PREMIJOS, PAGERBIMAI IR ORDINAI

GYVYBINIAI TAUTOS REIKALAI

Kraujas masina ryklius jūroje, pinigai ir garbėžemės paviršiuje. Rykliai, siekdami savo tikslo, padaro ir drąsių, nors ir negarbingų žygių, ir ne vienas juos už tuos žygius nuoširdžiai gerbia.

Nepriklausomoje Lietuvoje su rykliais atkakliai kovojo “Naujosios Romuvos” žurnalas ir jo redaktorius Juozas Keliuotis. Autoritetiniame režime arivistams, oportunistams, egomanams ir įvairių spalvų karjeristams veistis sąlygos paprastai esti palankios. Tačiau ši veislė yra be galo gaji, ir ji sugeba išsilaikyti net nepalankiose sąlygoseji vešliai tarpsta ir demokratijoje.

Būtų didelė klaida manyti, kad lietuviškus ryklius rusai iššaldė Sibire ir Hitleris dūmais išleido pro Flossenburgo ir kitų kacetų kaminus, o tik “geriausi iš geriausių” paspruko į Vakarus. Netrūksta jų ir čia.

Lietuvoje karjeristai prie galingųjų derinosi politinėmis pažiūromis, čiakeičia religijas, jungiasi į tam tikras organizacijas, garbei įgyti operuoja turtu, turtui įgytiseksu. Rykliui nieko nėra šventa, tad lengvai susidoroja ir su tautiniais idealais.

Įvairios lyg iš gausybės rago pabirusios premijos, ordinai ir atžymėjimai stipriai gundo šiaip jau ir padorius piliečius. Kai kurių organizacijų vadovybės ordinus ir žymenius dosliai dalija, net ima trūkti krūtinių jiems kabinėti, gi pačius didžiuosius pačių didžiųjų iškilmių metu vadai prisikabina ant savo krūtinių.

Nusipelniusį žmogų atžymėti reikia. Kiekviena kultūriškai subrendusi tauta gerbia kovotojus už laisvę, savo kūrėjus ir valstybininkus, tačiau kai kultūros vardu padaromas kultūros įžeidimas, tenka sustoti ir pagalvoti. Teisingai pasiūlė vienas gydytojas, kad profesionalai, nepajėgdami padaryti kultūrinės veiklos įvertinimo, piniginėmis premijomis geriau paremtų studijuojantį lietuvių jaunimą.

Premijos pažadino mūsų kūrybines versmes, tačiau pažadino ir tos rūšies kūrėjus, kurie garbę labiau vertina už kūrybą.

 

Premijos laimėjimas kai kam tampa pačiu vyriausiu tikslu. Tad į premijų medžioklę leidžiamasi kolektyvinėmis pastangomis, ir jau esama ženklų, kad didžiai neetiškomis.

Spaudoje rašoma, kad duodami garbės diplomai okupacijų metu kalintiems kacetuose ir kalėjimuose. Bet ar nesėdėjęs kalėjime rezistencinėje veikloje negali būti labiau nusipelnęs už sėdėjusį? Tiesa, duodami specialūs pažymėjimai sužeistam kariui, nors nepatyręs žaizdų ir didesnių nuopelnų kare gali turėti, tačiau garbės ženklais nėra išskiriami sužeistieji automobilių katastrofose. Nuoskauda, kad ir patirta nuo to paties okupanto, ne būtinai priklauso tai pačiai nukentėjimo kategorijai.

Stipriai besireiškianti premijų, pagerbimų ir ordinų, inflacija turėtų būti pristabdyta, o rykliai visai išgyvendinti iš lietuviškos veiklos jūros.

Ed. Baškys