Aktyvieji frontininkai: — dr. Zenonas Ivinskis ir dr. Vytautas Vardys

DR. ZENONAS IVINSKIS

DR. ZENONAS IVINSKIS, Bonn (Vakarų Vokietija), Bonnos universiteto profesorius, visuomenininkas, laikraštininkas, vienas iš pirmaujančių lietuvių istorikų.

Retas iš mokslininkų pajėgia suderinti savo darbą su visuomenine veikla. Ne toks yra dr. Zenonas Ivinskis. Jis yra vienas iš iškiliausių mūsų istorikų, o taip pat aktyviai dalyvaująs ir mūsų politinėje bei visuomeninėje veikloje.

Dr. Z. Ivinskis (g. 1908.V.25 Kaušėnų k., Plungės vls., Telšių aps.) baigė Telšių gimnaziją 1925 ir LU teol.-filosofijos fakultetą 1929. Studijas gilino Muencheno ir Berlyno universitetuose. Daktaro laipsnį gavo 1932, parašęs disertaciją apie Lietuvos valstiečių luomo išsivystymą. Nuo 1933 iki pasitraukimo į Vakarus 1944 dr. Z. Ivinskis buvo VDU ir Vilniaus universiteto mokomojo personalo narys (docentas, profesorius ir filosofijos fakulteto dekanas).

Dr. Z. Ivinskis yra parašęs eilę knygų ir paskelbęs šimtus straipsnių istoriniais klausimais lietuvių, vokiečių ir italų spaudoje. Šiuo metu dr. Z. Ivinskis profesoriauja Bonn’os universitete.

Nuo gimnazijos laikų dr. Z. Ivinskis yra ateitininkas, užėmęs vadovaujančius postus toje organizacijoje. Buvo vienas iš XX Amžiaus dienraščio redaktorių; aktyviai dalyvavo rezistencinėje veikloje komunistų ir nacių okupacijos laikais. Aktyviai reiškiasi LB, buvęs VLIK-o narys. Šiuo metu dr. Z. Ivinskis vadovauja LFB Europos sektoriui.

DR. VYTAUTAS VARDYS

DR. VYTAUTAS VARDYS, Norman, Oklahoma, Oklahomos universiteto politinių mokslų profesorius, visuomenininkas, laikraštininkas, lietuvių katalikų veikėjas.


Tūkstančiai jaunosios kartos atstovų yra baigę ar baigia aukštąjį mokslą JAV-se, Kanadoje, Australijoje ir kituose laisvojo pasaulio kraštuose. Dauguma jų dingsta kaip į vandenį. Ant rankos pirštų galima suskaityti tuos, kurie pilnai atiduoda savo jaunąsias jėgas lietuviams ir Lietuvai. Jų tarpe yra dr. Vytautas Vardys, nuo 1968 metų rudens profesoriaująs Oklahomos universitete (Norman, Oklahoma), kartu būdamas to universiteto skyriaus Muenchen’e vedėjas.

Dr. V. Vardys (g. 1924.IX.2 Beržoro k.; Platelių vls., Kretingos aps.) baigė Palangos progimnaziją ir mokėsi Telšių, Vilniaus ir Eichstaett’o kunigų seminarijose. Studijavo filosofiją ir literatūrą Tuebingeno universitete (1945-1949). 1949 atvyko į JAV ir čia 1951 Car-roll kolegijoje (Helena, Montana) įgijo bakalauro laipsnį. Magistro laipsnį (1953) ir politinių mokslų daktaro laipsnį gavo Wisconsin universitete 1958. Profesoriavo tame universitete 1958-1968.

Dr. V. Vardys nuo moksleivio metų dalyvauja ateitininkiškoje veikloje: vadovavo moksleiviams ateitininkams (1946    -

1948), Ateities žurnalo redaktorius, šiuo metu vadovauja Ateitininkų federacijos tarybai. Knygų ir eilės straipsnių autorius, laikraštininkas, redagavęs “Į Laisvę” (1958-1960), aktyviai dalyvaująs LB veikloje.