos laisvės, šitas klausimas studijų savaitėje buvo, galima sakyti, visai pamirštas.

Paskaitų seriją pradėjo dr. J. Girnius. Jo paskaitos tema: Žvilgis į Lietuvą. Paskaitoje apžvelgta įvairios gyvenimo sritys Lietuvoje ir aptartas laisvojo pasaulio lietuvių ryšio su komunistų pavergta tėvyne klausimas.

Antros paskaitos tema: Studentų maištai. Ją skaitė dr. A. Klimas, profesoriaująs Rochester’io universitete (New York steite). Anot paskaitininko, viena pagrindinių studentų maišto priežasčių esanti kairiojo elemento organizuotas išnaudojimas įvairių jaunimo nepasitenkinimų savo tikslams. Maištai dar kurį laiką vyksią, bet jų pats siautėjimas esąs jau praėjęs.

Dr. R. Šilbajoris kalbėjo apie šiandieninę Lietuvą poezijos akimis. Anot paskaitininko, komunistų pavergtos Lietuvos poetų kūryboje esą galima išskaityti šiuos pagrindinius bruožus: 1. Troškimas atkurti ryšio su praeitimi — žila senove pajutimą; 2. Noras išsakyti ne vien tik sovietiškos Lietuvos “laisvę”, bet ir pavergto krašto kentėjimus; 3. Svyravimas komunizmo vertybių atžvilgiu, išplaukiantis iš nusivylimo jo “idealais”; ir 4. Gilus, komplikuotas patriotinis pergyvenimas.

Kun. G. Kijauskas, S. J., kalbėjo apie Katalikų Bažnyčios vienybę Vatikano XI susirinkimo dinamikoje. Jo paskaita rėmėsi Belgijos kardinolo L. J. Suenens paskelbtomis mintimis jo neseniai parašytuose ir išleistuose veikaluose. Anot paskaitininko, Bažnyčios aukštesnis autoritetas neturėtų kištis ten, kur žemesnieji galį atlikti tą darbą; reikią išvengti prievartos; dalis dvasiškių ir tikinčiųjų atkrintanti, nes jie nemoką atskirti tiesos nuo tiesos iškraipymo.

V. Vaitiekūnas pažvelgė savo paskaitoje į laisvojo ir komunistinio pasaulio tendencijas ir intencijas.

DR. ADOLFAS DAMUŠIS,

Detroit, Michigan (JAV), Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Tarybos prezidiumo pirmininkas. Jo pastangomis, darbu bei triūsu buvo įkurta Dainavos jaunimo stovykla. Šioje nuotraukoje — dr. Ad. Damušis taria žodį rytinių steitų frontininkų suvažiavime.

(Jo paskaitos santtrauka duodama šiame “Į Laisvę” numeryje. Red.).

Dr. V. Skrupskelytė skaitė paskaitą apie lietuvių literatūrą partizaninėm temom. (Paskaitininke atsiuntė savo paskaitos teksto nuorašą “Į Laisvę” žurnalui, pažymėdama, kad ta paskaita būsianti ištisai paskelbta “Draugo” kultūriniame priede. Red.).

Dr. A. Musteikis kalbėjo apie plyšius lietuvių šeimoje. Jis akcentavo, kad lietuviškoji šeima turinti daugiau galimumų išlikti pastovi, negu kad mišrioji. Vaikai turį būti auklėjami meilės ir rūstybės pusiausvyroje.

Tai ir visos paskaitos. Ar jų temos tiko politinio vieneto studijų savaitei ?

Pranešimai ir kiti parengimai

Studijų savaitėje ilgiau ar trumpiau pabuvojo PLB valdybos pirm. St. Barzdukas, JAV-bių LB Centro valdybos pirm. Br. Nainys, Lietuvių Fondo valdybos pirm. dr. A. Razma ir Oklahomos universiteto prof. dr. V. Vardys. St. Barzdukas ir Br. Nainys padarė pranešimus LB reikalais, dr. A. Razma kalbėjo apie Lietuvių Fondą, gi dr. V. Vardys davė savo įspūdžių iš savo tik ką turėtos kelionės Vakarų Europoje ir už geležinės uždangos (Rumunijoje).

Studijų savaitėje dalyvavo dr. S. Aliūnas (Aloyzas Baronas) ir išleido tris numerius “Vėžio ūso” (humoro laikraštukas). Tai buvo viena iš gerųjų studijų savaitės pusių!

Paprastai frontininkų studijų savaitės užbaigiamos žodžio ir muzikos meno vakaru. Tas buvo įvykdyta ir šį kartą, žodžio ir muzikos meno vakaras buvo surengtas rugpiūčio mėnesio 16 dieną, šeštadienį. Jame dalyvavo nemaža svečių iš Detroito ir kitų aplinkinių vietovių. Parengimo programą atliko solistė Dalia Noreikaitė - Kučėnienė, rašytojas Aloyzas Baronas (ir dr. S. Aliūnas) ir kompozitorius Darius Lapinskas. Programos atlikime talkino Jadvyga Damušienė, paskaitydama Aloyzo Barono kūrybos, žodžio ir muzikos meno vakarą pravedė dr. V. Majauskas, LFB Vyr. Tarybos narys.

Studijų savaitė užbaigta Tautos himnu ir vėliavų nuleidimu. Trumpą žodį tarė PLB valdybos pirm. St. Barzdukas.

Studijų ir poilsio savaitė kitais metais? Be abejo, įvyks! Ją suorganizuos ir praves jau naujoji LFB Centro valdyba. Jos rinkimai įvyks dar šiais metais.

Chicagos Bičiulis

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių metinė konferencija

1969 metų liepos 17 d. Bad Godesberge, Vakarų Vokietijoje, įvyko eilinė metinė Europos LFB konferencija, kuriai pirmininkavo kun. B. Liubinas.

Konferencija išklausė valdybos bei kitų organų veiklos pranešimus, apsvarstė einamuosius reikalus ir paskirstė bičiulių pareigas sekantiems veiklos metams.

Europos LFB valdybos pirmininku perrinktas prof. dr. Z. Ivinskis.

(ELI)

Redakcijos pastaba. Europos Bičiuliai labai šykštūs žiniomis apie savo 1969 metų metinę konferenciją. Jie tik tiek “Į Laisvę” žurnalui tepranešė.